Genç Gösteren Makyaj Teknikleri

Yazar: admin | 18 Ocak 2013 | Kategori: Magazin
Etiketler: , , , ,

Kulland???n?z makyaj malzemeleri ve renkleri kadar makyaj yap?m ?eklinize göre daha genç ya da oldu?undan daha ya?l? görünebilirsiniz.A?a??da okuyaca??n?z makyaj tekniklerinden +’ (art?)lar sizi ya?l?, -(eksi) ‘ler ise daha genç bir görünüme ula?t?racakt?r.Yeterki do?ru ve yerinde uygulama yap?n.

icreklam

 

Fondöteni her yere sürmek +5 ya?

Cildinizi renklendirmek için seçti?iniz fondöten ya da pudray? do?ru kullanmaman?n sizi ya?l? gösterece?ini hiç dü?ündünüz mü? O halde ?imdi dikkat: Ürünü kulaktan sonra burun kanatlar?na kadar her yere uygulamak, cildi matla?t?rabilir. Bu da sizi oldu?unuzdan 5 ya? kadar daha büyük gösterir. Bunun yerine daha çok burnunuza, yanaklar?n?za ve göz çevrenize dokunu?lar yaparak uygulayaca??n?z fondöten ya da pudray? hafifçe ve a??r?ya kaçmadan sürün.

Su bazl? fondöten seçmek -5 ya?

Su bazl? fondötenler, yüzünüze transparan ve nefes alan bir görüntü verir. Çünkü bu tür ürünler cildinizdeki yans?t?c? pigmentleri harekete geçirir. Bu da size 5 ya? daha genç bir görünüm kazand?r?r. Bu kadar basit!

 

All??? kötü uygulamak +8 ya?

Sizin de çantan?zda birden fazla all?k var ve birini aniden ç?kar?p hiç dikkat etmeden sürüyorsunuz, itiraf edin! Aman dikkat: toprak rengi all?klar? yanak oyuklar?na uygulamak, yüze kesinlikle sert ve so?uk bir ifade verir. Bu skaladaki renkleri bu bölgelere uygulamaktan mümkün oldu?unca uzak durmakta fayda var, bizden söylemesi.

Sonunda do?ru tonu bulmak -4 ya?

Zaman içinde maalesef cildin maalesef sar?la?maya ve solukla?maya e?ilimi oluyor. Bu, hemen ve an?nda belli olmaz. Ama durup dururken yanl?? bir kapat?c? tonu seçerek de pigmentleri yok etmeye çal??may?n. Cildinize ten renginizden yar?m ton sç?k fondötenle bir parça tazelik keyfi ya?at?n. Do?ru renk: bej ve krem. Cildin ?????n? yakalayacak ?ekillerde renklendirme yapmay? ihmal etmeyin.

Sedef gibi parlamak +6 ya?

35 ya??ndan itibaren cilt parlakl??? ortadan kaybolmaya ba?lar, bunu biliyoruz. Çizgiler aras?nda kaybolmaya ba?layan ???lt?n?z? yeniden kazanman?z ?art. Ama bunun için parlak ne varsa sürmekten ve bir fener gibi ???ldamaktan kaç?n?n.

Fondöteni profesyonel malzemeyle uygulamak -8 ya?

Fondöteni mutlaka f?rçayla uygulay?n. Bu, makyaj uzmanlar?n?n tercih etti?i bir hile. Bu teknik, fondöteni abartmadan uygulamay? sa?lar. Ayn? zamanda sirkülasyonu aktif hale getirerek cilt üzerindeki leke ve çizgileri daha iyi kapat?r. F?rçayla ürünü, do?ru ve orant?l? biçimde cildinize da??tarak hepsinin bir yerde toplanmas?n? engelleyin.

Pudra kullanmak +10 ya?

Kompakt ya da toz halindeki pudralar, yüzünüze do?ru gelen ????? keser. Siz fark bile etmeden gölgeler daha abart?l? hale gelir, çizgiler ortaya ç?kar. Ayr?ca pudran?n tanecikleri cildin kuru bölgelerine yap???r. Pudra kullanmak m?? Unutun gitsin!

Lekeleri gizlemek – 5 ya?

Bir ya da birçok leke (tabi ki do?um lekeleriniz hariç) tüm makyaj çabas?n? heba eder. Ne kullan?rsan?z kullan?n, hep ayn? yerde sinir bozucu bir halde dururlar. Bu lekelerden onlar? parma??n?z?n ucundaki fondötenle hafifçe vurarak kurtulmay? deneyebilirsiniz. Yani onlar? tam anlam?yla kamufle edebilirsiniz. Zaten cildin ?s?s? fondöteni emecektir ve fondöten derine i?leyecektir. Böylece stick kapat?c?lara nazaran, daha do?al bir sonuç elde etmi? olacaks?n?z.

Çok yo?un gündüz kremi seçmek +7 ya?

Ku?kusuz ki cildimiz kuruyor ve rahatlatmak için nemlendirmeye ihtiyaç duyuyor. Ama yo?un kremleri kullan?nca ortaya ç?kan farkl? ve kaygan dokunun varl???n? da göz ard? edemeyiz. Yo?un bir gündüz kremi, cilt üzerindeki tabakan?n kaybolmas?na sebep olur ve böylece uygulad???n?z makyaj da kremi geçip bir türlü alta i?leyemez. Sonuç: akm??, makyaj? kabul etmeyen bir cilt. Ve hat?rlatal?m, gündüz kremleri çizgileri vurgulayan bir parlakl??a neden olur. Tam konfor için kremleri sadece gece kullan?n.

 

GÖTER??L? VE  DOLGUN DUDAKLAR  

Mat ruj kullanmak +5 ya?

N yaz?k ki mat ruj bütün ????? öldürür ve zaten incelmeye meyilli dudaklar? daha da ince gösterir. Tercihiniz özellikle mor, k?rm?z?, mürdüm, bordo gibi koyu renklerse, ya??n?za 5 y?l daha eklenebilir!

Yumu?ak, parlak renkler seçmek -3 ya?

Size önemli bir tavsiye: 35 ya??ndan sonra parlak, yumu?ak, su bazl? klasik rujlara abone olun. Parlak ama kesinlikle cartlak de?il. Duda??n?z? yeniden do?al olarak ?ekillendirecek kadar parlak ve sade olmas? yeterli.

Parlat?c? uygulamak +5 ya?

90’lar?n ba??ndan beri pek moda olan parlat?c?lar, saklamayal?m ki çok itici görünüyorlar. Var olan dudak ?s?s? zaten parlat?c?y? eritir. Görünürdeki fazla kaygan ya?, dudak büklümlerinden akar. D??ar?dan görüntünüz sanki ya?l? bir ?eyler at??t?rm?? ve a?z?n?z? y?kamay? unutmu?sunuz gibi olur. Böyle bir görüntüyü kim ister?

Kenarlara do?ru ruj sürmemek -8 ya?

Dudaklar?n?z? daha çekici göstermek için yapamayaca??m?z ?ey yok. O zaman klasik hareketinizden vazgeçmeyin ve ruju dudaklar?n ortas?ndan sürmeye ba?lay?n. Kesinlikle dudak kenarlar?na kadar sürmeyin. Bu, a?z?n sark?k durmas?n? engeller. Böylece k?sa yoldan daha küçük ve sempatik dudaklara sahip olursunuz.

 

ÇEK?C? BAKI?LAR

Kompakt pudrayla halkalar? matla?t?rmak -2 ya?

Canl? bak??lar? kim istemez? Ama göz çevrenizdeki halkalar bunu engeller. Halka giderici ürünlere nazaran pudra daha hafiftir desek? Hem pudra sayesinde kazaya?? bölgesine yüklenmemi? olursunuz. Pudra sat?n al?rken daha çok aç?k renkleri seçin ve makyaj uzmanlar?n?n kulland??? gibi profesyonel bir f?rçayla pudray? ?akaklara do?ru hafifçe yerdin. Göreceksiniz, halkalar ortadan kaybolacak.

?çten d??a maskara sürmek +5 ya?

Bu uygulama gözü a?a?? do?ru çeker. ?stemeden de olsa halkalar? ve k?r???kl?klar? ortaya ç?karan bir bölge olu?turur. Maskara ya da rimelinizi bu ?ekilde sürmeyi bugünden itibaren b?rak?n.

Eye primer ürün kullanmak -5 ya?

Makyaj bazl? bir ürün gibidir. Ama sadece göz ve konturu için üretilmi?tir. Bak?mdan sonra göz çevresine uygulay?n ve nas?l nem verdi?ine ?ahit olun. Bu sayede hafif k?r???kl?klar giderilir, far?n topaklanmas? engellenir ve makyaj?n?z gün boyu göz üzerinde da??lmadan kal?r.

Gün boyunca ayn? göz kalemini kullanmak +10 ya?

Bak??lar? sertle?tirmek, göz kapa??n? iyice a??rla?t?rmak istiyorsan?z ayn? göz kalemini kullanmaktan daha iyisi yok. Hele bir de ak?amsa, ya??n?za 5 ya? daha ekleyebilirsiniz.

Do?ru maskaray? seçmek -5 ya?

Size hemen bir tavsiye: gözü dü?ürerek hacim veren maskaralar? dü?ünmeyin bile! Onun yerine uzat?c? ve k?vr?m verici formül içerenleri seçin. Bunlar bak??lar?n?za yo?unluk ve derinlik verir. Aç?k ve canl? bak??lara sahip olaca??n?z? garanti ederiz.

Ka?la göz aras?n? renklendirmek -5 ya?

Özellikle ?ampanya renginde seçece?iniz az?c?k parlak bir krem farla, müthi? görünmek i?ten de?il. far? ka??n hemen alt?ndaki bölgeye sürerseniz ????? yakalay?p bak??? yukar? kald?rd???na ?ahit olabilirsiniz. Botoksa göre çok daha h?zl? ve do?al.

Pastel renkler +5 ya?

Bütün pastel renkli farlar, ne yaz?k ki ac?mas?zca bak??lar?n?z? derinlikten uzakla?t?r?r. Göz daha yuvarlak görünür. Kirpik ve ka?larsa zavall? bir hal al?r. K?sacas? pastel renkleri kullanmaktan olabildi?ince kaç?n?n

 

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.