Bir kadın olarak spor fotoğrafçılığı Mine Kasapoğlu Puhrer

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Apple
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Olimpiyat foto?rafç?l???n?n bilinmeyen yanlar?

Londra Olimpiyatlar?’n?n resmi foto?rafç?s? Mine Kasapo?lu Puhrer, ‘en iyi kare’yi yakalamak için mücadele eden foto?rafç?lar? anlatt?. ‘Olimpik bir spor’ olarak foto?rafç?l???n ince ayr?nt?lar?…

Londra 2012 Olimpiyatlar?’nda resmi foto?rafç?y?m. Görevim Türk Milli Tak?m?’n? takip etmek ve olimpiyatlar?n en heyecanl? anlar?n? görüntülemek. Belki de dünyan?n en büyük spor organizasyonunda foto?raf çekmeye çal???rken bas?n çal??an? ve foto?rafç? olarak bizler de ister istemez bir yar?? içinde oluyoruz. Zamanla, birbirimizle, trafikle, ekipman?m?zla… Olimpiyatlar biz foto?rafç?lar için de bir yar??. E?er foto?rafç?l?k bir ‘olimpik spor’ olsayd?, acaba hangi dallarda madalya verilirdi? Yakalamas? en zor foto?raf, en klasik foto?raf, foto?raflar?n? bas?na en h?zl? veren foto?rafç?, en k?sa zamanda lens/kart/pil de?i?tirme, en a??r ekipmanla ko?u yar??? ?

Olimpiyatlar?n slogan? ‘Citius, Altius, Fortius’ yani ‘daha h?zl?, daha yüksek, daha güçlü’. Olimpizmin en önemli uç de?erleri ise arkada?l?k, mükemmellik ve sayg?. Olimpiyat foto?rafç?lar?na madalya yok tamam ama olimpiyat ruhu ac?s?ndan foto?rafç?l??? bir ele alal?m, bakal?m.

Mine Kasapo?lu Puhrer kimdir ?

Profesyonel foto?rafç?, milli snowboardcu ve snowboard milli tak?m antrenörü. Koç Özel Lisesi’nden 1995 y?l?nda mezun oldu. 1999’da Pennsylvania’da Gettysburg College’den ve 2003’te Paris’te Speos Photographic Institute’ten mezun oldu. 2000 senesinden beri foto?raf çekiyor. 2007’de Apple profesyonel foto?rafç?lar?ndan biri seçildi. Uluslararas? düzeyde spor foto?rafç?l??? yap?yor. 2002 Salt Lake Olimpiyatlar?’nda organizasyon komitesi resmi foto?rafç?s? olarak çal??t?. 2004 Atina, 2006 Torino, 2008 Beijing Olimpiyatlar?’na foto?rafç? olarak kat?ld?.
Vancouver 2010 K?? Olimpiyat Oyunlar?’nda ve ilk defa düzenlenen Singapur 2010 ve 2012 Innsbruck K?? Gençlik Olimpiyat Oyunlar?’nda Uluslararas? Olimpiyat Komitesi’nin foto?rafç? kadrosunda yer ald?. Spor d???nda backstage ve portre de çekiyor. Türkiye ’de en çok Vogue Türkiye dergisi ile çal???yor.
www.minekasapoglu.com

Daha h?zl?: Citius

Benim ilk Olimpiyat?m olan 2002 Salt Lake’te hâlâ ço?u spor foto?rafç?s? film kullan?yordu. Çektikleri filmleri y?kamaya veriyor, saatler sonra geri al?yor ve taray?p yolluyorlard?. 90’larda mail daha yokken posta ile gidermi? gazetelere spor foto?raflar?. Art?k foto?rafç?lar foto?raf? çekiyor, bir dü?meye bas?p foto?raf hakk?nda ses kayd?yla bilgi veriyorlar, kartlar?n? bilgisayarlar?na tak?yorlar, çektikleri foto?raflar?n hepsi neredeyse an?nda bamba?ka ?ehirde olan bir editörün bilgisayar?na geliyor, editör en iyi kareleri seçiyor ve foto?raf altlar?n? yaz?yor ve foto?raflar çekildikten saniyeler sonra gazetelerin ve haber ajanslar?n?n kullanmas?na haz?r oluyor.

Altius

Daha yüksek: Altius

En iyi spor foto?raflar?n? çekebilmek için foto?raf makinenizin teknolojinin en yüksek noktas?nda olmas? gerekir. Makinenizin saniyede çekti?i kare say?s?, nemleme ayarlar?n?n kalitesi ve dü?ük ???kta verdi?i performans çok önemlidir. Uzaktaki aksiyonu yak?nla?t?ran telefoto lensler kullan?r?z. Futbol maçlar?nda kenarda kö?ede bu koca lenslerle çal??an arkada?lar?m? görebilirsiniz. Ben bu sene Canon’un yeni makinesi D1X’i kullan?yorum ve ?u ana kadar kulland???m bütün makinelerden çok farkl?, çok kaliteli. Mesela 100 metre finalinde bu makineyi kullanaca??m. Biti? çizgisinin kars?s?nda olaca??m. Sporcular biti? çizgisine daha gelmeden önce basaca??m deklan?öre. Saniyede 12 kare çekebilece?im.

Daha güçlü: Fortius

Profesyonel spor foto?rafç?l??? maalesef biraz da hamall?k gerektiriyor. Lensler çok a??r ve foto?rafç?lar üzerlerinde minimum üç, dört lens bulundururlar. Lens de?i?tirecek vakitleri olmad???ndan üzerlerinde minimum iki veya üç de gövde ile dola??rlar. Foto?rafç? olmak için de insan?n güçlü olmas? laz?m. Neredeyse 30–40 kg a??rl?kla bütün gün ko?turuyoruz. Hiçbirimizin asistan? yok. Günde defalarca kere bütün o ekipman? güvenlikten geçiriyor, kilometrelerce de yürüyoruz. Çekti?imiz foto?raflar için gerçekten çal???yoruz diyebilirim.

Spor Foto?rafç?l???n?n olmazsa olmazlar?

SAYGI
Foto?rafç?lar aras?nda yaz?l? olmayan çok güzel kurallar var, birbirine sayg? ve dayan??ma var. Kaç senedir büyük spor organizasyonlar?n? foto?rafl?yorum ve ?u ana kadar bir lens kapa??m bile kaybolmad?. Binlerce dolarl?k tak?m öylece yerlerde durur foto?rafç? bir yere kadar gidip gelirken ve kimse dokunmaz. Foto?rafç?lar aras?nda bir de hiyerar?i vard?r ayr?ca. Baz? seçkin haber ajanslar?n?n foto?rafç?lar? ve senelerdir bu i?i yapan foto?rafç?lar sayg? görürler.

ARKADA?LIK
Rekabet içinde olsak da, foto?rafç?n?n derdinden foto?rafç? anlar. Aç?l?? töreninde yepyeni makinemin nemleme ayarlar?nda bir bozukluk oldu. Ne yapaca??m? ?a??rd?m. Neyse ki yan?mda Porto Rikolu bir foto?rafç? durumumu fark edip bana yedek makinesini ödünç verdi. Bütün aç?l??? onun makinesi ile çektim. Bir ?ey gerekti?inde, bir sorum oldu?unda hep yan?mdakilere dan???r?m ve genellikle iyi niyetli cevaplar al?r?m. Olimpiyat ruhu belli ki biz foto?rafç?lar? da etkiliyor.

MÜKEMMELL?K
Foto?rafç?l?k, mükemmel bir kareye do?ru giden uzun bir engeller zinciridir. O engelleri ancak istek, deneyim ve konsantrasyonla tek tek a??p amaca ula?abilirsiniz. Spor foto?rafç?l??? da sporun kendisine çok benzer bu aç?dan. Sonunda o mükemmel kareye ula?mak biz foto?rafç?lara birer alt?n madalya alm???z hissini verir.

Bir kad?n olarak spor foto?rafç?l???
1.5 ya??nda bir k?z?m var. O da benimle Londra’da. Singapur Gençlik Olimpiyatlar?’n? çekerken ona hamileydim. Innsbruck Gençlik K?? Olimpiyatlar?’n? çekerken 11 ayl?kt?. Ben foto?raf çekerken o karlarda oynad?. Londra, ilk gerçek olimpiyat?. Ben foto?raf çekerken bütün gün babas?yla o park senin bu müze benim Londra’y? geziyorlar. Spor foto?rafç?lar?n?n yüzde 99’u erkek. Kad?n olarak bu i?i yapman?n bir dezavantaj?n? görmedim ve bana kal?rsa avantajlar? da var. Boyum k?sa oldu?undan di?er foto?rafç? arkada?lar?n önüne geçebiliyorum mesela. Daha önemlisi seyirciler ve sporcular bence kad?nlara daha çok duygu gösterebiliyorlar diye hissediyorum. Kad?nlar?n foto?rafç?l?ktaki gücü kars?s?ndakinin bir kad?na kendinden daha çok ?ey gösterebilmesi, payla?abilmesi. Bazen bir sporcu ile beraber duygulan?yorum, gözümden ya?lar gelirken çekti?im foto?raflar oluyor. Duygu yüklü bir i?, her?eye de haz?r olmak laz?m. Spor tarihini belgeliyoruz sonuçta.

Mine Kasapo?lu Puhrer

Mine_Kasapoglu_Puhrer

altius

citius


spor_fotografciligi

202538_224531607670366_389225374_o

219865_226602320796628_2000442008_o


259768_227334070723453_877948683_o

278761_225225737600953_1118539117_o

323917_224141417709385_1776702059_o


325058_227698927353634_1388889965_o

329314_226974920759368_1915368151_o

329356_226975134092680_888538243_o


334106_226236670833193_258581959_o

413187_226603387463188_18883954_o

413192_226975344092659_1121032743_o


415495_228329547290572_341341577_o

614698_226236874166506_252093204_o

616647_226236307499896_2137229657_o


616926_224533197670207_792365127_o

620491_227333810723479_362443657_o

621785_224142494375944_1962300003_o


621798_226224197501107_510711367_o

621993_228039280652932_734600150_o


Kaynak : Radikal

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.