Bilgisayar Yazılımı ve Nasıl Yazılımcı Olunur?

Yazar: admin | 8 Ağustos 2011 | Kategori: Programlar
Etiketler: , , , ,

Bilindi?i gibi geli?en dünya teknolojileri aras?nda en yo?un kullan?lan bilgisayarlard?r. Bilgisayarlar için kullan?lan çe?itli yaz?l?mlar mevcuttur ve art? yaz?l?mc?l?k bir sektör halini alm??t?r. Dilerseniz bilgisayar yaz?l?m sektörünü daha yak?ndan inceleyelim…

YAZILIM NED?R?
Yaz?l?m, hem bilgisayar donan?mlar?n?n i?lerini kolay gerçekle?tirmesi hem de kullan?c?lar?n i?lerini kolayl?kla yapmalar? için gerekli olan programlar?n bütünüdür. Yaz?l?m? genel bir isim alt?nda toplamak gerekirse programlama da diyebiliriz.

YAZILIMLAR NE ??E YARAR?
Bilgisayar yaz?l?mlar?, donan?m parçalar?n?n i?levlerini daha h?zl? gerçekle?tirebilmesi ve bu i?lemleri gerçekle?tirirken de kullan?c?ya seçenekler sunmas? bak?m?ndan son derece önemlidir. Bilgisayar içerisinde bulunan her bilgisayar parças?n?n bir yaz?l?m? vard?r ve yaz?l?ms?z bir bilgisayar parças? olma durumu da yoktur.
Yaz?l?mlar, uzman bilgisayarc?lar taraf?ndan son derece profesyonel bir ?ekilde ve emek harcanarak yap?lan bir i?tir. Bunun sonucunda bilgisayarlar?n güvenlik duvarlar? da olu?turulur.

YAZILIMCI OLMAK ?Ç?N NELER GEREK?R?
Bir bireyin yaz?l?mc? olabilmesi için öncelikle profesyonel yaz?l?mc? sertifikas?n?n elinde bulunmas? gerekir. Bunun d???nda bilgisayar?n her parças?n? ve kaynaklanabilecek her sorunu önceden tahmin edebilecek düzeyde olmas? gerekmektedir. E?er bu özelliklere sahipseniz sizlerde birer yaz?l?mc? olabilirsiniz.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.