Facebook Mesaj Gelmesini Engelleme

Yazar: Admin 2 | 25 Aralık 2015 | Kategori: dizi
Etiketler: ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Teknoloji kategorisinde ki Facebook Mesaj Gelmesini Engelleme hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Son y?llar?n en büyük sosyal payla??m sitesi olan Facebook, birçok ki?inin en çok u?rad??? sitelerden bir tanesi oldu. Sitenin milyonlarca kullan?c?s? da siteye olan ilginin ne kadar fazla oldu?unu gösteriyor. Siteye olan ilginin bu kadar fazla olmas? beraberinde birçok sorunu a getiriyor. Mesela tan?mad???n?z birisi sürekli olarak size mesaj atarak sizi rahats?z edebilir. Bu durumda yapman?z gereken bu mesajlar? engellemek olacakt?r. Bunun Facebook mesaj gelmesini engelleme i?lemini yapmal?s?n?z.

Birçok ki?i Facebook’ta tan?mad???n?z ki?ilerden gelen mesajlar?n nas?l engellenece?ini bilmez. Bu konuda ise sizlere tecrübemiz ile bizler yard?mc? oluyoruz. Sizde Facebook’taki tan?mad???n?z ki?ilerden ya da istemedi?iniz ki?ilerden size mesaj gelmesini istemiyorsan?z yaz?m?z? okuyarak bunu nas?l yapaca??n?z? ö?renebilirsiniz.

Facebook mesaj gelmesini engelleme i?lemi asl?nda çok basit bir i?lemdir. Bunun için ilk olarak mesajlar? engellemek istedi?iniz Facebook hesab?na giri? yapmal?s?n?z. Hesab?n?za giri? yapt???n?z zaman “Ana Sayfa” yaz?s?n?n yan?nda kilit i?areti göreceksiniz. ?lk olarak bu i?arete basmal?s?n?z. ??arete bast???n?z zaman ekran?n alt k?sm?na do?ru sekmeler aç?lacakt?r. Bu sekmelerden “Benimle kimler ileti?im kurabilir?” seçene?ine t?klamal?s?n?z. Bu seçene?e t?klad???n?z zaman alt k?sma iki seçenek daha aç?lacakt?r. Bu seçeneklerden “Kimlerin mesajlar?n?n Gelen Kutuma dü?mesini istiyorum?” seçene?ini seçmelisiniz. Bu seçene?i de seçti?inizde s?rada size kimlerin yollad??? mesajlar?n gelen kutunuza dü?mesini istedi?iniz sorulacak. Burada iki seçenek bulunuyor. Bunlardan birisi temel filtreleme di?eri ise mutlak filtreleme. Bunlardan size uygun olan?n? seçmelisiniz.

Temel filtreleme Facebook hesab?n?z? açt???n?zda otomatik olarak seçili olan seçenektir. Bu seçenekte sizlere arkada?lar?n?z ve tan?yor olabilece?iniz ki?iler mesaj yollayabiliyor. Mutlak filtrelemede ise size sadece arkada?lar?n?z mesaj yolluyor. Sizde Facebook mesaj gelmesini engelleme için buradan kendinize uygun olan?n? seçmelisiniz.

Eskiden Facebook sizlere bu özelli?i sunmuyordu. Bu da kullan?c?lar için birçok sorunun ç?kmas?na neden oluyordu. Ancak zaman?n ilerlemesiyle her site gibi Facebook’ta kendisini geli?tirdi ve kullan?c?lar?na birçok farkl? özellik sunmaya ba?lad?. Bu özelliklerden bir tanesi olan mesaj engelleme özelli?i sayesinde art?k sizlerde istedi?iniz ki?ileri engelleyebilir ve istedi?iniz ki?ilerden mesaj gelmesini önleyebilirsiniz. Böylece sizi rahats?z eden ki?ilerden de kurtulmu? olursunuz. Bunun yan? s?ra Facebook size ki?ilerin mesajlar?n? engelleme olana?? da sunmaktad?r. Bunun içinde “Hesap ayarlar?” k?sm?na giri? yapmal?s?n?z. Bu k?sma giri? yapt???n?z zaman ekran?n sol bölümünde engelleme k?sm?n? göreceksiniz. Bu k?s?mdan engellenmesini istedi?iniz ki?ilerin e-posta adresini yazarak bu ki?ilerin sizi rahats?z etmemesini sa?layabilirsiniz. Sizde Facebook mesaj gelmesini engelleme i?lemini ba?ar?l? bir ?ekilde yapmak istiyorsan?z tüm bu ad?mlar? dikkatli bir ?ekilde uygulamal?s?n?z.

http://www.putur.com/facebook-mesaj-gelmesini-engelleme/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.