Facebook Arkadaşlık İsteği Gönderemiyorum

Yazar: Admin 2 | 21 Kasım 2013 | Kategori: dizi
Etiketler: , , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Teknoloji kategorisinde ki Facebook Arkada?l?k ?ste?i Gönderemiyorum hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Facebook’ta her gün yeni problemler ile kar??la??lmaktad?r. Bu problemlerden biriside insanlar?n Facebook arkada?l?k iste?i gönderememesidir. Ço?u insan “Facebook Arkada?l?k ?ste?i Gönderemiyorum” diye konu açarlar. Çünkü bu oldukça s?k kar??la??lan durumlardan birisidir. Facebook’tan arkada? eklemek istiyorsan?z öncelikle a??r?ya kaçmaman?z gerekmektedir. Bu durumun olu?mas?nda ki en büyük neden insanlar?n sürekli olarak birilerini arkada? olarak eklemeye çal??mas? bulunmaktad?r. Yani siz insanlara sürekli olarak arkada?l?k talebi yolluyorsan?z ve o insanlarda sizi arkada? olarak eklemiyorlarsa bu sefer Facebook bunu kendi sisteminden otomatik olarak alg?lar ve size bir süreli?ine s?n?rlama koyar. Bu süre zarf? içerisinde arkada?l?k talebinde bulunamazs?n?z. Bu tür bir durum ile kar??la?t???n?zda arkada? ekleme i?ine belli bir müddet ara vermeniz gerekmektedir.

Facebook size uyar?s?n? “Eklemek istedi?iniz arkada?? tan?yor musunuz? Bu durum kötü gibi gözüküyor” tarz? cümleler ile yapar. E?er siz Facebook’un bu uyar?s?n? dikkate almaz ve her gün 20–25 ki?iye arkada?l?k talebinde bulunursan?z hesab?n?z kapat?labilir. Facebook çok hassas ve duyarl? çal??maktad?r. ?nsanlar? rahats?z eden ya da rahats?z etmeye meyilli olan herhangi birine ac?ma göstermemektedir. Bu yüzden Facebook’un koymu? oldu?u kurallara uyman?z ve bunlar? harfiyen yerine getirmeniz gereklidir. Aksi takdirde sizin için belki de büyük öneme sahip olan Facebook hesab?n?z? kaybedebilirsiniz. Bu tür bir durumda sizi oldukça kötü bir ?ekilde etkileyecektir.

Ba?ka bir durum ise insanlar?n “Arkada?l?k Talebi” almay? reddetmesinden kaynakl?d?r. Ayarlar bölümünde böyle bir opsiyon bulunmaktad?r. E?er o ki?i bunu i?aretlemi?se siz ona arkada?l?k teklifinde bulunuyor olsan?z dahi sizi göremez. Dolay?s? ile bu ki?iye arkada?l?k iste?i atamazs?n?z. Bu durumda sizin yapabilece?iniz herhangi bir ?ey yoktur. Fakat ilk bahsetti?imiz konu hakk?nda dikkatli davranmak gerekmektedir.

Facebook’tan arkada?l?k iste?i gönderemedi?inizde tela? yapmaman?z gerekir. Çünkü olabilecek sebepler yukar?daki sebeplerdir. Dolay?s? ile siz bu makaleyi okuduktan sonra ne yapman?z gerekti?inizi biliyor olacaks?n?z. Yani yanl?? bir olay içine girmeniz gerekmeyecektir. Hemen arkada?l?k talebi yollad???n?z ki?ilerden arkada?l?k taleplerinizi çekmeniz ya da uzun bir süre çok fazla ki?iyi arkada?l?k talebi yollamaman?z gerekmektedir. Ayr?ca e?er çok fazla arkada?l?k talebi yollad???n?zdan dolay? uyar? alm??san?z kimseyi arkada? olarak eklememeniz de fayda vard?r. Bu sayede kendinizi koruma alt?na alm?? olursunuz ve herhangi bir ?ekilde zararl? bir durumla kar??la?mam?? olursunuz. Bu aç?dan yukar?da yaz?lanlara dikkat etmeniz büyük önem ta??maktad?r. Bu sayede insanlar da durduk yere sizden rahats?z olmaz.

http://www.putur.com/facebook-arkadaslik-istegi-gonderemiyorum/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.