DOĞUM SONRASI BİLİNMESİ GEREKENLER

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/dogum-sonrasi-bilinmesi-gerekenler-50fe22ab96ab8.jpg”>Bebek sahibi olma fikri anneler ve babalar için çok önemli bir karard?r. Olumlu veya olumsuz bir karara var?l?rken pek çok konunun dikkatli bir ?ekilde de?erlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle ekonomik ko?ullar?n uygun olmas?, yo?un i? temposunda ailenin yeni ferdine ihtiyaç duydu?u bak?m?n verilebilmesi ve duygusal geli?imi ad?na yeterli ilginin gösterilmesi gerekti?i unutulmamal?d?r. Bu ve benzeri pek çok önemli konu üzerinde dü?ünülüp tart???ld?ktan sonra, anne-baba bebek sahibi olmaya haz?r olduklar?n? hissediyorsa ve önlerinde herhangi bir fiziksel engel de yoksa, her iki tarafa da büyük sorumluluklar?n dü?tü?ü do?um süreci ba?lar. Anne do?uma kadar bebe?i ve kendi sa?l??? için doktorunun gözetiminde gereken önlemleri al?p uygularken, baba da her a?amada onun yan?nda olarak e?ine destek vermelidir. Uzun ve sanc?l? do?um sürecinin ard?ndan bebe?in dünyaya gelmesi ailede bir yandan büyük bir mutlulu?a sebep olurken, di?er yandan anne ve bebek aç?s?ndan sorularla dolu yepyeni bir dönemin ba?lang?c?d?r.  Bu dönemde de annenin en büyük destekçisi hiç ?üphesiz babad?r. Anneler bebeklerini büyütürken bir uzman?n yard?m?n? almaktan çekinmemelidir. Bebe?in beslenmesinden, hijyene her türlü konuda ak?lda kalan sorulara do?ru yan?tlar? alman?n en iyi yolu budur.Unutulmamal?d?r ki anne ve baban?n hayat?nda, al??kanl?klar?nda büyük de?i?ikliklere neden olan bu süreç, çocu?un ileriki ya?ant?s?n?n nas?l olaca?? konusunda belirleyici bir faktördür.Do?um ve do?um sonras? süreçte annelerin s?kl?kla kar?? kar??ya kald??? çe?itli sorular.Bebe?im süt ememiyor (erken do?an bir bebek). Ne yapmal?y?m?Cevap: Bebek erken do?du?u için güçsüz olabilir. Bu yüzden anne sütüne daha fazla ihtiyac? vard?r. Anne sütü gö?üsten sa??l?r ve bebe?e biberonla veya ka??kla verilir.Emzirme gö?üslerimi bozar m??Cevap: Kesin bir sonuca varmak güçtür. Baz? doktorlara göre, gö?üsleri bozan emzirmeden çok hamileliktir. Hamilelik döneminde dengeli beslenerek, 3. ay?ndan itibaren ve do?um sonras?nda gö?üs kremleri kullanarak bozulmas? önlenir. Böylece çatlaklar engellenmi? olur.Bebe?imi emzirmeden önce gö?üs temizli?ini nas?l sa?layabilirim, gö?üs ucu bak?m?n? nas?l yapabilirim?Cevap: Gö?üs ucu temizleme pedleri kullanabilirsiniz.Emzirme döneminde meme uçlar?ndaki a?r?y? nas?l azaltabilirim bu ürünlerin bebe?ime zarar? olur mu?Cevap: Ac?y? azaltmaya yard?mc? ürünler kullanabilirsiniz.Gebelik lekelerini nas?l engelleyebilirim?Cevap: Gebelik döneminde salg?lanan hormonlar nedeni ile cildinizin baz? bölgelerinde kahverengi lekeler olabilir. Bu lekeler güne? ???klar?ndan kaç?narak engellenebilinir. Bu nedenle anne adaylar? yaz aylar?nda güne?te fazla kalmamal? ve yüksek faktörlü güne? koruma ürünü kullanmal?d?rlar.Bebeklerde olu?an konak için ne yapabilirim?Cevap: Bebe?in ba??nda konak olu?abilir. Bu özellikle yeni do?an bebeklerde görülür. Eczanelerde özel konak ?ampuanlar? vard?r.Bu ürünleri kullanabilirsiniz.Bebe?imde son zamanlarda uykusuzluk problemi var, ne kullanabilirim?Cevap: Rahatlat?c? banyo ya??n? y?kama suyuna kat?p uygulayabilirsiniz. Tatl? portakal?n rahatlat?c? ve sakinle?tirici, yaban mersininin gev?etici, ye?il mandalinan?n da yat??t?r?c? etkisi vard?r.Yeni do?an bebe?imin hijyeni ve pi?ik sorunu için ne kullanabilirim?Cevap: Yeni do?an bebeklerin alt temizli?i için ?slak mendiller vard?r. ?çinde özel bitkisel ya?lar bulunan ürünler, bebe?in cildini tahri? etmeden mükemmel bir ?ekilde nemli tutar. Pi?ik sorunu varsa iyice temizlendikten sonra pi?ik kremi ile tedavi edebilirsiniz.K?z çocu?unun saçlar? uzun ve du?tan sonra çok dola??yor. Acaba ne kullanabilirim?Cevap: Organik bitkiler içeren ürünler, saç?n daha rahat taranmas?n? sa?lar, p?r?l p?r?l bir görünüm verir.Maman?n su yerine sütle haz?rlanmas? daha besleyici olmaz m??Cevap: Mamalar kesinlikle sütle haz?rlanmamal?d?r. Mama zaten süt formüllüdür. Bu çok yanl?? olur.Rezene çay? nas?l bir çayd?r? Faydalar? nelerdir?Cevap: Rezene çay? gaz sanc?s? ve kar?n a?r?s?na iyi gelen, bebe?i rahatlatan do?al bir bitki çay?d?r.Bebek, mamas?n? almak istemiyor. ?eker veya ba?ka bir tatland?r?c? ile tatland?rabilir miyim?Cevap: Mamalar (özellikle 0-4 ay aras? kullan?lanlar) çay ?ekeri (sakkaroz) içermemelidir. Çünkü anne sütü sakkaroz içermez. Çocuk bu sefer de anne sütünü istemeyebilir.Nikotin ve ilaçlar anne sütüne geçer mi? Çay ve kahve ne kadar tüketebilirim?Cevap: ?laç kullan?m?n? mutlaka doktorunuza dan??mal?s?n?z. Ayr?ca nikotin de anne sütüne geçer. Çay kahve türü içecekler günde 1 fincandan fazla tüketilmemelidir.Hamilelik durumunda sivilcelerimden nas?l kurtulabilirim?Cevap: Hamilelik s?ras?nda artan baz? hormonlara ba?l? olarak sivilcelerde art??, ciltte ya?lanma ve k?llanma görülebilir. Hamilelik s?ras?nda sivilcelerin tedavisi hamile olmayanlara göre farkl?l?k gösterir. Cildin temizlik ve bak?m? yap?lmal?d?r. Özellikle a??zdan al?nan bir tak?m ilaçlar?n (tetrasiklin, isotretiotin, retinoid gibi) bebek üzerinde olumsuz etkisi (sakatl?k gibi) vard?r ve kesinlikle kullan?lmamal?d?r. Bu dönemde tavsiye edilen ilaç veya kremleri mutlaka doktorunuza dan??arak kullan?n.Elbette söz konusu olan bebek bak?m? ve sa?l??? oldu?unda cevap aranan sorular bunlarla bitmiyor. Bebe?in nas?l tutulaca??ndan, ne kadar uyuyaca??na, nas?l y?kanmas? gerekti?inden neden kab?z oldu?una ve tuvalet e?itimine kadar pek çok konu, kimi zaman önemsenmemesine ya da sa?dan soldan duyulan yalan yanl?? bilgilerle hareket edilmesine ra?men büyük önem ta??yor. Sevgili anneler ve babalar, bebe?inizi büyütürken birbirinize verece?iniz sonsuz deste?in yan?nda, akl?n?za tak?lan ve merak etti?iniz her türlü ayr?nt?y? doktorunuza dan??may? ihmal etmeyin. Çünkü can?n?zdan çok sevdi?iniz bebe?iniz her ?eyin en iyisini hak ediyor

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.