`Bir Dokun, Bin Ah İşit` Hastalığı

Yazar: admin | 11 Ocak 2013 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , ,

Romatizmal hastal?klar, birden fazla doku ve organ sistemini ilgilendiriyor. Öncelikle de kas ve iskelet sistemi üzerinde yayg?n etkileri oluyor. ?nsanlar?n ömür boyu günlük hayatlar?n? etkileyen, yaratt??? a?r?lar, hareket k?s?tl?l?klar? ve sürekli tedaviye ihtiyaç göstermesi anlam?nda ya?ayanlar?n adeta ?Bize bir dokunun bin ah i?itin? dedikleri ?romatizmal hastal?klar?, günümüzde kortizon ba?ta olmak üzere çe?itli ilaçlar ve fizik tedavi yöntemleriyle tedavi edilmeye çal???l?yor. ?ç Hastal?klar? ve Romatoloji Uzman? Dr. Selda Öktem, romatizmal hastal?klar?n çok geni? bir kapsam? oldu?unu, toplumda en s?k görülen 4 türünün de çok fazla insan? etkiledi?ini belirtiyor.

En Çok Bu Dört Çe?idi Görülüyor

Romatizmal hastal?klar?n ço?unda genetik bir yatk?nl?k sözkonusu oldu?unu belirten Dr. Selda Öktem, genetik yatk?nl??? olan bir bireyde enfeksiyonlar, ultraviyole ???nlar?, kimyasal maddeler gibi çevresel ko?ullar?n etkisiyle de?i?ik tipte romatizmalar geli?ebildi?ini ifade ediyor. Toplumda en s?k görülen 4 romatizma türü bulundu?unu söyleyen Dr. Öktem, bunlar? ?öyle s?ral?yor:

? Romatoit artrit

? Ankilozan spondilit

? Sistemik lupus eritematozus

? Behçet hastal???

Dr. Selda Öktem, toplumda yayg?n görülen bu 4 romatizmal hastal???n belirtileri ve tedavisi hakk?nda ?u bilgileri veriyor:

Romatoit Artrit?te Eklemler ?i?iyor, A?r?yor, Hareket K?s?tlan?yor

Hastal?k en s?k do?urganl?kta ba?larken, çocukluk ve ileri ya?ta da ba?lang?ç gösterebiliyor.

El parmak eklemleri, el bilek eklemleri, ayak parmak bilek eklemlerinde ortaya ç?k?yor.

? Bu eklemlerde ?i?lik, hareket k?s?tl?l???, a?r?ya neden oluyor.

? En çarp?c? özelli?i uzun dinlenme sonras?nda özellikle sabahlar? bu tutulan eklemlerde sertlik, tutukluk hissinin olu?mas?.

? Hastalar avuçlar?n? kapatam?yor.

? Sabah yürümekte zorlan?yor.

? Güne ba?lad?ktan 2-3 saat sonra bu hareketleri daha kolay yapmaya ba?l?yor.

? Sürekli bir a?r? duyuyor, günlük aktivitelerde zorlan?yor. Kavanoz, açmakta, dü?me iliklemekte, çorap giymekte bile zorluk çekebiliyor.

? Diz ve dirsek gibi daha büyük eklemlerde de ilerleyen hastal?k döneminde tutulum görülebiliyor.

Tedavisi Nas?l Yap?l?yor?

? Kortizon (steroidler) ve romatoit artrit için spesifik kullan?lan hastal??a özgü tedavi edici ilaçlar kullan?l?yor.

? Bu ilaçlar çok çe?itli. Hastan?n klinik durumuna, ya??na, cinsiyetine ve e?lik eden di?er hastal?klar?na göre aras?ndan tercihler yap?l?yor.

? Hastal???n yeni ba?lad??? dönemde iki veya üç ilac?n birlikte kullan?ld??? kombine tedaviler, hastal??? kontrol etme ve durdurma aç?s?ndan çok daha ba?ar?l? oluyor.

? Bu kronik bir hastal?kt?r, nadiren iyi bir tedaviyle hastal?k tamamen durdurulup yat??t?r?labilir. Ama genellikle her türlü tedaviye ra?men dönem dönem hastal?k alevlenmesi olabilir.

? Aral?klarla sürekli ilaç kullanmak gerekebilir. Romatoit artrit deforme edici, eklemlerde deformasyona neden olan bir hastal?k olmas? nedeniyle tedavide geç kal?nmamas? önemli. Erken tedavi sakatl??? önleyebilir.

?Ankilozan Spondilit? Ad?n? Söylemek Zor, Tedavisi De Zor

Omurga romatizmalar? aras?nda en s?k görülen ve en a??r formun özel ismidir. Özellikle erkeklerde s?kl?kla görülen ve daha a??r seyirli bir hastal?kt?r. 15-18 ya? aras?nda görülmeye ba?lan?yor. Spondilit ailesi aras?nda en a??r formu. Belirtileri aras?nda ?unlar yer al?yor:

? En s?kl?kla alt bel a?r?s?, kalçalara vuran a?r?lar oluyor.

? Sabahlar? yataktan kalkarken ?iddetli a?r? ve tutukluk yarat?yor. Hareket ettikçe vücut ?s?nd?kça, tutukluk zamanla azal?yor.

? Ba?lang?ç olarak omurgan?n en alt kök k?sm?ndan ba?l?yor, kuyruk sokumuna do?ru gidiyor. E?er fark edilmez ve tedavi edilmezse, ihmal edilirse zaman içinde omurgaya do?ru yay?l?m gösteriyor.

? Hastan?n bel, s?rt, boyun hareketlerinde zaman içerisinde k?s?tl?l??a, omurgada ?ekil bozuklu?una, erken ya?ta kamburluk geli?mesine ba? hareketlerinin yap?lamamas?na neden oluyor.

? Agresif seyirli bir hastal?kta bireyler 30 ya??na geldi?inde omurgas? tamamen hareketsiz hale gelebiliyor. Günlük aktivitelerini yapmakta zorlan?yorlar, a?r?lar? oluyor.

? Ömrü de k?saltan bir hastal?k bu. Di?er bulgular? da var: Bazen diz ve ayak bile?i eklemlerinde ?i?lik ve a?r? görülüyor, yürüme bozuklu?una yol açabiliyor.

? Zaman içinde gö?üs kafesi nefes almak için yeterince geni?leyemedi?i için akci?er kapasiteleri s?n?rlan?yor. Bu nedenle de hastalara tan? konuldu?u andan itibaren mutlaka sigaray? b?rakmas? öneriliyor.

Tedavisi Nas?l Yap?l?yor?

Omurga romatizmalar?nda kortizon nadiren kullan?l?yor. Sadece çok a??r tutukluk, ?iddetli a?r? nedeniyle tam hareketsizlik olmas? durumunda geçici sürelerde tercih ediliyor. Ama uzun süre kullan?m çok etkili olmuyor.

? Son y?llarda yeni geli?tirilen ilaçlar sayesinde çok ba?ar?l? sonuçlar al?nabiliyor. Erken dönemde uygulanan bu ilaçlar sayesinde omurgan?n esnekli?i ve duru?u korunabiliyor. Ama bu ilaçlar çok pahal? ilaçlard?r. Halen tedavi masraflar? devlet taraf?ndan kar??lan?yor.

? Spor yapmak çok önemlidir. Özellikle s?rt ve bel kaslar?n? geli?tirme egzersizleri, yüzme öneriliyor. Basit yürüyü?, bisiklet omurgaya etkisi olmad???ndan yeterli de?ildir.

? Çok a?r?l? ve alevli oldu?u dönemlerde kapl?ca ve ?l?ca tedavilerine asla izin verilmez. Hastal???n kontrol alt?na al?nd??? kronik ve yava? süreçte s?cak havuzda yüzme öneriliyor. Ayr?ca yoga ve pilates de faydal? olabiliyor.

Sistemik Lupus Kad?nlarda Daha S?k Görülüyor

Kad?nlarda özellikle do?urganl?k ya??nda görülme s?kl??? pik yapan bir hastal?k olarak biliniyor. Çok çe?itli organ ve sistem tutulu?lar? görülebiliyor. Kas iskelet sistemi d???nda iç organlar? da s?kl?kla etkileyen en s?k romatizma tipi. Belirtileri ?unlar:

? Kas iskelet sistemi bulgular?, eklem a?r?lar?, ?i?lik ve tutukluluklar? görülüyor.

? Zaman zaman a??r? saç dökülmesi, güne?e kar?? a??r? duyarl?l?k, ciltte yaralar aç?lmas?, kalp zar?, akci?er zar? ve kar?n zar?nda iltihaplanma ve s?v? birikimi gibi durumlar da ortaya ç?k?yor.

? Hasta taraf?ndan bu çarp?nt?, gö?üs a?r?s?, nefes darl???, kar?n a?r?s?, kar?nda ?i?kinlik olarak hissediliyor. Bazen de böbrekler etkilenebiliyor.

? Zamanla böbrek fonksiyon kayb?, hemodiyaliz gere?i do?abiliyor. Bunun yan?nda s?kl?kla kan ve kemik ili?i etkilenebiliyor. Buna ba?l? ?iddetli kans?zl?k, damar içinde kan y?k?m? görülebiliyor.

? Genç ya?taki bir kad?n hastada ani geli?en inme durumunda mutlaka sistemik lupus ara?t?r?lmas? gerekiyor.

Tedavisi Nas?l Yap?l?yor?

? Birçok romatizmal hastal?kta oldu?u gibi bu hastal???n tedavisinde kullan?lan ana ilaçlar?n ba??nda kortizon geliyor. Do?ru ?ekilde ve do?ru zamanda kullan?l?rsa hayat kurtar?c? olabiliyor.

? Bunun d???nda hangi doku organ ve sistemin tutuldu?una ba?l? olarak çe?itli ilaçlar kullan?labiliyor. Bu ilaçlar aras?nda kanser tedavisinde de kullan?lan baz? kemoterapi ilaçlar? da yer al?yor.

? Bu hastal?k zor bir hastal?kt?r. Tedavi süreci uzundur. Bu ki?ilerde kardiyovasküler sistem hastal?klar?n?n görülme s?kl??? artm??t?r. Ve ömür süresi k?saltan bir hastal?kt?r.

Ad?n? Behçet Hocadan Ald?, Dünya Böyle Tan?d?

Ad?n? yapt??? bilimsel ara?t?rmalarla bu hastal??? ke?feden ve dünya t?p literatürüne de cilt hastal?klar? uzman? merhum Prof. Dr. Hulusi Behçet?in soyad?yla geçen hastal???n belirtileri aras?nda ?unlar yer al?yor:

? A??z aftlar?, genital yaralar en s?k görülen belirtileri.

? Bunun d???nda bacaklarda a?r?l? ve k?rm?z? renkli cilt alt? bezeleri olu?uyor.

? Özellikle diz, ayak, bilek eklemlerinde iltihaplanma görülüyor.

? Alt taraf bacak toplardamarlar?nda p?ht? olu?umu, gözün ?uveya? tabakas?nda iltihaplanma ortaya ç?k?yor.

? Felç ve bilinç kapan?kl???na kadar gidebilen etkileri bulunan bir hastal?k olma özelli?ini ta??yor.

? Behçet hastal???, hafif, orta ve a??r olarak s?n?fland?r?l?r. Tüm bulgular bir hastada, ayn? anda görülmeyebiliyor.

Tedavisi Nas?l Yap?l?yor?

?Kol?isin? etken maddeli ilaç, en basit bulgular?n tedavisinde öncelikli kullan?lan bir ilaç olma özelli?inde. E?er damarda p?ht? olu?tuysa aspirin ve kan suland?r?c? ilaçlar ve kanser tedavisinde kullan?lan birtak?m ilaçlardan yararlan?l?yor. Yine sinir sisteminin etkilendi?i durumlarda kanser tedavisinde kullan?lan ilaçlara ba?vuruluyor. Behçet hastal??? di?er birçok hastal???n aksine hastal?k süresi uzad?kça ?iddeti azalan bir hastal?k.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.