Facebook Kullanıcı Adı Oluşturma

Yazar: Admin 2 | 25 Aralık 2015 | Kategori: dizi
Etiketler: , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Teknoloji kategorisinde ki Facebook Kullan?c? Ad? Olu?turma hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Zaman?n h?zl? bir ?ekilde ilerlemesiyle beraber Facebook’ta sürekli olarak kendisini yenilemeye ba?lad?. Özellikle son y?llarda Facebook kullan?m?n?n giderek yayg?nla?mas?ndan sonra Facebook’ta birçok farkl? özelli?i kullan?c?lar?na sunmaya ba?lad?. Bu özelliklerden bir tanesi de Facebook kullan?c? ad?d?r. Sizde profilinizdeki zaman tüneline kendinize ait bir ad verebilir ve bu ad? kullanabilirsiniz. Bunun için yapman?z gereken basit birkaç i?lem bulunmaktad?r. Sizde Facebook kullan?c? ad? nas?l olu?tururum? Diye merak ediyorsan?z bu ad?mlar? ile s?ras? ile izlemeli ve profilinize ait bir kullan?c? ad? olu?turmal?s?n?z.
Hesab?n?za ait bir kullan?c? ad? olu?turabilmeniz için ilk olarak Facebook hesab?n?za giri? yapmal?s?n?z. Facebook hesab?n?za giri? yapt???n?z zaman hesab?n?z?n profiline giri? yapman?z gerekecektir. Profil sayfan?za giri? yapt???n?z zaman ekran?n üst k?s?mlar?nda “Sayfay? düzenle” dü?mesini göreceksiniz. ?lk olarak bu dü?meye basmal?s?n?z. Dü?meye bast???n?z zaman ekran?n alt k?sm?na do?ru sekmeler aç?lacakt?r. Bu sekmelerden “Sayfa Bilgilerini Düzenle” dü?mesine basmal?s?n?z. Bu dü?meye bast???n?z zaman art?k profil sayfan?za ki?isel bir ad verme i?lemine ba?layabilirsiniz. Facebook kullan?c? ad?n?n nas?l olu?turuldu?unu bilmiyorsan?z bundan sonrakileri büyük bir dikkatle okumal? ve yapmal?s?n?z.
Facebook hesab?n?z?n profilinden bu k?sma giri? yapt???n?zda kar??n?za yeni bir pencere aç?lacakt?r. Aç?lan bu pencerede yapman?z gereken “Sayfa Adresi” dü?mesine t?klamak olacakt?r. Buraya t?klad???n?z zaman kar??n?za gelen pencereden “?nternet adresini de?i?tir” butonuna t?klamal?s?n?z. Buraya t?klad?ktan sonra art?k sizde sayfan?za özel bir ad vermeye ba?layabilirsiniz.
Facebook profil sayfan?za isim verirken dikkat etmeniz gereken ?eyler vard?r. Öncelikli olarak Facebook’un belirledi?i kurallar çerçevesinde kendinize ait bir kullan?c? ad? belirlemelisiniz. Bu kullan?c? ad?n? belirledikten sonrada “Al?nabilirli?i Kontrol Et” butonuna t?klamal?s?n?z. E?er belirledi?iniz kullan?c? ad?nda herhangi bir sorun yoksa bu belirledi?iniz ad art?k profilinizin yeni ad? olacakt?r. E?er belirledi?iniz ad daha önceden ba?kalar? taraf?ndan al?nm??sa ya da bu ad kullan?m için uygun de?ilse bu durumda kendinize yeni bir kullan?c? ad? belirlemeniz gerekecek. Daha sonradan belirledi?iniz kullan?c? ad? içinde yine al?na bilirli?i kontrol etmeniz gerekecek. Kontrol ettikten sonra kullan?c? ad?n?zda herhangi bir sorun yoksa “Onayla” k?sm?na basman?z yeterli olacakt?r.
Facebook kullan?c? ad? nas?l olu?tururum? Diye merak ediyorsan?z sizde tüm bu söylenenleri dikkatli bir ?ekilde yapmal?s?n?z. Tüm bu ad?mlar? s?ras? ile dikkatli bir ?ekilde yapt???n?zda istedi?iniz kullan?c? ad?na çok kolay bir ?ekilde sahip olabilirsiniz. Üstelik belirledi?iniz bu kullan?c? ad? ile Facebook hesab?n?za giri? yapma ?ans?n?zda bulunuyor.

http://www.putur.com/facebook-kullanici-adi-olusturma/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.