Doğum Sonrası Saç Dökülmesi

Yazar: admin | 18 Ocak 2013 | Kategori: Magazin
Etiketler: , , , ,

Do?um yapan kad?nlarda, 2-6 ay sonras? en s?k görülen ?ikayetlerden biridir saç dökülmesi. Saç sa?l??? uzman? Burcu Çayözü, do?um sonras? saç dökülmesinin sebeplerini ve neler yapman?z gerekti?i anlat?yor;

Akademi Saç Terapi Merkezi Saç Sa?l??? Uzman? (Trikolojist) Burcu Çayözü do?um sonras?nda ya?anan saç dökülmesinin normal bir süreç oldu?unu belirterek ?u bilgileri verdi: “Do?um sonras? ya?anan saç dökülmesi sorununun sebebi, hamilelik boyunca yüksek seyreden östrojen hormonunun do?um sonras?nda normal seviyesine inmesidir.

Hamilelik boyunca, östrojen hormonunun yükselmesi sebebiyle saçlar a??rl?kl? olarak büyüme evresinde kal?r. Çok az saçnormal döngüsü olan dökülme evresini ya?ar. Hamilelik boyunca dökülmeyen saçlar ise do?umdan sonraki 2-6 ay aras?nda do?al olan dökülme evresini – toplu halde- gerçekle?tirip yenilenir. Dolay?s?yla normal ko?ullarda bu geçici birsaç dökülmesidir ve kal?c? bir saç kayb? ya?anmaz. Saçlar zaman içinde aynen geri kazan?l?r. Ancak hamilelik sonras? dönemin fiziksel olarak da zorlay?c? bir dönem oldu?unu unutmamak gerekir. Uykusuzluk, emzirme gibi aktiviteler fazlaenerji sarf ettirdi?i için vücudu zorlar. Bir de saç dökülmesinin yaratt??? stres eklenince süreç daha da zorla??r ve uzayabilir. Bu dönemde annenin kans?z kalmamas?na önem verilmeli ve ba?ka bir sa?l?k sorunu olmad???ndan emin olunmal?d?r. Bunun d???nda saç deri sa?l??? da saç?n sa?l?kl? dönü?ünde önemli rol oynar. Saç?n günlük y?kanmas? ve kaliteli marka ?ampuanlar?n kullan?lmas? da önemlidir.”

Piyasadaki Saç Ürünlerine Dikkat Etmek Gerekir!

Normal ko?ullar alt?nda do?umdan yakla??k bir y?l sonra saçlar?n normal haline geri döndü?ünü önemle vurgulayan Saç Sa?l??? Uzman? (Trikolojist) Burcu Çayözü, “Çok ender rastlansa da, baz? kad?nlar do?um sonras? saçlar?n?n hiçbir zaman eskisi gibi olmad???n? gözlemler. Bu durumun sebebi genellikle sa?l?kproblemleri, stres, saça ta??nan besin ve oksijenin azalmas? veya demir eksikli?ine ba?l? kans?zl?kt?r. Piyasada sat?lan ‘saç ç?kar?r veya dökülmeyi durdurur’ vaadinde bulunan ürünlere bu süreçte fazla güvenmemek gerekir.Saç dökülmesi 4 aydan fazla ayn? yo?unlukta devam ederse veya yeni ç?kan saçlar?n kalitesi eskisinden farkl?ysa öncelikle bir uzmandan yard?m almak gerekir,”diye ekledi.

Kad?nlarda Saç Dökülmesinin Artt??? Dönemler

Kad?nlarda hormonal de?i?iklik ya?anan dönemlerde saç dökülmesi artar. SaçSa?l??? Uzman? (Trikolojist) Burcu Çayözü bu dönemleri ?öyle s?ralad?:

*Hamilelik sonras?

*Dü?ük veya kürtaj sonras?

*Do?um kontrol hap? kullan?p b?rakmak

*Hormon terapi replasman?

(haber7)

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.