ÇOCUKLARDA KONUŞMA SORUNU ?

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/cocuklarda-konusma-sorunu-50fe21b95c162.jpg”>Bebe?iniz h?zla büyüyor… Bebe?inizin a?z?ndan ilk kelimeleri duymak için sab?rs?zlan?yor, onunla ileti?im kuraca??n?z günü merakla bekliyor olmal?s?n?z. Bu makalemde ilk “anne mi? baba m?” diyecek, ilk cümlesi ne olacak, ne zaman konu?acak sorular?yla ba?layan ve bu süre uzad?kça yerini endi?eyle çocu?um neden konu?muyor sorusuna b?rakan süreçten bahsetmek istiyorum…Kimi ebeveyn ortada hiç neden yokken çe?itli endi?elerle gözlerinin önünde her geçen gün biraz daha büyüyüp geli?en bebeklerinin en güzel anlar?n? ?skalarlar. Bu endi?elerin en ba??nda da çocuktaki konu?maya dayal? beklentiler gelir. Oysa ki her çocuk ayn? anda konu?maya, ileti?im kurmaya ba?lamaz. Bu süre 24 aya kadar normal kabul edilir. 24 ay ile 36 ay aras?nda ise çocuklar?n iki üç kelimelik cümleler kurmas?, basit ve temel sorular? alg?lay?p tepki vermesi beklenir. E?er çocu?unuz 2 ile 3 ya? aral???nda halen k?sa cümleler kurmaktan kaç?n?yorsa o zaman gecikmi? konu?ma durumundan ?üphelenilmelidir.Peki, nedir bu gecikmi? konu?ma durumu?
Gecikmi? konu?ma durumu 24 ay ve üzeri çocuklar?n ya??tlar?na oranla geri kalm?? konu?ma becerisi olarak tan?mlan?r. Çocu?un ya?? ile do?ru orant?l? konu?ma becerisinin olu?mamas? halinde “geli?imsel dil gecikmesi” ya da “konu?ma bozuklu?u” söz konusu olabilir.Gecikmi? Konu?maya Sebebiyet Veren Durumlar
• E?er aile bireylerinin çocukluk öykülerinde geç konu?ma durumu söz konusu ise çocuklarda da dil gecikmesi ya?anabilmektedir. Yani çocuk kal?t?msal nedenlere ba?l? olarak gecikmi? konu?ma sorunu ya?ayabilir.
• Geli?ime ba?l? bir tak?m gerilikler gecikmi? konu?maya sebep olabilir.
• Çocu?un zaman?ndan önce do?umu, büyüme gerili?i ya?amas? ya da ya??na uygun geli?im göstermemi? olmas? da gecikmi? konu?ma sorunu yaratabilir.
• Aile içinde birden farkl? dil konu?uluyor olmas? nedeniyle çocuk ana dil seçemeyebilir ve bu surumda konu?man?n gecikmesine neden olabilir.
• E?er çocu?un duyu organlar?nda sorun varsa, i?itme kayb?, i?itmede sorun ya?an?yorsa da çocukta gecikmi? konu?ma sorununa rastlanabilir.
• Dil ba??, yar?k damak-dudak gibi a??z içi problemleri de gecikmi? konu?ma sorununun temelini olu?turur.
• Otizm, zekâ gerili?i gibi hastal?klar da bu soruna sebebiyet verir.
• E?er ebeveyn, çocu?un üzerine titriyor, sürekli laf?n? bölüyor, konu?mas?na f?rsat vermiyorsa bu da çocukta konu?ma gerili?i ya?anmas?na neden olur.Makale Kayna??: Asl? Özay – MakaleMarketi.com

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.