BAYRAMDA TATLIYA YÜKLENMEYİN

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/bayramda-tatliya-yuklenmeyin-50fe229dd576e.jpg”>Bayramla birlikte normal beslenme düzenine geçi? zaman? geldi . Uzmanlar , bir ayl?k oruçtan sonra a??r yemeklerden kaç?n?lmas? gerekti?ini vurguluyor . Uzmanlar , bayramda baklava yerine ayva tatl?s?n? , ?eker yerine de hurman?n tercih edilmesini tavsiye ediyor
Uzmanlar, Ramazan ay? ve oruç sonras?nda , a??r yiyeceklerle sindirim sistemine fazla yüklenmemiz sonucunda k?sa sürede reflü, mide yanmas?, a??r? gaz ve ?i?kinlik, çarp?nt , halsizlik, gündüz uyku basmas? veya tersine gece uykunun kaçmas?, yüksek tansiyon, kar?n kramplar? gibi pek çok sorunla kar??la?t???m?z? belirtiyor.
Bir ay boyunca dinlenmeye al??m?? bedeni, yava? yava? çal??maya al??t?rman?n sa?l???m?z aç?s?ndan daha iyi olaca??n? söylüyor.SIVI KAYBINI MADENSUYU ?LE G?DER?N
Uzmanlar Ramazan Bayram?nda dikkat edilmesi gerekenleri ?öyle aç?klad?: ” En önemli madde öncelikli olarak bol bol ?l?k veya s?ca?a yak?n su içmektir. Bununla birlikte su, en ucuz en do?al ve en iyi detoks yoludur. Ayr?ca do?al maden suyu içmeniz de önemlidir. Maden suyu hem su gereksiniminizi kar??lar hem de iyon ve mineral dengenizi sa?lamaya yard?mc? olur. Fazla tatl? yendi?inde yükselen kan ?ekerine ba?l? olarak idrar at?l?m? da artar. Bu durum, sadece s?v? kayb?na de?il, beraberinde potasyum, sodyum, klor ba?ta olmak üzere çe?itli minerallerin at?l?m?n? da beraberinde getirir.
Vücutta kas yorgunlu?u, halsizlik, kramplar, dü?ük tansiyon gibi pek çok yak?nma ba? gösterebilir. ??te maden suyu bu iyon ve mineralleri de geri kazand?rarak fazla tatl? yemenin olu?turdu?u olumsuzluklann dengelenmesine yard?mc? olur”REFLÜ HASTALARI D?KKAT
Özellikle reflü hastal???na sahip olan ki?ilerin beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekti?ini belirten uzmanlar, “Bayramda baklava, börek, past?rma ve sucuk gibi g?dalardan kesinlikle kaç?n?lmas?n?, kola, s?k?lm?? portakal suyu, domates suyunu tüketmemesini, bunlar?n yerine komposto tercih edilmesini, ayr?ca ayn? anda fazla miktarda al?nan su, mide hacmini ve mide bas?nc?n? art?rarak var reflüyü a??rla?t?r?r. Bu nedenle özellikle çok tatl? g?dalar tükettikten sonra ayn? anda fazla miktarda su al?nmamas?n? önerdi.B?R D?L?M BAKLAVA TAM 215 KALOR?
Bir dilim baklava üç ince dilim ekmek kadar 215 kalori içeriyor. 30 dakika ko?ar ad?m yürüyü?te ancak 150 kalori yak?l?yor. Uzmanlar spor yapmadan üç günlük bayram boyunca, günde 2 porsiyon baklava yenildi?inde kesinlikle kilo al?naca??n? hat?rlat?yor.GELEN HER M?SAF?RLE YEMEY?N
?erbetli tatl?, çikolata gibi yiyecekler konusunda mutlaka ölçülü davran?lmas? gerekti?ini vurgulayan uzmanlar, ziyarete gelen misafirlerin her biri ile kar??l?kl? yemek yemekten ve ?ekerli içecekler tükekmekten kaç?n?lmas? uyar?s?nda bulundu.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.