ÇANAKKALE SAVAŞI EFSANESİ

Yazar: admin | 1 Ekim 2011 | Kategori: Tarih

1.Dünya Sava??’n?n en destanl? mücadelesi ve savunma örne?i. Tüm dünya’n?n dilinde bir destan durumunda. Sava?ta rakip olan devletlerin tarih kitaplar?nda bulundurdu?u bir tarihi olay. Bu olay Çanakkale Sava??. Bu makalemizde Çanakkale Destan?na de?iniyoruz.

1.Dünya Sava??’n?n ba?lang?c? Türkiye’nin Almanya’n?n yan?nda yer almas? ile ba?lad?.1.Dünya Sava?? çe?itli cephelerde yap?ld? ve Türkiye’nin taraf?nda bulundu?u ittifak devletleri sürekli olarak yenilgi ald? bu cephelerde.

Derken art?k müdafaa s?ras? Türkiye’ye geldi. Frans?z gemileri Türkiye’ye girebilmek için surlardan hareket ettiler. Türk birlikleri Çanakkale Körfezi etraf?nda mevzilendiler. Frans?z gemileri sessiz ve derinden geliyordu. Türk kuvvetlerinden bir pa?a’n?n sava? olaca?? gece rüyas?nda birinin denizin derin surlar?na may?n dö?enmesi gerekti?ini söyledi?i bir rüya gördü?ü rivayet edilir.

O rüyan?n ard?ndan efsane Nusret May?n gemisi ile Türk birli?inden birkaç asker Çanakkale Körfezi aç?klar?na may?n dö?emeye ba?lar. Asl?nda bu cephe ola?anüstülükler ile dolu bir cephedir. Derken Frans?z gemileri ufukta görülür. Sava? ba?lamak üzeredir. Ve Frans?z gemileri surlar? topa tutmaya ba?lam??lard?r.

Derken kanl? sava? ba?l?yor. Mustafa Kemal bu sava?ta ba?kumandan konumunda de?ildi ancak ince stratejiler belirleyen ki?i olmu?tu. Sava? kay?plar? gitgide art?yordu. ?nsanlar hayatlar?n? vatan u?runa kaybediyorlard?. Türklerde askerlerin azalmas? topçu yüzba??lar?nda hayatlar?n? kaybederek ?ehit olmalar?, Türk’leri tamamen savunmas?z b?rakm??t?.

Seyit Onba??, Çanakkale Zaferi’nin efsane ismi idi. Topçu piyadelerin ?ehit oldu?unu gören Seyit Onba??, tam? tam?na 400 kiloluk mermileri s?rtlayarak topçuluk görevini üstlenmi?tir. O anki ilahi güç ve Vatan sevgisi ile Frans?z gemilerini tek ba??na topa tuttu. Derken denizin dibindeki Türk may?nlar? da patlamaya ba?lad?. Frans?zlar gemilerini birer birer yitiriyorlard?. Derken Frans?z gemileri tamamen denize döküldü ve kalan Frans?z birlikleri tamam? ile geri çekildi.
Ve Çanakkale Zaferi,tarihin en büyük zaferi olarak kitaplara geçti.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.