HAFTALIK BURÇ YORUMUNUZ (15- 21 EKİM)

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/haftalik-burc-yorumunuz-15-21-ekim-50fe2222f0710.jpg”>KOÇBu hafta 15 Ekim tarihinde tarafs?zl??? ile ünlü Terazi size olay?n tüm boyutlar?n? gösterecek ve siz de ald???n?z karardan pi?man olmayacaks?n?z. Mars ve Uranüs’ün deste?i ile içgüdüleriniz kuvvetlenirken do?ru ataklar? yapmakta çok ba?ar?l? olacaks?n?z. Dinamik yakla??m?n?z çevrenizdeki gerginli?i biraz azaltsa da size arkan?zdan yöneltilen ele?tirileri su yüzüne ç?karmayacak. Bu dönemde ne yapt???n?z kadar bir i?i nereye kadar götürdü?ünüz, yani s?n?rlar?n?z da büyük önem ta??yacak. S?n?rlar?n?z? her alanda zorlamaktan kaç?nmal?s?n?z. BO?ABu hafta 7. ve 10. Evlerinizde görülecek olan sosyal kar???m Satürn’ün objektif yakla??m?n?, Neptün’ün sevgi ve idealist yakla??mlar?yla birle?tirecek. Ya?ama iyimser bakmak güzel olsa bile 16 Ekim’deki Jüpiter-Venüs konumlanmas? beklentilerinizi normalin üstüne ta??yacak. Size fazla zaman, para ve çabaya mal olmad??? sürece ilgi alanlar?n?z? geni?letmenizde ve de?i?ik faaliyetlerde bulunman?zda hiçbir mahzur yoktur. E?er yeni u?ra?lar?n?zda fazla ileri giderseniz 17 Ekim’de gerçeklerle yüzle?me durumunda kalabilirsiniz.?K?ZLERBu hafta 15 Ekim’de gerçekle?ecek Terazi Yeni Ay’? öncesi 120 derecelik aç? olu?turacak olan Mars ve Uranüs sayesinde ya?am?n?zdaki tekdüzeli?i k?rabilirsiniz. 16 Ekim’de i? arkada?lar?n?z? profesyonel olarak alt edebilecek düzeye ula?acaks?n?z. Ancak Jüpiter’in bugünlerde sizde yaratt??? etki yüzünden kendinizi ve kaynaklar?n?z? olduklar?ndan fazla görebilirsiniz. Kendi s?n?rlar?n?z? bilmez ve di?er insanlar?n s?n?rlar?na sayg? göstermezseniz, gelecekte kazanaca??n?z her ?eyi kaybedebilirsiniz.YENGEÇBu hafta 15 Ekim’de gerçekle?ecek olan Terazi Yeni Ay’? sizin gönül gözünüzü açacak ve geçmi?inizi daha iyi anlaman?za neden olacak. Bu yeni deneyim sizin i? ve ev ya?am?n?zda yeni uygulamalar? denemenize olanak verecek. 16 Ekim’de harcamalar?n?za dikkat etmeli ve her hangi bir konuda size verilecek uzman görü?üne kulak asmamal?s?n?z.ASLANBu hafta 15 Ekim’de gerçekle?ecek olan Mars-Uranüs konumlanmas? size enerji ve objektif bak?? aç?s? sa?layacak. Ancak Satürn ve Jüpiter’in sizi bir an eyleme te?vik edip di?er bir an durmaya zorlamas? kar??s?nda bu objektif bak?? aç?s? zorlanacakt?r. 16 Ekim’de Venüs-Merkür birlikteli?i ve Jüpiter’in konumu sizi davran??lar?n?zda s?n?rlar?n?z? a?man?za neden olabilir. Bugün davran??lar?n?za neden olan dü?üncelerinize sahip olmal? ve a??r?l?klardan kaç?nmal?s?n?z.BA?AKBu hafta 15 Ekim’de Jüpiter’in Ba?ak Yeni Ay’? ile 2. Para Evinizde alaca?? 180 derecelik aç?, harcama yapma iste?inizi artt?racakt?r. Ancak bol harcama yapman?z için daha çok çal??mal?s?n?z.Bugün Jüpiter’in Satürn ile alaca?? konum, size gelirinizi artt?rmak veya banka hesab?n?z? büyütmek için uzun vadeli planlar?n?z olmas? gerekti?ini hat?rlatacak. Gereksiz harcamalar yapmak yerine bugün ileride size büyük kazançlar sa?layacak yeteneklerinize yat?r?m yapmal?s?n?z. 20 Ekim’de Merkür Uranüs’le olan ters aç?s?ndan kurtulacak.TERAZ?Bu hafta 15 Ekim’de Mars-Venüs 120 derecelik aç?s?, ya?am?n?zdaki yeni bir ki?inin beklemedi?iniz bir hareket yapmas?na neden olabilir. Bu beklenmedik geli?me sizi çok heyecanland?rabilir veya endi?elendirebilir. Bugün dengenizi iyi kurmal?s?n?z çünkü Satürn-Jüpiter birlikteli?i davran?? s?n?rlar?n?z? karma??k hale getirebilir. 16 Ekim’deki uyumlu Terazi Yeni Ay’? size yard?m elini uzatarak endi?elerinizi ortadan kald?racak. Yine de çok fazla zevke dalmamal?s?n?z.AKREPBu hafta düzen ve disiplinli çal??may? isteyeceksiniz i? hayat?n?zda size hiçbir kimsenin s?k?nt? vermesine de izin vermemelisiniz birlikte çal??t???n?z ki?iler ile aran?zdaki sürtü?melerde uzakla??yorsunuz maddi planlar?n?z?n sonuca varmas? için sadece sab?rl? olun. A?kta partnerinizden hiçbir ?ey saklamamal?s?n?z. Ona kar?? samimi ve tutarl? olmal?s?n?z. Size kendisi ile ilgili dan??acaklar? olursa da dinleyici olmal?s?n?z. YAYBu hafta Mars’?n 1. Ki?ilik Evinize girdi?i 15 Ekim’de performans?n?z çok yükselecek ve radikal davran??larda bulunabileceksiniz. Ba?kalar?n?n duygular?n? göz ard? etmeniz veya kurallar? y?kman?z halinde bugün ba??n?z belaya girebilir. 16 Ekim’de Terazi Yeni Ay’? size merhamet vererek ba?kalar?n?n gereksinimlerine cevap vermenizi sa?layacak. O?LAKBu hafta 15 Ekim’de Terazi Dönencesi’ndeki 10. Evinizde do?acak olan Yeni Ay, yenilikleri ve geli?imleri yo?unla?t?racakt?r. Ancak bu geli?melerin sonuçlar?n? May?s veya Haziran aylar?nda alacak olman?z sizde olumsuz duygular yaratabilir. Ya?amda her zaman hedeflerinizi yüksek tutmal? ve onlara ula??rken rastlayaca??n?z küçük engeller kar??s?nda sabr?n?z? yitirmemelisiniz. 16 Ekim’de Venüs ve Jüpiter’in yarataca?? dik aç? sizde a?k, para ve zevke kar?? açl?k yaratacak. 17 Ekim’de Venüs ile Satürn’ün bir araya gelmesiyle sa?duyunuzu tekrar kazanacaks?n?z.KOVABu hafta Mars ve Uranüs’ün 120 derecelik aç? yaratacaklar? 15 Ekim tarihinde zekân?z sayesinde çok orijinal çözümler üretip çok yarat?c? yöntemler geli?tirebileceksiniz. Bugün Terazi Yeni Ay’? yeni dostluklar ba?latmaya çal???rken Jüpiter ve Satürn’ün girecekleri yar?m kare konumu size ad?mlar?n?z? yava? atman?z? ve her ad?mda getirinizi hesaplaman?z? önerecek. 20 Ekim’de 10. Kariyer Evinizdeki Merkür i?iniz hakk?nda korku yaratabilir.BALIKBu hafta 15 Ekim’de 8. Evinizde do?acak olan Terazi Yeni Ay’? sayesinde yeni ortaklar veya a?klar aramaya ba?layabilirsiniz. 20 Ekim’de Jüpiter ile Satürn’ün olu?turacaklar? stresli yar?m kare konumu ?imdiye kadar gerçekle?tirdi?iniz kazançlar?n?z? konsolide etmenizi gerektirecek. Finansal konularda biraz ku?kucu yakla??m?n?z sizi 16 Ekim’de gereksiz harcamalardan koruyacakt?r.Kaynak: Nuray Sayar?

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.