Çocuklara Ceza Nasıl Verilmeli ?

Yazar: Admin 2 | 9 Ocak 2016 | Kategori: Eğitim
Etiketler: ,

bildigim.com’da içerik almaya devam ediyoruz. Bugün E?itim kategorisinde ki Çocuklara Ceza Nas?l Verilmeli ? konjusundaki bir konuyu payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Ceza verilerek ve sürekli ?iddete maruz b?rak?larak büyüyen bir çocu?un ileride psikolojisinde bozukluklar olmas? kuvvetle muhtemeldir. Örne?in markete çocu?u ile giden bir annenin çocu?a istedi?i bir ?eyi diretmemesi ve bu iste?inden vazgeçmesi için poposuna bir ?aplak vurmas? sonucunda çocuk yaramazl?ktan ve direnmekten vazgeçer. Fakat bu davran??? cezan?n etkisi geçince çocuk yeniden tekrarlayacakt?r. Çocu?unuza ceza vermek istiyorsan?z onun can?n? yakacak ?ekilde de?il de ona de?er katacak ve ona bir ?eyler ö?retecek ?ekilde ceza vermelisiniz. Bunun için çocu?unuz istemedi?iniz bir davran?? sergiledi?inde ya da dersini vaktinde yapmad???nda elindeki tableti ya da oyunca??n? alarak 1 saat boyunca kitap okumas?n? isteyebilirsiniz. Fakat çocu?unuz bu davran??? her yapt???nda ona ayn? cezay? vermelisiniz. Cezan?n ne zaman verildi?inin de büyük önemi vard?r. Ceza yap?lan davran??tan hemen sonra verilmeli ve asla ba?ka çocuklar?n yan?nda verilmemelidir. Çocu?unuzun cezaland?rd???n?z davran???n? hiçbir zaman ödüllendirmemelisiniz. Çocuklara çok ?iddetli cezalar vermemeli, onu cayd?racak ve bu davran???ndan vazgeçmesini sa?layacak cezalar vermelisiniz. Ceza kadar ödül de bir çocu?un davran??lar?n? düzenlemek için gereklidir. Kesinlikle bir çocu?a ?iddet uygulayarak, ona kötü söz söyleyerek ya da can?n? ac?tarak ceza vermemelisiniz. ?iddetli cezalar, çocu?un size ba? kald?rmas?na neden olur ve ileride size itaatsiz davranmas?na neden olabilir. Çocuklara disiplin vermek amac? ile y?ld?r?c? cezalar vermek do?ru de?ildir. Bu tutum ve davran??lar?n?z çocu?unuzun sizden uzakla?mas?na neden olur.

http://www.putur.com/cocuklara-ceza-nasil-verilmeli/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.