Facebook Takipçilerden Gelen Bildirimleri Nasıl Kapatırım?

Yazar: Admin 2 | 25 Aralık 2015 | Kategori: dizi
Etiketler: ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Teknoloji kategorisinde ki Facebook Takipçilerden Gelen Bildirimleri Nas?l Kapat?r?m? hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Son y?llarda Facebook kullan?m?n?n giderek artmaya ba?lad??? herkes taraf?ndan kabul edilen bir gerçektir. Özellikle Facebook kullan?m?n?n artmas?yla beraber birçok ki?ide yapt??? aktiviteleri arkada?lar?yla payla?mak için Facebook’u kullanmaya ba?lad?. Durum böyle olunca da Facebook hesab?n?za giri? yapt???n?z zaman birçok bildirim ile kar?? kar??ya kalabilirsiniz. Bu bildirimlerden ço?u insan?n memnun olmad???n? rahat bir ?ekilde söyleyebiliriz. Facebook, sizlere bu bildirimleri gizeme ?ans?n? sunuyor. Bunun içinse yapman?z gereken ?eyler vard?r. Facebook takipçilerden gelen bildirimleri nas?l kapat?r?m? Bilmiyorsan?z sizde bunun için ilk olarak bir ara?t?rma yapmal?s?n?z. Ara?t?rmalar?n?z? yapt?ktan sonrada hesab?n?za gelen bildirimleri s?n?rlayabilirsiniz. Bizlerde sizlere bu bildirimleri nas?l kapataca??n?z? söyleyece?iz.

Facebook, yapt??? yenilikler ile kullan?c?lar?na birçok farkl? özellik sunmaya ba?lad?. Bunlardan bir tanesi de gelen bildirimleri kapatma özelli?i. Bunun için ilk olarak Facebook hesab?n?za giri? yapman?z gerekiyor. Facebook hesab?n?za giri? yapt?ktan sonrada bildirimler bölümüne giri? yapacaks?n?z. Ancak bunun için ilk olarak ekran?n sa? üst kö?esinde bulunan ve “Ana Sayfa” yaz?s?n?n yan?nda yer alan di?li görünümlü dü?meye basmal?s?n?z. Bu dü?meye bast???n?zda ekran?n alt k?sm?na do?ru bir sekme aç?lacakt?r. Bu sekmeden “Hesap Ayarlar?” sekmesine basmal?s?n?z. Bu sekmeye bast???n?z zaman yeni bir pencere aç?lacakt?r. Aç?lan bu pencere Facebook hesab?n?z?n her türlü ayarlamas?n? yapabilece?iniz bir penceredir. Facebook takipçilerden gelen bildirimleri nas?l kapat?r?m? ?stiyorsan?z sizde bu bölüme girmelisiniz. Buraya girdikten sonra ekran?n sol taraf?ndan bulunan bölmede “Bildirim” k?sm?n? göreceksiniz. Bu k?sma t?klamal?s?n?z. Buraya t?klad?ktan sonra art?k bildirimler sayfas?n? açm?? olacaks?n?z. Bu sayfaya giri? yapt???n?zda kar??n?za birçok farkl? bildirim durumu gelecektir. Bu durumlar?n hepsi de size gelen bildirimleri ve bildirimlerin nereden geldi?ini gösteriyor. Sizin yapman?z gereken gelmesini istemedi?iniz bildirimleri buradan teker teker engellemek olacakt?r. Bunun içinde bildirimlerin yan?nda bulunan “Düzenle” dü?mesine basmal?s?n?z. Bu dü?meye bast?ktan sonra bildirimleri ve hangi bildirimlerin gelmesini istemedi?inizi ayarlayabilirsiniz.

Son y?llarda Facebook kullan?m?n?n artmas?ndan sonra artan bildirimlerde birçok ki?inin can?n? s?kt??? için ço?u ki?i Facebook takipçilerden gelen bildirimleri nas?l kapat?r?m? Diye merak etmeye ba?lad?. Ço?u site bu konu hakk?nda bilgi verse de bu siteler ya yanl?? bilgi vermekte ya da bilgileri eski Facebook görünümüne göre vermektedir. Durum böyle olunca da ço?u ki?i istedi?i ?ekilde bildirimleri engelleyememektedir. E?er sizde gelen bildirimleri engellemek istiyorsan?z yukar?da sizlere bahsetti?imiz ad?mlar? teker teker uygulamal?s?n?z. Bu sayede sizde istemedi?iniz bildirimlerden kurtulmu? olacaks?n?z.

http://www.putur.com/facebook-takipcilerden-gelen-bildirimleri-nasil-kapatirim/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.