Geçmişin Sırları Filmi

Yazar: Admin 2 | 15 Eylül 2013 | Kategori: dizi
Etiketler: , ,

2013 yaz sezonunun en büyük eksiklerinden birisi olan gerilim türünü aksiyon ö?eleri ile ba?ar?l? biçimde kapatan Geçmi?in S?rlar? filmi gösterime girmesinden k?sa bir süre sonra pek çok sinemaseverin be?enisini kazanm?? bir yap?m olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Keeqan Connor Tracy, Shia LaBeouf gibi isimlerin ba?rollerini üstlendi?i ve Robert Redford’un hem yönetip hem de oynad??? yap?m oldukça ilginç bir konuya sahip durumda.

Geçmi?in S?rlar? filminin ba?rollerinde bulunan kahramanlar?m?z eski zamanlardan beri haks?zl?klara ve zalimliklere kar?? mücadele etmektedirler. Sahip olabilecekleri huzurlu ve konforlu hayat? bir kenara b?rakarak idealleri u?runa sava?may? tercih ederek öncelikle Vietnam’da ya?at?lan zulme kar?? koymu?lard?r. Birçok eylem aras?ndan bir tanesinde ölüme sebebiyet veren aktiviteleri sonunda FBI taraf?ndan en çok arananlar aras?na girmeyi ba?arsalar da halen yakalanamam?? durumdalard?r.

Türkiye’de kahramanlar?m?z ile ayn? dü?ünceyi payla?an ki?ilerin idam edilmesi büyük bir yara açm??t?. Devlet terörü ve diktas?na kar?? mücadeleleri sürmü? ve y?llar içinde artarak büyümü?tü. Hiçbir suçun unutulmad??? ve zaman içinde an?nda tekrar gözler önüne serilebilece?i bir dünyada daima diken üstünde dururlarken Sharon Solarz’?n yorgun dü?erek teslim olmas? di?er örgüt üyelerinin de ilerideki hayatlar?n?n bir daha asla ayn? olmayaca?? anlam?na gelmi?tir. Ayn? zamanda Jim Grant’in kaçak hayat?n?n da gazeteci Ben Shepard taraf?ndan kimli?i if?a edilerek bitirilmesi, karakterin hayat?n? ba?tan a?a?? de?i?tirir.

Film, içerdi?i karakterlerin birbiri ile benzer özgeçmi?lerine nazaran çok farkl? gelecek hayatlara sahip olmalar? ile birlikte enteresan bak?? aç?lar? ile izlenebiliyor. Ana karakterlerden birisi olan Jim Grant’in kaybetti?i kar?s? ve 11 ya??ndaki k?z? ile gerçe?i ortaya ç?karmak için girdi?i amans?z mücadeleyi izlerken baz? durumlarda karaktere sinirlenebilirken baz? anlarda da hüzünlü bir bekleyi? hakim olabiliyor. Bu anlamda gerek genç gerekse yeti?kin izleyiciyi bir noktadan vurmay? ba?arabilen Geçmi?in S?rlar? filmi, be?eni düzeyi yükseklerde olan ki?ileri bile tatmin etmeyi ba?ar?yor.

Ba??ms?z sinema alan?nda üretti?i yap?mlar ile büyük be?eni toplayan Robert Redford, uzun metrajl? çal??mas?nda da kalite ve klas?ndan ödün vermemesi dikkat çekiyor. Özellikle yönetmeninin oyunculuk rolü de üstlendi?i filmlerde genellikle görülen belirli bir karakter üzerinden akan film türü bu yap?mda geçerli de?il. En ba?larda kar???k olarak görülebilecek karakter özgeçmi?leri ve davran??lar? k?sa zamanda birbirleri ile ba?lant?l? ve anla??labilir hale gelerek birçok hikâyenin tek bir ba?l?k alt?nda anlat?lmas? temas? ile olu?an Geçmi?in S?rlar? filmi bu türde yarat?lan yap?mlar?n en profesyonelleri aras?nda gösteriliyor.

Filmin dikkat çeken bir di?er özelli?i ise karakterleri canland?ran ki?ilerin bu rollere tam anlam? ile oturabilecek profesyonel isimlerden seçilmi? olmas?. Özellikle pek çok sahnede birkaç mimi?in bile pek çok duyguyu tersine döndürdü?ü dü?ünüldü?ünde, bu farkl?l?klar? iyi yans?tacak karakter ve görünü?te ki?ilerin seçilmi? olmas?n?n de?eri bir kat daha anla??l?yor.

Orijinal ad? “ The Company You Keep “ olan Geçmi?in S?rlar? filmi 2 saat 2 dakikal?k süresi ile ortalaman?n üstünde bir seyir süresi sunuyor. Da??t?m?n? Pinema firmas?n?n üstlendi?i film birçok ?ehirdeki sinemalarda izlenime aç?k durumda bulunuyor. Geçmi?in S?rlar? filmi, gerilim aksiyon türünün takipçilerinin kaç?rmamas? gereken ba?ar?l? bir yap?m.

Geçmi?in S?rlar? Filmi

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.