Facebook Paralı Olacak Mı?

Yazar: Admin 2 | 5 Temmuz 2014 | Kategori: dizi
Etiketler: , , , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Teknoloji kategorisinde ki Facebook Paral? Olacak M?? hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Son zamanlarda hayat?m?zda önemli bir yeri olan sosyal medya, farkl? arkada?l?klara, muhabbetlere ve ileti?imlere kap? açan teknolojik bir sistem haline geldi. Tan?yan tan?mayan herkes birbirinden ve birbirinin hayat?ndan haberdar olabiliyor. Üstelik bunu büyük bir zevkle yap?yorlar. Milyonlarca kullan?c?n?n en s?k kulland??? bir internet sitesi olan Facebook, kullan?c?lar?na zaman zaman ücretli olaca?? konusunda aç?klamalarda bulunmu? fakat bunu resmile?tirmemi?ti.

Kullan?c?lar sayfalar?nda s?k s?k payla?m??, ücretli olup olmamas? haline ne gibi de?i?iklikler olaca??na dair yorumlarda bulunmu?lard?. Bir süre önce ulusal bir gazetenin sitesinde yay?nlanan haberde, sosyal medya devi Facebook’un mesaj gönderimlerinde ücretlendirmeye gidilece?i yönünde aç?klamalar yap?ld?. Facebook yönetimi taraf?ndan kullan?c?lar?na yap?lan aç?klamada, mesaj uygulama bölümünün art?k ücrete tabi oldu?u söyleniyordu. 0,53 TL tutar?nda ücretlendirilecek olan mesajla?malar? kabul etmeyen kullan?c?n?n, ki?iye ‘di?er’ klasörüne gönderebilece?i f?rsat?n? da sunuyor.

Facebook yönetimi taraf?ndan yay?nlanan mesaj ?öyle; “Di?er klasörünüz, gelen kutunuza dü?memesi için filtrelenen mesajlar? ve e-postalar? bulaca??n?z yerdir. Filtre tercihinizi do?rudan gelen kutunuzdan de?i?tirebilirsiniz. Di?er klasörünüze gitmek için, ana sayfan?n sol taraf?ndaki Mesajlar’a t?klay?n. Ana mesajlar görünümünüzün sol üst k?sm?nda Di?er’e t?klay?n.” Yani paral? m? olacak sorular?n?n ard?ndan cevab?n? bulan internet sitesinde, art?k mesajla?malar 0,53 TL tutar?nda ücretlendiriliyor.

Günlerce ba??ndan ayr?lmad???m?z, her hareketimizi payla?t???m?z ve arkada?lar?m?zla ileti?im kurdu?umuz sosyal medya, bu saatten sonra ne kadar ücretli olursa olsun kimsenin vazgeçmesi mümkün de?il. Milyonlarca insan?n tercih etti?i bu sitelerde vakit geçirmek ve saatlerce ba??ndan kalkmamak insanlara büyük bir haz veriyor. Böylesine vazgeçilmez olduktan sonra kuru? üzerinden yap?lan hesaplamalar insanlar için asla vazgeçme nedeni olamaz. Hele ki genç ki?ilerin bu kadar?na tercih etti?i sosyal medya ne kadar tart???lsa da bir çok olumlu taraflar? da bulunuyor. Uzakta olan ve birbirleri ile ileti?im kuramayan, varl???ndan bile ?üphe ettikleri dostlar? ve arkada?lar?yla sosyal medya arac?l??? ile görü?ebiliyorlar.

Y?llard?r görü?memi?, konu?mam?? insanlar Facebook üzerinden birbirlerini buluyor. Ço?u evlendi?ini bile bu sitelerden ö?reniyor. Çocuklar?n?n foto?raflar?n? bu site sayesinde görüyor. Bu ve bunun gibi daha pek çok merak edilenin yer ald??? sosyal medyay? ünlü isimler de çok kullan?yor. Siyasiler, ?ark?c?lar, gazeteciler, yazarlar, mankenler , oyuncular ve akl?n?za gelebilecek tüm dünya starlar?na sosyal medya üzerinden ula?abilmeniz mümkün. Üye olman?z ve sevdi?iniz ki?ileri takip edip eklemeniz yeterli. Sonras?nda att??? ad?mdan haberdar olacak, birçok payla??m?na yorumlarda bulunacaks?n?z.

http://www.putur.com/facebook-parali-olacak-mi/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.