Anjiyo Nedir, Türleri Nelerdir ve Nasıl Yapılır?

Yazar: admin | 8 Ağustos 2011 | Kategori: Sağlık
Etiketler: , , , , , ,

Günümüzde birçok insan?n kalp sorunlar? ortaya ç?kmaktad?r. Bunun yan? s?ra kalp krizi ya?? oldukça dü?tü?ünden dolay? zaman içerisinde kalpteki rahats?zl?klar s?kça ba? göstermektedir. Anjiyo ile bu sorunlar?n önüne geçilme imkân? do?mu?tur. ?imdi Anjiyografi hakk?nda genel bir bilgi edinelim…

ANJ?YOGRAF? [ANJ?YO] NED?R? TÜRLER? NELERD?R?
Anjiyografi, atardamar?n içerisine çok ince bir katederi sokularak ve bu katederin içerisinde gözlem için kontras denilen bir madde verilerek damar sisteminin görüntülenmesi olay?d?r. Anjiyo i?leminin farkl? türleri vard?r. Anjiyo e?er kalp damarlar?n?n gözlemlenmesi için kullan?l?yorsa Kalp Anjiyosu, boyun damarlar?n? kontrol etmek amac? ile kullan?l?yorsa Boyun Anjiyosu denmektedir.

ANJ?YO NASIL YAPILIR?
Anjiyo, kalp yada boyun etraf?ndaki damarlar?n t?kal? görülmesi sonucunda uygulanan cerrahi müdahale olarak da nitelendirilebilir. Kalp anjiyosu, kalbi besleyen damarlar?n içerisine t?kan?kl??? giderebilecek bir kateder sokularak damar yollar?n?n aç?lmas? ve kan ak???n? kolayla?t?rmas?n? sa?lamaktad?r.
Boyun anjiyosu, boyun etraf?nda bulunan ve hareketlili?i sa?layan damarlar?n t?kanmas? sonucunda cerrahi müdahale ile o damarlar?n aç?larak boyuna yine eski hareketlili?ini kazand?rma i?lemidir. Boynunuzda bulunan damarlar içerisine bir kontras maddesi b?rak?larak boynunuzun son durumu incelenir. Anjiyo i?lemine sonradan geçilmektedir.

ANJ?YO YAPILI?I ?ZLE

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.