Çaldıran Savaşı

Yazar: admin | 29 Temmuz 2011 | Kategori: Tarih
Etiketler: ,

Ahmet Refik’in Osmanl? Zaferleri isimli eserinin Çald?ran Sava?? bölümünden özettir. Sava??n sebepleri, geli?imi, sonuçlar? hakk?nda bilgiler yer almaktad?r

I. Sultan Selim, Osmanl? taht?na ç?kt??? zaman Osmanl? Devleti’nin ikbal y?ld?z? bütün gökyüzünü ayd?nlatmaya ba?lam??t?. Bütün hükümdarlar padi?aha elçiler gönderiyorlard?. Do?unun ve bat?n?n bütün hükümdarlar? Sultan Selim’in tahta ç?k???n? tebrik için yar???rken ?ah ?smail’in bir elçi göndermemesi, Selim gibi bütün dünyay? kendine dar gören bir hükümdar? sinirlendirmi?ti.

?ah ?smail’in tek amac? Osmanl? topraklar?na fesat tohumu saçmakt?. O, ?ii mezhebini yayarak kendi devletinin bekas?n? dü?ünüyordu. Nitekim Osmanl?’da ?ii mezhebine girenlerin say?s? günden güne ço?almaya ba?lam??t?. Hatta ordunun ileri gelenlerinden baz?lar? ?ia hareketine kat?lm??lard?.

Sultan Selim’in tek amac? ise yüzy?llardan beri ?ranl?larla Osmanl?lar aras?nda ?iddetli bir nefretin ortaya ç?kmas?na sebep olan bu mezhep çeki?melerini ortadan kald?rmakt?. ?ehzadeli?inden beri kafas?n? bu problem me?gul etmekteydi. Bunun sonucunda ?ranl?larla sava? yapmay? kesinlikle kafas?na koyan Hazreti padi?ah, Osmanl? topraklar?nda ?ii olanlar?n ö?renilmesini istedi. Yap?lan ara?t?rmalarda bunlar?n k?rk bin kadar oldu?u anla??ld?. Hazreti padi?ah bunlar?n hakk?nda gerekli tedbiri uygulad?ktan sonra kahramanl???n? ?ran s?n?rlar?nda tecrübe etmek için harekete geçti. Edirne’de toplanan harp meclisinde de sava? karar? kabul edildi. Ard?ndan seferberlik emri bütün komutanlara iletildi. Ordunun bütün haz?rl?klar? üç gün içinde büyük bir süratle tamamland?. Üç gün sonra Hazreti padi?ah, Edirne’den hareket etti.

Bütün icraat?n? dini emirlere dayanarak yapan Hazreti padi?ah, ?stanbul’a vard???nda askerlerine istirahat izni verirken kendi komutanlar?yla birlikte Eyüp Sultan hazretlerini ziyaret etti. Bundan sonra Anadolu’ya geçen Osmanl? ordusu Sivas’a geldi?inde 140.000 ki?iden olu?maktayd?. Sultan Selim bölgenin durumunu ve özelliklerini bildi?i için Kayseri’de 40.000 ki?ilik bir kuvvet b?rakt?. Yolculuk s?ras?nda özellikle yiyecek s?k?nt?s? çeken ordu bunlar? a?t?ktan sonra Yass?çemen’e geldi ve karargah kurdu. Buraya gelene kadar Hazreti padi?ah, ?ah ?smail’e üç defa mektup gönderdi. Ordu karargah kurdu?unda bir ?ranl? üçüncü mektuba yaz?lan cevab? getirdi. Buna çok sinirlendi?i belli olan Hazreti padi?ah, haz?rl?klar?n? art?rd?. Daha sonra ordu Çermik, Eskitepe ve oradan da Uzun Hasan’?n yenilgisiyle üne kavu?an Tercan Ovas?’na ula?t?. Bu s?ralarda ordu ise aylarca devam eden yürüyü?ten bizar olmu?tu. Özellikle yürüyü?ün Tebriz’e kadar sürece?i söylentileri askerlerde isteksizlik, komutanlarda da tereddüt meydana getirdi.

Askerlerin bu durumunu gören Sultan Selim, bundan duydu?u üzüntüyü büyük bir haz?mla içine gömmeye çal??t?. Askerlerini bir nutuk ile yola getirmek istedi. Bak??lar?ndaki ?iddet, etraf?na toplanan askerleri hemen itaat dairesine çekmeye ba?lad?. Hazreti padi?ah, elini sa? dizine dayayarak askerlere ?öyle dedi: “Asker k?yafetli korkaklar! Maiyyetimde cesaret ve kahramanl?k gösterisinde bulunmak isterken ?imdi böyle yapmaya m? kalk??t?n?z? Çolu?unu-çocu?unu, kar?s?n?n kuca??n? sava? meydan?na tercih edenler geri dönsünler. Ben buraya geri dönmek için gelmedim. Siz sava?a gitmezseniz, ben yaln?z ba??ma giderim!”

Bunun üzerine ister istemez bu sözlerin etkisine kap?lan askerlere padi?ah, kesin bir emir verdi ve askerler Tebriz ovalar?na do?ru hareket etmeye ba?lad?. Sultan Selim, ?ah ?smail’in savunma harekat?n? tercih edece?ini dü?ünmü?tü. Bu durum yorgun Osmanl? ordusunun aleyhine olabilirdi. Fakat ?ah ?smail’in ileri do?ru hareket etti?ini bildirmesi Hazreti padi?ah? çok sevindirdi. ?ah ?smail’in yapt??? bu hatay? bir zaferle cezaland?rmak istedi. Ordu tekrar harekete geçince bir güne? tutulmas? oldu. Müneccimler bunu bir hay?r kabul ettiler. Çünkü ?ranl?lar çok eskiden beri güne?e peresti? ediyorlard?.

Osmanl? ordusu Çald?ran vadisine yakla??nca Sultan Selim, bir harp meclisi toplad? ve burada dü?man? görünce sald?r?lmas?na karar verildi. Sabahleyin fecrin ilk ???klar? Çald?ran Ovas?n? pembe bir renge bürüdü?ü zaman, Osmanl? süvarileri vadiye do?ru inmeye ba?lam??lard?. Bunu gören ?ah ?smail ise, Osmanl?lar?n vadide sava?may? göze alamayacaklar?na kanaat getirdi.

Fakat Osmanl? ordusu bir anda müthi? bir duman ve yo?un bir toz alt?nda vadiye inmeye ba?lad?. Osmanl? piyadeleri bu toz ve duman bulutlar?n?n aras?ndan bir zafer ?im?e?i gibi meydana ç?kt?lar. ?ah ?smail, ordusunun yan?na dönerek sava? düzeni almaya ba?lad?. ?ki ordu birbirinin kar??s?nda sava? düzeni ald?ktan sonra beklemeye koyuldular. Osmanl? ordusu 80.000’isüvari olmak üzere 120.000 ki?iden olu?maktayd?. ?ah ?smail’in ordusu da Osmanl? ordusuna denk idi. Ayn? düzen ve disiplin bu orduda da göze çarp?yordu. Fakat orduda piyade mevcudu nispeten az idi.

Ku?luk vaktinde ba?layan sava?, Osmanl?lar?n sürekli hücumlar?yla ak?ama kadar devam etti. Sava?ta iki tarafta büyük kay?p verdi. Sultan Selim’in ordusundan on dört sancak beyi ?ehit oldu. ?ah ?smail’in ordusundan da dokuz han öldü. ?ah ?smail ise, gecenin karanl???ndan yararlanarak firar etti. Ertesi sabah Tebriz’e geldi?inde kurtuldu?u için ?ükretti. Yine ayn? saatlerde Sultan Selim Han, y?llardan beri zihnini me?gul eden bir meseleyi k?l?c?yla birkaç saatte halletmenin vermi? oldu?u bir rahatl??a kavu?mu? ve sonuçta parlak bir zafer kazanm??t?.

Çald?ran seferi Osmanl? harp usulünde büyük bir yenilik yapm??, ayr?ca topçuluk ve süvarilik aç?s?ndan da önem arz etmi?tir. Nitekim bu sava?ta Hazreti padi?ah, tamamen kendi bulu?u olarak ordunun ilerisinde ba??ms?z süvari birlikleri istihdam etmi?tir. Ayr?ca Yavuz Sultan Selim, susuz ve yiyece?i k?t bir arazide zaferi kazanan bir hünkar olarak da tarihe geçmi?tir….

Ahmet Refik’in Osmanl? Zaferleri isimli eserinin Çald?ran Sava?? bölümünden özettir. Sava??n sebepleri, geli?imi, sonuçlar? hakk?nda bilgiler yer almaktad?r. Tarihçi Talha Gönülalan taraf?ndan özetlendirilmi?tir. www.bildigim.com

“Çaldıran Savaşı” yazısı için 2 Yorum

Kemal

Vijdanlari yalanla,iftirayla tuzlanmis. Gözleri ve kalpleri Mühürlü ler gercegi saptirir ve Allahi kandiramasada Kullari ni yanlis bilgiledirirler.
1) Osmanli Ordusu Üsküdarda yola ciktiginda 12 bin Cakmakli Tüfekci ve 500 Top olmak üzeri 200 bin askerden olusmaktandadir.Buna Anadolu,Karaman Beylerbeyliklerinin katilan askerleri dahil degildir. ( Osmanli Kaynaklari)
2) Sivasa kadar Bozok ve Dülkadir Ülkesindeki Türkmen oymak ve Kizilbas 40-100 bin insani kilictan gecirir ve Malini talan ederek gelir.Haci bektas Tekkesine ugramadan bazi Kizilbas tekkelerinitarafina cekmek icin 100 binlerce akce-altin dagitir.
Haci bektas Postnisini balim sultan Yenicwerilerin korkusundan ev hapsinde ve gözetimdedir.
3) Osmanli ordusu Mevcudunun 40 binini Sivasda ihtiyat olarak birakarak yola devam eder ( Yani en az 200bin asker)
4) Osmanli ordsu 200 yillik bir gecmisle egitimli ve düzenli ,savas deneyimi olan bir ordudur.
5) sahin ordusu Müritlerinden olusan kizilbas 10 yil icinde bir imparatorluk kurmus ve atesli silahlari olmayan bir Süvari ordusudur ve mevcudu Osmanli kaynaklarina göre 40 bin kisi den azdir.
6)Osmanli Devlet yönetimi Kardeslerini katlederek,besikteki sabileri bile bogduran .Babasini tahtan idirip onu zehirleten vahsi,sinsi,ihaneti marifet bilen yavuz luk sifatini acimasiz,zalim ve katliamlari ile alip sonradan Osmanli yalakalrinca kahtraman cesur mansina cekilmek istenen Selim ve devsirme yobaz sünni kademenin elindedir.
7)Sah ismail yigitlik onuruna yakistiramadigindan yolda osmanliya baskin ,gerilla taktikleri ile yipratici eylemler yapmamistir.Ordusunun önemli bir bölümü karabagda savastadir.Caldiran tepelerinde beliren yorgun osmanliya baskin yapmayi dahi onuruna yakistiramamistir.
8 ) Sinsi,zalim,ürkek,Selim Karargahini tabur tabur askerlerle sardirmis. korkusuna engel olamamis bütün develeri ,arabalari.Kagnilari zincirlerle Toplarida icine alacak sekilde cakmakli Tüfekli birliklerle cevrelemistir.Savasin sonuna kadarda bu korku kalesinden burnunu disari cikarammaistir.
9) Sah savasa bizzat girmis ve Osmanli komutanlarindan Molkocoglunuda olmak üzeri bircok Düsman askerini Kafadan ata kadar ikiye bölmüs,Yavuz olarak anilan korkak selimi teketek dövüse davet ederek “gel asagi ürkek selim “diye cagirmistir.
Selim korkudan gözleri faltasi sahin yalin kilic toplara saldirip onu baglayan zincirleri kilic vuruslari ile koparmasindan ve Bir top yarmasindan ürkmüstür.
Sonuc olarak Delikli demir ve sayisal cogunluk kazanmistir ve SAHI MAHIYETI KENDI CANLARINI VEREREK KACIRMISLARDIR:
Kazanan nin herzaman kahraman olmadigini biliyoruz.
Ne denir? Alici kuslarin ömrü az olur!
Osmanli gibi Kadinina önem vermeyen ,Nikah kiymayan Cocuklarinin tümünün nikahsiz dogdugu bir hanedanin ,sahin esir düsen karisina kieli kilicla er kisi gibi savastigini osmanli kaynaklari yazar yaptigi asagilik harekat sahi onur ve gururundan vurmus ve o utancla birdaha savas meydanina cikmayi kendisine yedirememistir.
Selim bu ahlaksizligi esir düsen Kizilbas askerlerin savunmasiz olmalarina aldirmadan kafalarini ucurarakta göstermistir.( Kur an bu konuda ne hükm eder?)
Ayni Ahlaksizligi Kandirarak telim aldigi Misir Nemluklu sultaninada yapip onu sonradan Idam ettirmistir.
Nerede o Yavuz kahraman selim?Ahlaksiz Ürkek Baba , kardes ve Bebek katilleri ne zamandan beri kahraman ve Cesur ilan ediliyorlar?

9 Aralık 2011 saat 18:45 | #1494
Orxan

Salam. Birincisi mən də türkəm, Azərbaycanlıyam. Səfvlərinizi düzəldirəm:
1). Çaldıran döyüşü Avropa diplomatiyasının qələbəsidir-iki türk dövlətinin arası vurulub və zəiflədilib.
2).Çaldıran döyüşündə Osmanlılar top, tüfəng gücünə qələbə qazandılar. Səfəvi ordusunda isə 1 dənə də odlu silah olmamışdır. Bunu bilən Səfəvi sərkərdələri döyüşdən əvvəl Şah İsmayıla axşam hücum etməyi məsləhət görmüşlər. Lakin Şah İsmayıl bunu rədd edərək demişdir: “Mən karvanbasan quldur deyiləm!”
3). Səfəvilər İran deyil, TÜRK imperiyası olub. Şah İsmayıl Xətai də türk olub!
4).Sultan Səlimin təhqiramiz farsca yazdığı məktublara türkcə cavab yazan İsmayıl məsələni sülh ilə həll etməyə cəhd etsə də bu alınmadı.
5).Şah İsmayıl Xətai bahadır olmuşdur və Çaldıran savaşında Osmanlıların məşhur pəhləvan döyüşçüsü Əli bəy Məlküq oğlunu təkbətək döyüşdə məğlub etmişdir. Şah İsmayıl qılıncla ona elə bir zərbə endirir ki, dəbilqəsi və başı iki yerə paralanır. İsmayılın qılıncı Əli bəyin sinəsinə qədər işləyir. Döyüş ərzində Şah İsmayıl 7 dəfə at dəyişmişdir. Şah İsmayıl döyüş zamanı bir Osmanlı topunun lüləsini qılınc zərbəsi ilə 2 hissəyə bölür. Həmin top indi Parisdə Luvr muzeyində saxlanılır. Döyüşdən sonra Sultan Səlim həmin qılıncı Şah İsmayıldan istəyir, Şah İsmayıl qılıncı göndırir ona. Saray əyanları qarşısında Sultan Süleyman topa zərbə endirir, lakin onun lüləsini cıza belə bilmir. Şaha məktub yazan Sultan bildirir: “Həmin qılıncı göndərməmisən”. Şah İsmayıl cavab məktubunda yazır: “Qılınc həmin qələncdı, bilək həmin bilək deyil”
6). Dediyim kimi, bu savaş Avropa diplomatiyasının qələbəsi idi.Sonralar isə,Sultan səlim avropalılarla döyüşlərdə xeyli zəifləyir,və bunu Şah İsmayılın vəzirləri gördükdə şaha təkid edirlər ki,sultan səlimə hücum cəkib Caldıran döyüşünün əvəzin cıxsınlar.
Amma Şah İsmayıl bu təklifdən imtina edir,cünki O,öz şəxsiyyətinə bunu sığışdırmırdı.
Şah İsmayıl kimi igid, təmkinli və şəxsiyyətli şah olmayıb ümumiyyətlə. Biz hamımız türkük, tariximizi təhrif edib bele yazılar yazmaq yaraşmaz sizə. Ən azından eyni dildə danışırıq!

27 Mart 2012 saat 14:10 | #8202

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.