Facebook Şifremi Nasıl Değiştirebilirim?

Yazar: Admin 2 | 25 Aralık 2015 | Kategori: dizi
Etiketler: ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Teknoloji kategorisinde ki Facebook ?ifremi Nas?l De?i?tirebilirim? hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Facebook art?k gündelik hayat?m?zda i?lerimizi en rahat halletti?imiz güzel bir sosyal platform sitesi olmu?tur. Arkada?lar?n?z ile mesajla?ma, dü?ünceleriniz payla?ma, resim ve video payla??m? gibi özellikleri vard?r. Dolay?s? ile Facebook’ta vakit geçirmek oldukça e?lencelidir. Fakat Facebook yönetimi biraz zordur. Yani Facebook ile ilgili herhangi bir s?k?nt? ya?ad???n?zda e?er bilgi sahibi olmazsan?z i? i?ten geçmi? olabilir. Facebook’ta hesab? olan insanlar?n kesinlikle bilmesi gereken konulardan birisi ?ifrelerini nas?l de?i?tirecekleri olmal?d?r. ?ifreyi de?i?tirme pek çok sorun kar??s?nda iyi i?e yaramaktad?r. Tabi ki bunlardan en önemlisi hesab?n çal?nmas?na kar?? önlem almaktan dolay?d?r. ?ifrenizi de?i?tirdi?inizde hesab?n?z? çok daha rahat bir ?ekilde güven alt?na alm?? olursunuz. Bu da oldukça önemlidir.

Facebook ?ifre nas?l de?i?tirilir? Sorusuna kar?? verilecek cevap asl?nda oldukça basittir. Facebook’a giri? yapt?ktan sonra sa? yukarda bir menü göreceksiniz. Bu menüde kilit sembollü ??kk?n yan?nda bir di?li tekerler olacakt?r. Bu di?li tekerlek yerine t?klad???n?z kar??n?za “Hesap Ayarlar?” bölümü ç?kacakt?r. Ona t?klad?ktan sonra ise Facebook sizi genel ayarlar?n yap?ld??? yere yönlendirecektir. Burada “?ifre De?i?tirme” bölümü mevcuttur. Oraya t?klad???n?zda sizden gerekli olan bilgiler istenecektir. ?stenilen bilgiler ise ?uan aktif olarak kulland???n?z ?ifreniz ve de?i?tirmek istedi?iniz ?ifrenizdir. Bu bilgileri girdikten sonra hesab?n?z?n ?ifresi hemen de?i?ecektir. Bu sayede Facebook hesab?n?z? k?sa yoldan korumaya alm?? olursunuz. Bu da oldukça önemlidir.

Facebook ?ifresini de?i?tirmek için ba?ka metotlarda vard?r. E?er ?ifrenizi hat?rlam?yorsan?z “?ifremi Unuttum” bölmesinden de yeni bir ?ifre sahibi olabilirsiniz. ?ifrenizi güvenli bir ?ekilde koruman?z çok önemlidir. Aksi takdirde ciddi s?k?nt?lar ya?ayabilirsiniz. Bu konuda dikkatli davranman?z ve kesinlikle Facebook ?ifrenizi payla?maman?z gerekir. Facebook ?ifreniz size özeldir ve iyi korunmas? gerekir.

?ifrenizi de?i?tirdikten sonra dikkat etmeniz gereken durumlar vard?r. ?ifrenizi unuttu?unuzu dü?ünseniz dahi belki de ?ifreniz çal?nm?? olabilir. Bu tür bir durumla kar??la?t???n?zda i?leriniz çok daha zorla?acakt?r. Dolay?s? ile dikkatli davranman?z gerekir. ?ifrenizi geri almadan önce bilgisayar?n?z? güzel bir virüs taramas?ndan geçirmenizde fayda vard?r. Ço?u kullan?c? t?klad?klar? reklamlardan dolay? virüs kapmaktad?r. Bu virüsler bilgisayar? ele geçirerek tüm ?ifrelerinizi elde etmektedir. Dolay?s? ile Facebook ?ifrenizde bu yüzden çal?nm?? olabilir. Bilgisayar?n?z? virüs taramas? yap?p temizledikten sonra ?ifrenizi de?i?tirmeye çal??man?z çok daha güvenli olacakt?r. Bu sayede bir daha virüsler ?ifrenize eri?emeyecektir. Bilinçli bir Facebook kullan?c?s? olmak bu aç?dan çok önemlidir. Çünkü internet oldukça tehlikeli bir ortamd?r.

http://www.putur.com/facebook-sifremi-nasil-degistirebilirim/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.