BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİN

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/bagisiklik-sisteminizi-guclendirin-50fe21c57c84f.jpg”>Tatl? hayaller gibi geçen yaz aylar?ndan sonra bizi bekleyen k?? mevsimi, so?uk, ya?mur, kar, nezle, grip, üst solunum yolu enfeksiyonlar? gibi sorunlar? da beraberinde getiriyor. Hasta olmadan, yata?a dü?meden bu enfeksiyonlar? nas?l hafif atlatabiliriz?
Yap?lan ara?t?rmalar, yeti?kinlerin y?lda 2-4 kez, çocuklar?n ise 6-8 defa üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi?ini gösteriyor. Bu enfeksiyonlar?n büyük k?sm?nda etken virüsler oldu?u için tedavi de genellikle semptomatik  oluyor. Hastal?klardan korunman?n ilk ko?ulu güçlü bir ba????kl?k sistemi. Bunun için dikkat edilmesi gereken baz? noktalar bulunuyor. Örne?in aç?k havada spor yapmak, bol oksijen, ba????kl?k sistemi için çok gerekli. Pozitif olmak, hayattan zevk almak, stres ve yorgunluktan uzak olmak, bol sebze ve meyve yemek, düzenli uyku, kafein, alkol ve sigaradan uzak durmak gibi. Ne yaz?k ki, her zaman bu kadar düzenli ya?amak, stresten uzak durmak mümkün olmuyor. Bu nedenle d??ar?dan takviye olarak kullan?labilecek, sadece eczanelerde bulunan besin destekleri bulunuyor.PELARGON?UM S?DO?DES KÖKÜ SIVI EKSTRES?
Vatan? Güney Afrika olan Pelargonium sidoides kökü s?v? ekstresi, uzun y?llard?r geleneksel t?p uygulamalar?n?n bir parças? olarak kullan?l?yor. Yap?lan ara?t?rmalar bitkinin köklerinden ç?kar?lan özün bron?it, sinüzit, anjin ve rinofarenjit olgular?nda etkili ve ayr?ca antiviral özelliklere sahip oldu?unu gösteriyor. Bunun d???nda ba????kl?k sistemini güçlendirdi?i ve balgam söktürücü bir etkiye sahip oldu?u da biliniyor. Bu nedenle de?i?ik akut ve kronik enfeksiyonlar?n tedavisine yard?mc? oluyor. Pelargonium sidoides uygulamas? ile öksürük, ate?, bo?az a?r?s?, halsizlik, yorgunluk gibi yak?nmalarda h?zl? bir iyile?me sa?lanabiliyor. ?imdiye kadar hiçbir yan etkiyle kar??la??lmam?? olmas?na kar??n, kumarin türevleriyle birlikte kullan?ld???nda kan p?ht?la?mas?n? engelleyici etkide bir art?? meydana gelebiliyor. Kullan?m?na gelince, akut enfeksiyonlarda yeti?kinler ve 12 ya??ndan büyüklere günde 3 defa 20-30 damla, 6-12 ya??ndaki çocuklara günde 3 defa 10-20 damla, 6 ya??ndan küçüklere günde 3 defa 5-10 damla, yemeklerden yar?m saat önce bir miktar s?v? ile verilebiliyor.BETA- GLUKAN
Beta-glukan, ekmek mayas? hücre duvar?ndan elde edilen çoklu ba? yap?s?nda bir poliglukoz molekül. Üniversitelerde yap?lan çal??malarla ba????kl?k sistemi üzerindeki uyar?c? etkileri kan?tlanm?? bulunuyor. Akyuvar  hücrelerinin daha etkin ve h?zl? savunma yapmas?n? sa?l?yor. Vücut direncini art?rarak ba????kl?k sistemini güçlendiriyor. Yeti?kinlere, sa?l?kl? bireylere günde 1-2 kapsül ya da 10-20 mg öneriliyor. Herhangi bir hastal?k durumunda doz yükseltilebiliyor.
Çocuklarda da günde bir kapsül olarak rahatl?kla kullan?labiliyor. Beta-glukan hakk?nda çok sorulan iki soru var. Birincisi, “ekmek mayas?na alerjisi olanlar kullanabilir mi?” Evet. Ekmek mayas?ndan özel bir ekstraksiyon yöntemiyle ayr?ld???ndan içinde ekmek mayas? bulundurmuyor. ?kinci soru da, “her gün kulland???mda ba????kl?k sistemimi a??r? aktive etmi? olur muyum?” Hay?r. Betaglukan makrofaj? aktive etti?i için onu yabanc? maddelere kar?? haz?rl?yor, yani ancak bakteri, virüs ya da mantarla temasa geçerse immün cevap olu?uyor.ECH?NACEA(EK?NEZYA)
Kuzey Amerika’n?n yerli çay?r bitkilerinden olan echinacea’n?n, büyüme ve çiçeklenme a?amas?nda çiçek, kök ve toprak üstünde kalan gövde parças? medikal olarak kullan?l?yor. Tarih boyunca Amerikan yerlileri taraf?ndan y?lan sokmalar?na, yaralara ve enfeksiyonlara kar?? s?k s?k kullan?lm?? olan bu bitki, beyaz kan hücrelerinin (makrofaj ve lenfositler) üretim ve faaliyetinin artmas?na yard?mc? oluyor. Akyuvarlar?n enfeksiyon bölgesine hareketini h?zland?rabiliyor, böylece bakteri, virüs ve di?er mikroorganizmalar?n yok edilmesine yard?mc? oluyor. Echinacea, en yayg?n iki viral hastal???n önlenmesinde kullan?l?yor. So?uk alg?nl??? ve grip. Belirtiler ilk görüldü?ünde al?n?rsa daha etkili olabiliyor. ?laçlar her ne kadar besin deste?i, bitkisel, do?al olsa da, kullanmadan önce doktorunuza ya da en yak?n sa?l?k dan??man?n?z olan eczac?n?za sormadan kullanmaman?zda fayda var.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.