AĞRILI ADET GÖRME

Yazar: Admin 2 | 17 Ağustos 2013 | Kategori: Sağlık

Kaynak: A?RILI ADET GÖRME (D?SMENORE) NED?R?

Dismenore (Sanc?l? adet görme)

Kad?nlar?n yar?s?ndan fazlas?nda adet kanamas? döneminde az veya çok a?r? olmaktad?r. Bu adet sanc?s?, kanaman?n normal s?n?rlarda kalmas?n? sa?lamak amac?yla ortaya ç?kan rahim kas?lmalar?n?n a?r? olarak alg?lanmas? sonucu ortaya ç?kmaktad?r. Bu tür bir a?r? kad?n?n günlük ya?am?n? etkilemez ve basit a?r? gidericilerle kontrol alt?na al?nabilir.

Yakla??k 10 kad?ndan birinde ise durum farkl?d?r: Adet kanamalar?n?n ba?lamas?yla beraber ortaya ç?kan a?r? oldukça ?iddetlidir ve günlük ya?am olumsuz etkilenir. Kad?n Hastal?klar? ve Do?um kliniklerine yap?lan acil ba?vurular?n?n yakla??k %10’u adet sanc?s? nedeniyle olmaktad?r.

Dismenore, yani a?r?l? adet görme gerekli incelemeler sonras? etkili bir ?ekilde tedavi edilebilen ve bu nedenle kad?n?n gereksiz yere katland??? bir a?r?d?r.
Adet kanamalar? esnas?nda neden a?r? olur?

Sanc?l? adet görme asl?nda normal adet görme mekanizmas?n?n önemli bir parças? olan rahim kas?lmalar?n?n kad?n taraf?ndan a?r? ?eklinde hissedilmesidir. Bu rahim kas?lmalar?n?n amac? rahim iç tabakas?n?n at?larak yenilenmesi esnas?nda olu?an kanama miktar?n? en az seviyede tutmakt?r.

Bu kas?lmalar esnas?nda rahimde bölgesel olarak prostaglandin ad? verilen baz? maddeler salg?lan?r. A?r?ya yol açan olay?n bu prostaglandinlerin ya a??r? miktarda salg?lanmas? veya kad?nda prostaglandinlere a?r? ?eklinde bir a??r? duyarl?l?k cevab? olu?mas? oldu?u kabul edilmektedir. Prostaglandin salg?s? özellikle yumurtlamal? bir adet döngüsünde gerçekle?ebildi?inden adet görmeden k?sa süre önce ba?layan ve kanama bittikten sonra tümüyle kaybolan adet sanc?s? bir önceki adet döngüsünde yumurtlama oldu?unun en güvenilir belirtilerinden biridir.

R?A (“spiral”) kad?nlar?n bir k?sm?nda önceden var olmayan adet sanc?lar?n?n ortaya ç?kmas?na neden olabilmektedir. Esasen R?A uygulamalar?ndan sonra kad?nlar?n bir k?sm?n?n R?A’lsr?n? ç?kartt?rmak istemelereinin en önemli nedenlerinden biri budur.

R?A>>

Sanc?l? adet görmenin nadir görülen bir nedeni de rahima?z? giri?inin kürtaj, enfeksiyon gibi nedenlere ba?l? olarak daralm?? olmas? ve buna ba?l? olarak adet kan?n?n “zorlukla at?lmas?d?r”.

Endometriyozis sanc?l? adet görmenin di?er bir nedenidir ve ilgili bölümde ayr?nt?l? olarak ele al?nm??t?r.
Ne gibi belirtiler olu?ur?

Adet sanc?s? genellikle adet görmeden önceki ilk 24 saat içinde ba?lar, adet görmekle beraber ?iddeti k?sa süreli olarak artar ve adet döneminin bitmesine kadar giderek hafifler.

Bulant?-kusma, halsizlik, ishal, kramplara ek olarak ?iddetli bela?r?s? ve ba?a?r?s? sanc?yla beraber s?k görülen di?er belirtilerdir. A?r?n?n çok ?iddetli oldu?u durumlarda bay?lma bile ortaya ç?kabilir.
Ne zaman jinekolojik de?erlendirme gerekir?

Adet sanc?lar? a?r? kesicilerle kontrol alt?na al?nabiliyorsa ve ba?ka bir jinekolojik belirti yoksa jinekolojik muayene gerekli degildir. Ancak adet sanc?lar? çok ?iddetli olup genel iyilik halini etkilemeye ba?lam??sa veya günlük ya?am? etkiliyorsa mutlaka jinekolojik de?erlendirme yap?lmal? ve etkili bir tedavi uygulanmal?d?r.

Jinekolojik de?erlendirmenin çok önemli bir amac? vard?r: Endometriyozis (rahim iç tabakas?n?n normald??? bölgelerde bulunmas?, adenomiyozis, kronik enfeksiyon, kar?n içi yap???kl?klar, yumurtal?k kistleri, miyomlar ve di?er baz? jinekolojik hastal?klar kendilerine özgü belirtiler vermeleri d???nda yaln?zca adet sanc?s? ?eklinde de belirti verebilmektedirler. Yap?lan jinekolojik muayene bu durumlar?n varl???n?n ortaya ç?kar?lmas? ve etkili bir ?ekilde tedavi edilebilmesi aç?s?ndan son derece önemlidir.
Nas?l tedavi edilir?

Jinekolojik muayenede adet sanc?s?n?na neden olabilecek bir sorun saptanmas? durumunda öncelikle bu sorunun giderilmesi, ba?ar? ?ans?n?n yükselmesi aç?s?ndan çok önemlidir. Yetersiz bir de?erlendirme sonucu yap?lan tedavinin ba?ar?l? olma ?ans? dü?üktür.

Jinekolojik muayenede hiç bir jinekolojik sorun saptanmad???nda ilk basamak tedavi a?r? kesicilerdir. Kullan?lacak a?r? kesiciler “nonsteroid anti inflamatuar analjezikler” ad? alt?nda grupland?r?lan a?r? kesicilerdir. Bu ilaçlar a?r?y? kesmeleri d???nda prostaglandin üretimini de azaltarak çift yönlü tedavi yaparlar. Adet kanamas? ba?lamadan 24 saat öncesinde doktor önerisine göre de?i?en dozlarda ilaçlar kullan?l?r ve sanc? devam etti?i sürece ilaçlar al?nmaya devam edilir.

A?r? kesici ilaçlara yan?t al?namayan durumlarda ikinci basamak tedavi ço?u durumda do?um kontrol haplar?d?r. Adet sanc?s? ile yumurtlama aras?nda yak?n bir ili?ki sözkonusu oldu?undan yumurtlaman?n do?um kontrol haplar?yla ortadan kald?r?lmas? a?r?lar? ço?u durumda etkili bir ?ekilde kontrol alt?na al?r.

?kinci basamak tedaviden de fayda görülememesi ileri inceleme gerektiren bir durumdur. Bu amaçla gerekli ön haz?rl??? takiben laparoskopi ad? verilen yöntemle kar?n bo?lu?u incelenir. Bu incelemede genellikle saptanan sorun endometriyozistir.

A?r?, özellikle de nedeni bulunamayan a?r? her zaman psikolojik bir sorunu ça?r??t?r?r. Bu nedenle sanc?l? adet görme durumunda psikiyatri konsultasyonu gerekebilir.

Yoga, transandantal meditasyon, biofeedback, gev?eme egzersizi gibi yöntemler usulüne uygun olarak uyguland?klar?nda adet sanc?s?n? gidermede faydal? olabilir.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.