EROL GÜNGÖR – DÜNDEN BUGÜNDEN

Yazar: admin | 1 Ocak 2011 | Kategori: Tarih
Etiketler: ,

?imdi size 2000 y?l?nda okumu? bir kitab? tan?taca??m. Okuman?z? da tavsiye ediyorum.Son yüzy?lda yeti?en en büyük sosyal bilimcilerden Erol Güngör hocam?z?n Dünden Bugünden ( Tarih-Kültür-Milliyetçilik ) isimli eseri …

Milliyetçilik fikrinin temel kaynaklar? tarih ve kültür meseleleri üzerinde durulan bu eserde konular bölümler halinde i?lenmi?…Ötüken Yay?nlar? taraf?ndan bas?lan eserin içerisinde yer alan bir metin kitab?n arka kapa??na da eklenmi? ve kitab?n genel çerçevesini aktar?yor.Hat?rlad???m kadar?yla o metinde ?u ifadeler vard? ; “Ayd?nlar?m?z?n Bat?c? olanlar? kadar Muhafazakar olanlar? da Bat? medeniyetinin yüksek bir medeniyet oldu?unu ve bu medeniyeti tam olarak alamad???m?z? söylerler. Bunlar içinden kendi medeniyetimizin yeterli oldu?unu dü?ünenler az say?dad?r. ??te biz kendi medeniyetimizin büyük bir medeniyet oldu?unu dü?ünenlerdeniz. Medeniyetimiz için al?nabilecek her yenili?e aç?k oldu?umuz gibi Bat? Medeniyetinin bizim medeniyetimize uymayan yönlerini de d??lamaya haz?r?z. “Bu Bat?l?la?ma meselesi ile ilgili bir konu gibi görünse de asl?nda bizim hangi yolu seçmemiz gerekti?i ile ilgili bir yol ayr?m?d?r.Kitap içerisinde bu çerçevede yer alan konular? bugün bile tart??t???m?z? görmek Erol Güngör”ün ne derece ileri bir bak?? aç?s?na sahip oldu?unu gözler önüne seriyor. Din dersleri konusu, e?itim-ö?retim hakk? v.s. birçok konu Erol Güngör Hoca taraf?ndan eserinde dile getirilmi? olmakla birlikte bugün dahi birço?unu tart??maktay?z.Erol Güngör Hoca kendisine örnek olarak Dündar Ta?er hocam?z? alm??t?r. Bugün ise Erol Güngör ekolü Y?lmaz Özakp?nar ile devam etmektedir. Y?lmaz Özakp?nar”?n ?slam Medeniyeti ve Türk Kültürü adl? eseri bu anlamda tamamlay?c? bir eser olarak görülebilir.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.