AŞK, CİNSEL HAYAT VE SIRLAR

Yazar: admin | 29 Ağustos 2011 | Kategori: Genel
Etiketler: , , ,

Merhabalar. Bu makalemizde cinsel hayat ve hayat s?rlar?na de?inmek istiyoruz. Derin ara?t?rmalar?m?z sonucu edindi?imiz bilgileri sizlerle payla?maktan gurur duyuyoruz. Umuyoruz ki be?enirsiniz..

?li?kilerin temel ta?lar?ndan olan cinsel hayat insanlar?n olmazsa olmaz? konumundad?r. Do?an?n kanunu olarak kabul edilir. Peki, bir ili?kide yâda ?öyle söyleyelim mutlu bir ili?ki için cinsel hayat nas?l olmal?d?r? Bu konuya k?saca de?inmek istiyoruz.

?nsanlar, ili?kilere ba?larken genel olarak kafalar?nda cinsel dü?ünceler hâkim olmaktad?r. Erkeklerin kad?nlara bak?? aç?lar? genel olarak hep cinsel mant?kta oluyor. Peki, bu olumlu bir durum mu? Elbette ki rahats?z edici bir durum ancak hiç kimse bu durumun rahats?z edicili?ini dü?ünmüyor. Cinsel ili?kilere girerken asla aceleci olmaman?z size tavsiyemizdir.
Bayanlar ile beraber olurken onlar?nda bir kalbi oldu?unu ve kad?nlar?n sadece cinsel amaçl? kullan?lan varl?klar haline getirmemeliyiz. Mutlu bir ili?ki için cinsellik gecikmeli. Neden mi? Erken ya?anan gerçekler ili?kinin ömrünü k?salt?r. Örne?in; sevgili buldunuz ve ç?kmaya ba?lad?n?z.1.haftada cinsel ili?kiye girdiniz. Sizce o ili?kinin süresi nedir? S?k?lacaks?n?z.

Bir zaman gelecek o ki?i sizi tatmin etmemeye ba?layacak. Peki, bu durum sizin için olumlu bir durum olarak m? nitelik kazanacak? Hiç sanm?yorum. Hayatta her ?eyin bir zaman? oldu?unu unutmamak gerekti?ini savunuyoruz. Hayatta ya?anm??l?klar elbette ki olacakt?r. Ancak bu ya?anacaklar?n randevusunu ön bir zamanda alman?z size zarar verecektir.
Ki?isel sorunlar boy göstermeden asla boy a??r? i?lere kalk??maman?z? öneriyoruz. ?yi günler dileriz

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.