Bu Aşk Fazla Sürmez Filmi fragman ve yorumlar

Yazar: Admin 2 | 6 Eylül 2013 | Kategori: dizi

Kaynak:  Bu A?k Fazla Sürmez Filmi fragman ve yorumlar

?ngiliz sinemas?n?n komedi alan?nda sahip oldu?u önemi yads?namayacak kadar büyüktür. Bu A?k Fazla Sürmez Filmi‘de bunu kan?tl?yor. Bugüne kadar fenomen olmu? birçok yap?m?n sahibi olan ülke bu sefer de Bu A?k Fazla Sürmez filmi ile sevenlerine merhaba diyor. ?lk uzun metraj tecrübesini ya?ayan Dan Mazer taraf?ndan yönetilen film Rose Byme, Rafe Spall ve Simon Baker gibi oldukça ba?ar?l? isimleri bar?nd?r?yor.

2013 y?l?nda birçok ba?ar?l? komedi yap?m?n?n seyirciye sunulmas? ile birlikte yükselen be?eni ç?talar?n? k?rmay? ba?aran film, romantik komedi türüne yatk?nl??? ile dikkat çekiyor. ?li?kide olu?abilecek sorunlar? ve bu sorunlar?n nas?l kolayca üstesinden gelinebilece?ini anlatan Bu A?k Fazla Sürmez filmi gösterime girmesinin üzerinden k?sa bir süre geçmesine ra?men ülkemiz ve dünyada milyonlarca ki?i taraf?ndan seyredilmi? durumda.

?li?kilerinin henüz dokuzuncu ay?nda olan Nat ve Josh çifti, zorlu geçen bir y?l? atlatmak üzerelerdir. Bir partide tan??arak oldukça k?sa sürede evlilik karar? alm?? olduklar?ndan birbirlerine z?t gelen huy ve davran??lar?n? yeni yeni fark etmeye ba?layan çift giderek huzursuz günler ya?amaya ba?lam??lard?r. Tüm bu s?k?nt?lar?n üzerine Josh’un bir zamanlar deliler gibi â??k oldu?u Chloe ile görü?meye ba?lamas? gelince i?ler iyiden iyiye sarpa sarar. Yak???kl? bir i?adam? olan Guy da Nat ile i? ili?kilerini ilerletmeye ba?lamas? neticesinde çiftin evlili?i uzman bir dan??man?n toparlamas?na kalm?? durumdad?r.

Bu A?k Fazla Sürmez filminde en dikkat çeken yan karakterler ise büyük bir keyif kat?yor. Josh’un samimi arkada?? Danny sapk?nl??a yatk?n ki?ili?i ile birçok sahnede seyirciyi gülmekten k?r?p geçiriyor. Kocas? ile aralar?ndaki en ufak sorunlar? bile büyüterek yorumlayan Nat’in ablas? Naomi sivri dili ile insanlar?n söylemeye çekindikleri detaylar? hiç gocunmadan iletebiliyor. Ayn? zamanda kendi kocas? ile de bin bir sorunun içinde bo?u?an profesyonel evlilik dan??man? Linda, kendi tavsiye etti?i yollar? kocas? ile uygulamaya çal???rken ba?ar?l? olam?yor. Bu tarz enteresan detaylar ve ki?iler genel hikâyede ilginç ç?k?? noktalar? yaratarak be?eni katsay?s?n? artt?rabiliyor.

Bu A?k Fazla Sürmez filmi genel olarak samimi bir dil ile haz?rlanm?? yap?mlar aras?na bulunuyor. Fazla kas?nt? ve rol oldu?u belli olan sahneler yerine günlük hayattan karelerin birbiri ile ba?lanmas? tarz? haz?rlanan film bu samimiyeti ile art? puan almay? ba?ar?yor. Buna ek olarak baya??la?t?r?lm?? ve güldürmek için zorlanan sahnelerin bulunmamas? da olumlu bir durum olarak göze çarp?yor.

Fakat baz? sahnelerde oyuncular?n birbiri ile uyumsuzluklar? ve enerji de?i?imleri izleyiciden kaçm?yor. Bu tarz ufak detaylar genel olarak yap?m?n kalitesini bozmasa da yönetmenin amatörlü?üne verilip fazla sorun yaratmayacak türden s?k?nt?lar olarak nitelendiriliyor.

Filmin genel dili baz? seyircileri rahats?z edebilecek ö?eler içerdi?inden bu konuda hassas ki?ilerin bu ayr?nt?ya dikkat etmesi gerekiyor. Her ne kadar ?ngiliz sinemas?n?n bir ürünü olsa da Bu A?k Fazla Sürmez filmi Hollywood sinemas?na da ço?u sahnede göndermeler yapabiliyor. Sevgili ile veya k?z k?za izlenmesi oldukça keyifli olan yap?m ba?ar?l? bir hafta sonu e?lencesi olarak izlenebilir. Özellikte türün sevenlerinin filmi izledikten sonra uzun bir süre karakterler ile kendi hayatlar? aras?ndaki benzerlikleri konu?acak olmas? da izleyenlerin tahminleri aras?nda yer al?yor.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.