Bedelli askerlik 2011 Bedelli askerlik kredisi şartları

Yazar: admin | 14 Kasım 2011 | Kategori: Genel
Etiketler: , , ,

bedelli askerlik
Bedelli askerlik ç?kaca?? duyurulduktan sonra bedelli askerli?i kaç do?umlular yapabilecek, bedelli askerlik ücreti ve bedelli askerlik banka kredisi gibi merak edilen baz? sorulara yan?tlar vermeye karar verdik.

14 Kas?m 2011 pazartesi günü yap?lacak Bakanlar Kurulu toplant?s?n?n gündemi oldukca yo?un olacak. Bedelli askerlik de görü?ülecek önemli gündem maddelerinden biri oluyor. Milli Savunma Bakanl??? ya? s?n?r?na göre 4 farkl? formül üzerinde çal???yor. Ya? s?n?r? ve bedeli TSK’n?n asker aç???na göre belirlenecek.
Ya? aral???na göre belirlenecek bedelin tahsilinde ödeme gücü olmayanlar da hesaba kat?l?yor. ??te masada tart???lan 4 farkl? formül ?öyle olacak;

BEDELL? ASKERL?K ?Ç?N 10 B?N EURO

Yakla??k 200 bin ki?iyi yak?ndan ilgilendiren bedelli askerlik için 10 bin Euro civar?nda bir ödemeden bahsediliyor. Bankalar 1999 y?l?ndaki bedelli askerlik sürecinde, uygulamadan yararlanmak isteyenlere kredi imkân? getirmi?ti. Bugün de bankalar, bedelli askerli?in yasala?mas? durumunda yine kredi kampanyalar?na ba?lamay? planl?yor.

AYLIK YÜZDE 1.39 FA?Z
Bankalar bedelli askerlik kredisi için uygulayaca?? faiz oran?n?, mevcut ekonomik ko?ullar?n ayn? kalmas? durumunda, 1 ve 2 y?l vadeli kredide ayl?k yüzde 1.39 olarak planl?yor. Bedelli askerlik için tahmin edilen 10 bin Euro’luk bedel dikkate al?nd???nda, bunun TL kar??l??? olan 24 bin 500 TL kredi için 1 y?l vadeli ödeme plan?nda ayl?k ödeme 2 bin 269,73 TL olacak. 12 ay sonunda bankaya geri ödenecek toplam tutar 27 bin 236,82 TL olacak. Söz konusu kredinin 2 y?l vadeli olmas? durumunda ise ayl?k ödeme 1.247,14 TL olacak. 24 ay?n sonunda bankaya geri ödenecek toplam tutar ise 29 bin 931,40 TL olacak. Bankalar bedelli askerlik kredisinden yararlanacak olanlara, askerlik ?artlar?n? dikkate alarak ayr?ca hayat sigortas? yapt?racak.

2 M?LYAR EURO GEL?R BEKLEN?YOR
Bedelli askerli?in yasala?mas? ve 200 bin ki?inin ba?vurmas? durumunda, bu uygulamadan elde edilecek gelir 2 milyar Euro civar?nda olacak.

1999?daki bedelli askerlik uygulamas?nda 1 Ocak 1973 tarihinden önce do?anlar 15 bin mark (4 bin TL), 1960?tan önce do?anlar ise 20 bin mark (5.400 TL) ödemi?ti. O dönemde 1.1 milyar mark gelir elde edildi. Bankalar 1999 y?l?ndaki bedelli askerlik uygulamas?nda do?rudan bedelli askerlik kredisi ad?yla ya da ihtiyaç kredi kapsam?nda finansman sa?lam??t?. O dönemde kredi geri ödemesinde ço?u banka 3 ay? geri ödemesiz olarak belirlerken, 12 ay?n yan? s?ra 24 ay vadenin de yap?ld??? gözlenmi?ti.

2011 Bedelli askerlik ne zaman? Bedelli askerlik ?artlar? nedir?.2011 Bedelli askerlik ne zaman? Bedelli askerlik ?artlar? nedir? ö?ren.2011 Bedelli askerlik ne zaman? Bedelli askerlik ?artlar? nedir? ö?renin.??te 2011 Bedelli askerlik ne zaman? Bedelli askerlik ?artlar? nedir?…

video

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.