Facebook’ta Silinen Mesajlar Geri Getirilebilir Mi?

Yazar: Admin 2 | 25 Aralık 2015 | Kategori: dizi
Etiketler: , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Teknoloji kategorisinde ki Facebook’ta Silinen Mesajlar Geri Getirilebilir Mi? hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Hâlihaz?rda en çok kulland???m?z internet uygulamalar?ndan birisi Facebook’tur. Facebook tam anlam? ile bir sosyal platformdur. Burada insanlar birbirleri ile sohbet ederek keyifli vakit geçirebilirler. Ço?u insanlar görmedikleri arkada?lar?n? Facebook üzerinden bulmaktad?r. Bu sayede tekrar keyifli sohbet ortamlar? ç?kmaktad?r. ?nsanlar ikili görü?meleri için genel olarak mesajla?ma servisini tercih etmektedir. Mesajla?ma servisi sayesinde çok rahat bir ?ekilde insanlar birbirleri ile sohbet edip güzel an?lar?n? ya da etmektedir. Facebook’ta insanlar?n sorun ya?ad??? ve merak etti?i birçok konu bulunmaktad?r. Bu konulardan biriside Facebook’ta Silinen Mesajlar Geri Getirilebilir Mi? konusudur. Bu konu hakk?nda insanlar pek çok bilgiye sahip de?ildir. Bizde size bu konu hakk?nda bilgi verece?iz.

Facebook’ta yazm?? oldu?unuz ve daha sonras?nda silmi? oldu?unuz mesajlar Facebook taraf?ndan tamamen kald?r?lmaktad?r. Bunlar? Facebook’ta kendi ar?ivinde tutmamaktad?r. Yani yanl??l?kla silmi? oldu?unuz bir mesaja tamamen elveda diyebilirsiniz. Çünkü silinen mesajlar? geri getirmek ne yaz?k ki mümkün de?ildir. Bu yüzden mesajlar?n?z üzerinde oynama yaparken silmemeye gayret göstermeniz gerekmektedir. Silmeniz gereken bir mesaj var ise de içiniz çok rahat olabilir. Çünkü sildi?iniz o mesaj tamamen tarihe kar??acakt?r. Fakat gene de bu konuda uzmanlar mesajlar? silmek yerine ar?ive kald?rmay? tercih etmektedirler. Bu sayede ar?ive kald?rm?? oldu?unuz mesajlar? tekrar geri getirebilirsiniz. Fakat silinen mesajlar tamamen ortadan kald?r?ld??? için ula?mak mümkün de?ildir.

Bu konuda insanlar büyük problemler ya?amaktad?r. ?sim benzerlikleri ya da yanl?? mesaja t?klama sebebinden dolay? mesajlar? silmekte daha sonras?nda da oldukça pi?man olmaktad?r. Fakat Facebook yönetimi bu konuda oldukça hassas davranmaktad?r ve kesinlikle bu durumun düzelmesine müsaade etmemektedir. Dolay??? ile sizde Facebook’ta tak?l?rken dikkatli olman?z ve bu tür durumlara dikkat etmeniz gerekmektedir.

Facebook mesajlar?n?z? silmek istedi?inizde iyice dü?ünmeniz gerekecektir. Çünkü Facebook mü?teri destek hatt? ile ileti?ime geçseniz dahi bazen bu konuda yard?mc? olmayabilmektedir. Bu yüzden silece?iniz mesajlar? ciddi ciddi dü?ünmeniz gerekir ki giden mesaj?n tekrar geri dönü?ü yoktur. Bu konuda uzman Facebook kullan?c?lar? mesajlar? silmenin zararl? oldu?unu bu yüzden ar?ive atman?z gerekti?ini ve acil bir durum kar??s?nda tekrar kullanman?z gerekti?i konusunda uyar?larda bulunuyor. Bu uyar?lara dikkate ald???n?z sürece çok fazla problem çekmezsiniz. Fakat tabi ki e?er bir mesaj sizi çok rahats?z ediyorsa bu mesaj? silmeniz de fayda vard?r. Böylece o mesaj? tekrar görmek zorunda kalmazs?n?z ki bu durumda sizin için iyi olacakt?r.

http://www.putur.com/facebookta-silinen-mesajlar-geri-getirilebilir-mi/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.