Cem Şen ve Hasan “Sonsuz” Çeliktaş ile “Ruhun Kutsal Yolculuğu” Bali’de Başlıyor…

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/cem-sen-ve-hasan-sonsuz-celiktas-ile-ruhun-kutsal-yolculugu-balide-basliyor-50fe22f395f55.jpg”>Bali’nin kadim tap?naklar?ndan, Hindistan’da Budha’n?n alt?nda ayd?nland??? a?aca; Çin’in ölümsüz üstatlar?ndan, Güney Amerika’n?n ?amanlar?na; ya?ayan kadim uygarl?klardan, binlerce y?ll?k gelenekleri ya?atan ?ifac?lara; ruhunuzun en derin noktalar?ndan, hayat?n?z?n hiç farketmedi?iniz alanlar?na uzanan bir “Kendini Tan?ma Yolculu?u”na haz?rlan?n.Pek çok kitab?n yazar? ve tan?nm?? bir Uzakdo?u ö?retileri ustas? Cem ?en’in e?itmenli?inde, derKi.com ve The Wise genel yay?n yönetmeni Hasan “Sonsuz” Çelikta?’?n e?li?inde ve 10 y?l? a?k?n bir süre Uzakdo?u’da ya?am??, hayat?n?n büyük bir bölümünü egzotik ve gizemli destinasyonlarda geçirmi? olan Mural Uzel’in uzmanl???nda spiritüel bir yolculu?a ç?k?yoruz.“Ruhun Kutsal Yolculu?u” ad?n? verdi?imiz bu seyahat serisinde s?ras?yla önce Bali’ye, sonra Hindistan’a, sonras?nda da Çin, TransSibirya-Mo?olistan ve Güney Amerika’ya gidece?iz. Daha daha sonras? m?? Henüz biz de bilemiyoruz, bakal?m Ruh bizleri nerelere yollayacak…“Ruhun Kutsal Yolculu?u”nun ilk dura?? “Tanr?lar?n Adas?” Bali. Bali’ye “Tanr?lar?n Adas?” denmesinin en önemli sebebi, binlerce y?ll?k kadim enerjilerin, bu adada halen ya?ayan bir kültür içinde varl???n? hissettirmesi. Ayn? zamanda belki de günümüzde ya?ayan son Animist, tüm do?an?n canl? oldu?una inanan toplum olmas?. M?s?r’da görüp büyülendi?imiz Tanr?lar ve tap?naklar, burada farkl? ad ve biçimlerde kar??m?za ç?k?yorlar ve M?s?r’?n aksine binlerce y?l önce terkedilmi? de?iller, günlük ya?am?n tam da içindeler; hem de tüm varl?klar?n? hissettirerek…Bali Yolculu?umuzun Plan?22 Ekim 2012 Malezya Havayollar? MH031 Istanbul Kuala Lumpur Kalk?? 15:10 Var?? 06:35 (*)23 Ekim 2012 Malezya Havayollar? MH715 Kuala Lumpur Bali Kalk?? 08:50 Var?? 11:5023 Ekim Sal? – 28 Ekim Pazar: Nusa Dua
Uçu? saatlerimizden görülebilece?i üzere Bali’ye oldukça uzun bir uçak yolculu?undan sonra ula??yoruz. Ekvatoru geçip Güney Yar?küre’ye inece?imiz bu uzun uçu?un ard?ndan yolculu?umuzun ilk alt? gününü üzerimizdeki jetlagi atmak ve Bali enerjisine uyumlanmak ad?na, son derece rahat ve keyifli bir program haz?rlad?k. E?er kadim zamanlara uyum sa?layacaksak, önce gev?emeyi ve keyif almay? unutmamam?z gerekti?ini akl?m?zdan ç?karmad?k. Nusa Dua, Bali’nin e?lence hayat? daha hareketli bir bölgesi. Biz de bölgedeki misafirli?imize aç?l?? partimizle ba?l?yaca??z. Burada Grand Mirage Otel’de okyanus manzaral? odalar?m?zda kal?p, bir yandan üzerimizdeki yorgunlu?u atarken bir yandan da Hint Okyanusu’na veya havuza girip serinleyece?iz. Elbette bölgedeki ünlü Bali tap?naklar?n? ziyaret edece?iz, ak?l almaz güzellikteki Nusa Penida Adas?’na tekne gezisi yapaca??z, her güne yogayla ba?layaca??z ve bol bol e?lenece?iz.29 Ekim Pazartesi – 4 Kas?m Cumartesi: Ubud
Nusa Dua’da dinlendik, enerjimizi Bali’ye uyumlad?k ve hem gev?eyip, hem de enerji dolduk. ??te ?imdi çal??ma zaman?! Dünyada spiritüel ak?m?n yeni ba?kenti kabul edilen Ubud’a geçiyoruz ve bizleri burada rahipler e?li?inde de?erli hocam?z Cem ?en kar??l?yor. Otelimiz Pertiwi Bisma Resort. Yolculu?umuzun bu aya?? tüm bölgedeki spiritüel dünya ile uyumumuzu sa?lamak için Cem ?en’in liderli?inde Hindu rahiplerin düzenleyece?i aç?l?? seramonisi ile ba?l?yor. Yolculu?umuzun Ubud aya?? neredeyse tamamiyle spiritüel çal??malardan olu?uyor. Her güne Cem ?en’in yapt?raca?? çal??malarla ve ya?am enerjimizi geli?tirmemizi ö?retece?i e?itimlerle ba?l?yoruz. Günün program?na göre yerel ?ifac?larla çal???yor, masaj yapt?r?yor, yöredeki geli?mi? yerel sanat merkezlerini geziyor, dünyaca ünlü raw food (çi? besin) ustalar?n?n haz?rlad??? tatlar? deniyor ve kat?lmak isteyen arkada?lar?m?zla bölgenin en güçlü ?aman?n?n kap?s?n? çal?p Cem ?en’in e?li?inde kabul edilmeyi deniyoruz. Ayr?ca yeryüzünün en güçlü yarat?c? enerji noktalar?ndan Kintamani Yanarda??’n? ve bölgedeki tap?naklar? da ziyaret ediyoruz. Buna ek olarak her gece Cem ?en ve Hasan “Sonsuz” Çelikta?’la birlikte felsefi sohbetler yap?yoruz. Yolculu?umuzun sonlar?na yakla??rken, derin vadileri geçerek ula?t???m?z da?lar aras?ndaki kadim bir tap?nakta ?ifac?lar ve rahipler e?li?inde özel ar?nma seramonisinden geçiyoruz. Son olarak, yine rahipler taraf?ndan gerçekle?tirilen kapan?? seramonisi ile u?urlan?yoruz.04 Kas?m MH852 Malezya Havayollar? Bali Kuala Lumpur Kalk?? 19:15 Var?? 22:10
05 Kas?m MH030 Malezya Havayollar? Kuala Lumpur Istanbul Kalk?? 00:30 Var?? 06:00Yolculuk Fiyat?
?ki Ki?ilik Odalarda Ki?i Ba?? 2950€
Tek Ki?ilik Oda Fark? Fark? 950€
?ki Ki?ilik Odalarda Extra Yatak 2650€Yolculu?a Kay?t Yapt?rmak ?çin:
Hasan “Sonsuz” Çelikta? – sonsuz@derki.com / 0 535 827 96 31Fiyata Dahil Olan Hizmetler
• Malezya Havayollar? ile uçu?lar ve Havaalan? Vergileri
• 7 Gece UBUD Pertiwi Bisma Resort konaklama (www.pertiwiresort.com) veya ayn? yüksek kalitede benzeri bir otelde
• 6 Gece NUSA DUA Grand Mirage (www.grandmirage.com) veya ayn? yüksek kalitede benzeri bir otelde konaklama
• Endonezya Vizesi
• Havaalan?nda VIP kar??lama ve özel kontuarda vize i?lemleri
• Tüm transferler
• Tüm Sabah Kahvalt?lar?
• Tüm Ö?le Yemekleri
• 4 Özel Ak?am Yeme?i
• Cem ?en taraf?ndan ö?retilecek özel enerji ve felsefe çal??malar?
• Ho?geldiniz partisi
• Hindu Rahiplerin ekibe özel yapaca?? aç?l?? seramonisi
• Tap?nak ve Çevre Gezileri
• Kintamani Yanarda? Gezisi
• Nusa Pedina Adas? Tekne Gezisi
• Yerel ?ifac?lar ile çal??malar
• Ar?nma seramonileri
• Özel masaj seans?
• Yoga ve Enerji Çal??malar?
• Rahipler ile yap?lacak kapan?? seramonisi
• Kapan?? Partisi
• Tüm Transferler
• Seyahat Sigortas?
• Yurt d??? ç?k?? puluFiyata Dahil Olmayan Hizmetler
• 9 gece ak?am yeme?i
• ?ifac?larla, ki?isel talebe göre, gezimiz dahilinde sunulan temel ?ifa çal??mas? haricinde yap?labilecek ekstra çal??malar
• Bölgenin en güçlü ?aman? ile tan??ma ve talebe göre kendisi taraf?ndan yap?lacak özel güçlendirme (empowerment) ve inisiyasyon ayini.
• ?çecekler
• Ekstra Masaj Seanslar?
• Ki?isel Harcamalar* Bu yolculuk, TURSAB üyesi Cosmo m.i.c.e. ile birlikte düzenlenmi?tir.Ayr?nt?lar: http://www.derki.com/ruhun-kutsal-yolculugu-bali

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.