Facebook giriş e-posta adresini hatırlamıyorum ve unuttum

Yazar: Admin 2 | 24 Aralık 2015 | Kategori: dizi

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Teknoloji kategorisinde ki Facebook giri? e-posta adresini hat?rlam?yorum ve unuttum hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Günlük hayatta yo?un birçok i?in aras?nda önemli ?eyleri unutman?z kaç?n?lmazd?r. Özellikle birde hat?rlanmas? zor ?eyleri not almad?ysan?z ve bunlar? akl?n?zda tutmaya çal???yorsan?z bu durumda bu bilgileri unutman?z daha da muhtemel olabilir. Böyle durumlardan bir tanesine de Facebook e-posta adreslerinde rastlanmaktad?r. Günümüzdeki ço?u ki?i s?k kullanmad??? için ya da zor bir e-posta seçti?i için Facebook giri? e-posta adresimi hat?rlam?yorum diyebilir. Böyle bir durumda sizin için önemli olan ?eylere ula?amayabilirsiniz. Böyle bir durumda hemen tela?a kap?lmamal? ve sizlere bahsedece?imiz ?eyleri teker teker uygulamal?s?n?z. Bu sayede sizde unuttu?unuz e-posta adresinizi tekrar çok kolay bir ?ekilde ö?renebileceksiniz. Bunun için basit birkaç i?lemi yapman?z yeterli olacakt?r.

E?er Facebook e-posta adresinizi hat?rlam?yorsan?z bu durumda kullan?c? ad?n?z? kullanabilirsiniz. Kullan?c? ad? daha önceden belirledi?iniz bir add?r. E?er daha önceden kullan?c? ad? belirlediyseniz bu ad? kullanarak Facebook’a giri? yapabilirsiniz. Facebook kullan?c? ad? www.facebook.com/ dan sonra gelen isimdir. E?er bu isminizi hat?rl?yorsan?z giri? k?sm?ndaki e-posta adresi k?sm?na bu ad? yazabilir ve normal ?ifreniz ile Facebook’a girerek e-posta adresinizi ö?renebilirsiniz.

Facebook giri? e-posta adresimi hat?rlam?yorum diyorsan?z ve kullan?c? ad?n?zda yoksa ya da bu ad? hat?rlam?yorsan?z bu durumda telefon numaran?z? kullanarak giri? yapma ?ans?n?z var. Bunun için ilk olarak Facebook’a kay?tl? bir cep telefonu numaran?z?n olmas? gerekmektedir. E?er kay?tl? bir cep telefonunu numaran?z varsa e-posta adresi k?sm?n? cep telefonu numaran?z? ve ?ifre k?sm?na da normal ?ifrenizi yaparak giri? yapabilirsiniz. Ancak cep telefonu numaran?z? girece?iniz zaman dikkat etmeniz gereken noktalar var. Öncelikli olarak numaran?z? girerken numaran?n ba??na ülke kod numaras?n? yazmay? unutmamal?s?n?z. Ayr?ca fazladan olan s?f?rlar? da silmeniz gerekecektir.

Facebook giri? e-posta adresimi hat?rlam?yorum diyen birisinin yapabilece?i farkl? birkaç yol daha bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ise “?ifremi Hat?rlam?yorum” k?sm?na bast???n?z zaman kar??n?za ç?kan seçenekler. Bu seçeneklerden uygun olanlar?n? deneyerek Facebook hesab?n?za giri? yapmay? deneyebilirsiniz. E?er bu seçeneklerden bir tanesi olmazsa bu durumda di?er seçenekleri deneyebilirsiniz.

Facebook giri? e-posta adresimi hat?rlam?yorum diyen birisinin yapabilece?i en son ?ey ise bir arkada??n?n Facebook hesab?ndan sizin hesab?n?za girmesini isteyebilir ve e-posta adresine bakarak bu adresi size yollamas?n? isteyebilirsiniz. Bu i?lemlerden sizin için uygun olan bir tanesini yapt???n?zda sizde unuttu?unuz e-posta adresinizi yeniden ö?renmi? olacaks?n?z. Böylece tekrardan Facebook hesab?n?za giri? yapabilir ve e?lenmeye ba?layabilirsiniz.

http://www.putur.com/facebook-giris-e-posta-adresini-hatirlamiyorum-ve-unuttum/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.