Aklotus ta Access Bars…

Yazar: admin | 22 Ocak 2013 | Kategori: Genel

src=”/wp-content/uploads/aklotus-ta-access-bars-50fe2214e34e7.jpg”>Hali haz?rda ?uan Ankara’da ve her defas?nda yard?m?m?za ko?an,bize yerini açan can?m yol arkada?lar?mdan, Didem ?ncedemir. Anlatmak ile olmuyor bazen, gerçek kalbe sahip ve kalbin ?????n? parlatan nadir insanlardan. ?stemeden vermek nedir? ?stemeden yapmak nedir? O tekrar hat?tlatt? bana Hala böyle insanlar varm?? dedim tekrardan.. Te?ekkür ederim..
?ki çocuk annesi dememe bakmay?n, boyu kadar çocuklar? var ama kendi minicik. Ama kalbi o kadar geni? ki. Kelimeler yetmez anlatmaya. En zor zamanlar?mda tesadüfi ( ki tesadüf diye bir ?eye inanmam ) olarak da tan??m?? olduk. Ankara bir evim var diyorum hep. Hemde hiç tereddüt etmeden. O kadar e?itmen, e?itimci vs tan?yorum. Bu gerçekten ba?ka. Çocuklar?ndan biri üniversite,di?eri ilkokula gidiyor. Ve o ne bilmi? ne tatl? bir çocuk. Sanki büyümü?te küçülmü?, annesine arkada? olmu?. Can?m Ecemsu seni çok özledim.:)
Hep zengin, rahat ve güzel hayatlar? olan insanlara imrenmi?imdir. Ama gördüm ki ( sözüm meclisten d??ar?) o tek ba??na 2 çocuk büyütüp bir çok ?eyin üzerinden geldi, geliyor ve hatta bu yetmiyor çocuklar?na ve ö?rencilerine de yol gösteriyor. Bundan öte zenginlik mi olur?
Bunu gerçekten yüre?ini ortaya koyarak yapan ve ne olursa olsun çizgisinden ?a?mayan yol arkada??m, her?ey çok güzel ve daha güzel olacak. Bundan sonra bilmen gereken yaln?z olmad???n ve olamayaca??n.
?uan AKLOTUS ‘ta Access Bars e?itimi veriyor. Tedavi amaçl? de?il, tedaviye destek amaçl? ve hayata bak???n?z? olumlu yönde de?i?tiren yeni new age ak?mlar?ndan çok farkl? olan bir alan. Ankara , ?stanbul ve ?zmir en az 5-6 ki?i oldu?unda veriliyor bu e?itim.Access ne mi? Anlat?y?m,inan?lmaz. Buyrun
Hayat?n?zda istedi?iniz gibi gitmeyen ?eyleri de?i?tirip, hâlihaz?rda istedi?iniz gibi giden ?eyleri geli?tirip, büyütmenin bir yolu olsayd? nas?l olurdu?
Access, hayat?n?zda istedi?iniz gibi gitmedi?ini dü?ündü?ünüz herhangi bir alan? de?i?tirebilmemiz için tasarlanm?? araçlar, teknikler, sistemler ve dü?ünceler tarz?d?r.
?stedi?iniz her ne ise, …daha çok para, daha çok olas?l?klar, daha çok cinsellik, arad???n?z her ne ise, size… hedeflerinizi belirleyip, onlara ula?man?z? sa?layacak teknikler sunar. Hayat?n?zda siz zaten sonsuz olas?l?klars?n?z, lütfen bu gerçe?i göz ard? etmeyin. Gelin bizimle bu oyuna kat?l?n, Access ‘in ne oldu?unu, daha da önemlisi kendinizin ne oldu?unu ke?fedin.ACCESS ENERGY TRANSFORMATION
Access yakla??k 20 sene önce, California Santa Barbara da ya?ayan Gary Douglas taraf?nda ortaya konmu? ve geli?tirilmi?tir.
Hayat?m?zda daha çok berrakl?k, kolayl?k, ne?e, ihti?am ve bilinç yaratmak üzere tasarlanm?? bir dizi araçlar ve süreçlerden olu?ur.
Hayat?m?z?n her alan?nda “ an “da kalabilmemizi ve “fark?nda “olmam?z? sa?lar. Bize fark?ndal?k ve Bilinç kazand?rmak için tasarlanm??t?r.
Bilinç daha fazla olanak, daha fazla seçenek ve hayattan daha fazlas?n? alabilmek için sürekli olarak fark?nda olabilme yetene?idir.
Access size gerçekte oldu?unuz sonsuz varl???n bilincinde olmaya ve oldu?unu sand???n?z?n da ötesinde bir hayat yaratmaya davet eder.
Sosuz bir varl?k olarak sonsuz alg?lama, bilme, olma ve kabul etme haliyle hareket ederiz.
Access’in amac? sizin hayattan daha fazlas?n? alman?z için, kendinizi açman?z? sa?lar. Her zaman ba?ka bir seçim yapma ?ans?n?z oldu?unu hat?rlaman?z? sa?lar.
Do?du?umuz andan itibaren ebeveynlerimiz, akrabalar?m?z, çevremiz, ö?retmenlerimiz ve toplumumuz taraf?ndan, asl?nda bize ait olmayan çe?itli yarg?larla donat?l?yoruz. Ve biz kendi gerçe?imizi, asl?nda kim oldu?umuzu unutuyoruz. Yarg?lar her zaman hayat?m?zda k?s?tlamalar yarat?yor. Hayat?m?z? bu k?s?tlamalarla ya?amaya çal???yoruz. Dolay?s?yla, gerçekte de?i?mesini istedi?imiz ?eyleri de?i?tirme imkân?m?z olmuyor.
Access’in araçlar? bize bu k?s?tlamalar? tamam?yla temizleme ?ans? veriyor. Access ya?am?m?zda daha iyisi için, geni? bir temizleme yetene?ine sahiptir. Bulabilece?imiz en hesapl? ve en h?zl? tekniktir, Bize sonsuz olas?l?klar ve sonsuz yard?mla?man?n mümkün olabilece?ini gösterir.Access’in ba?lang?c?, The Bars’ d?r. BARS UYGULAMASI; Beynimiz büyük bir kapasitör gibi çal???r. Elektrik ?arj? tutar. Duygular?m?z?n, dü?üncelerimizin ve hislerimizin elektrik yükü vard?r. Bunlar belirli noktalarda tutulurlar. Ne zaman bir ?eye anlam yüklersek, önemli oldu?unu dü?ünürsek onu beynimizde depolar?z. T?pk? dev bir bilgisayar hard diski gibi. Bars çal??mas? ile o noktalara enerji verip orada olu?mu? manyetik alan? serbest b?rakmay? deneyimliyoruz. Bars uygulamas? ba??m?zda yer alan, 32 enerjetik ?arj noktas?na parmaklarla yumu?ac?k dokunularak yap?l?r. Bu noktalar?n aktive edilmesi ve enerji blokajlar?n?n kald?r?larak, enerjinin bu noktalardan ak?p gitmesi sa?lan?r.
?ifa, zaman, umut, fark?ndal?k, yarat?c?l?k, güç, ya?lanma, cinsellik, para v.s. ile ilgili dü?ünceleri, fikirleri, inançlar? ve kararlar? depolayan 32 enerjetik elektrik ?arj noktalar?nda t?kanan enerjinin ak??? sa?lan?nca, blokajlar çözülmeye ba?lar. Bu sanki bilgisayar?n?z?n hard diskinden eski ve i?e yaramaz dosyalar? silmeye benzer. Böylece ya?am?m?zda yaratmak istedi?imiz yeni ?eylere yer açm?? oluruz.
E?itim Bedeli :350 TL?leti?im: Access Facilitior Didem ?NCEDEM?R 0 537 571 27 78Sevgiyle
Burcu Erim

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.