Facebook Hesabım Devre Dışı Kaldı Ne Yapmalıyım?

Yazar: Admin 2 | 24 Aralık 2015 | Kategori: dizi

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Teknoloji kategorisinde ki Facebook Hesab?m Devre D??? Kald? Ne Yapmal?y?m? hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Facebook art?k hayat?m?z?n bir parças? olarak öne ç?k?yor. Fakat Facebook üye olmada s?k?nt? çeken hala pek çok insan bulunuyor. Facebook biraz kar???k olarak düzenlendi?inden dolay? insanlar bu konuda s?k?nt? ya??yor. ?lk olarak çekilen s?k?nt? Facebook Giri? olarak göze çarp?yor. ?nsanlar Facebook’ kolay bir ?ekilde giremiyor. Fakat yap?lmas? gereken asl?nda oldukça basittir. Sadece www.facebook.com adresine girmeniz ve bu adresten kay?t ol seçene?ine t?klaman?z yeterlidir. Daha sonras? da ise sizden çe?itli bilgiler istenecektir. Bu bilgileri tamamen eksiksiz ve do?ru bir ?ekilde yazd?ktan sonra Facebook ana sayfas?ndaki kullan?c? ad? ve parola k?sm?na belirledi?iniz kullan?c? ad? ve ?ifreyi yazarak giri? yapabilirsiniz.

Facebook’ta s?k?nt? çekenlerin bir k?sm? da ?ifre hatalar? yüzünden sorun ya?amaktad?r. ?ifrenin yanl?? olmas?ndan dolay? Facebook’a giremeyenlerin yapmas? gereken “?ifre” bölümünün alt?nda yazan “?ifreni mi Unuttun” bölmesine t?klaman?zd?r. Buraya t?klad?ktan sonra sistem sizi otomatik olarak ?ifre resetleme bölümüne yollayacakt?r. Sizden belli ba?l? ?eyler isteyeceklerdir. ?stedikleri bilgileri doldurduktan sonra ?ifreniz resetlenecektir. Daha sonras?nda ise Facebook yeni ?ifrenizi kay?tl? olan e-mail adresinize yollayacakt?r. Sizde buradan tekrar Facebook’a giri? yapabileceksinizdir. Baz? hesaplara ?ifre ve kullan?c? ad? yaz?ld???nda dair giri? yap?lamamaktad?r. Genel olarak hesab?n kapat?ld???na dair bir bilgi yer almaktad?r. E?er Facebook hesab?n?z tamamen kapat?lm??sa bir daha giri? yapamazs?n?z. Fakat geçici olarak kapat?ld??? ise muhtemelen 1–2 hafta içinde giri? yapabilirsiniz.

Facebook hesap devre d??? ise ne yapmal?? Konusunda ise yapman?z gereken ?ifrenizi ve kullan?c? ad?n?z? belirtilen bölmeye girmenizdir. Daha sonras?nda ise Facebook sizi direk hesab?n?z? aktif edebilece?iniz bir yere yönlendirecektir. Buradaki belirtilen linke t?klad???nda hesab?n?z tekrar aktif olacakt?r. Facebook’unuz ile ilgili herhangi bir ?ifre problemi ya?ad???n?zda ayr?ca mü?teri temsilcilerine de bilgi almak amaçl? mail atabilirsiniz. Fakat bu maillere biraz daha geç cevap verilmektedir. Bu yüzden ?ifrenizi do?ru yazd???n?z halde giremiyorsan?z ve yukar?daki bahsedilen çözüm yöntemleri de bir fayda sa?lam?yorsa o zaman mecbur mü?teri destek hatt? ile görü?me sa?laman?z gerekmektedir. Bu sayede çok daha kolay yoldan ?ifrenize ula?abilirsiniz. Bu durum sizin için bir daha bir problem yaratmayacakt?r. Kolay bir ?ekilde ?ifrenizi elde ederek tekrar Facebook hesab?n?za ula?abileceksiniz. Fakat gene de ?ifrenizin çal?nmamas? için gerekli önlemleri alman?z gerekmektedir. Özellikle böyle bir durum ya?ad?ktan sonra bilgisayar?n?za virüs taramas? yapt?rman?z tavsiye edilir.

http://www.putur.com/facebook-hesabim-devre-disi-kaldi-ne-yapmaliyim/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.