ADET GECİKMESİ NEDİR?

Yazar: Admin 2 | 17 Ağustos 2013 | Kategori: Sağlık

Kaynak: ADET GEC?KMES? NED?R?

Uzmanlar adet gecikmesinin üç ay devam etmesinin normal olmad???n? belirtiyor.

Normal adet döngüsü (siklüs) bir kad?nda 21-35 gün aras?nda de?i?mektedir. Bir adet siklüsünün 35 günden uzun sürmesi durumunda adet gecikmesinden bahsediliyor. Ancak çok s?k kar??la??lan bir durum olan adetlerin birkaç gün gecikmesinin bir sorun olarak alg?lanmamas? gerekiyor. Anadolu Sa?l?k Merkezi’nden Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Uzman? Op. Dr. Ebru Füsun I??k, y?lda bir iki kez adet gecikmesi olabilece?ini beliterek, adet düzensizli?inin iki üç ay devam etmesi durumunda hekime ba?vurulmas? gerekti?ine dikkat çekti.
Adet gecikmesinin bir çok nedeni olabilir. Hormonal faktörler, üreme organlar? ile ilgili hastal?klar, stres gibi ya?am ko?ullar?, a??r egzersiz veya a??r? kilo al?p verme adet gecikmesine neden olabilir. Op. Dr. I??k, adet gecikmesinin nedenleri aras?nda en s?k görülenin yumurtan?n geli?ti?i folikülün çatlamamas? oldu?u söyleyerek ?u bilgileri verdi:
“Asl?nda kad?nlar?n birço?u y?lda bir siklüs yumurtan?n çatlamamas? gibi sorunlar ya?ayabilirler. Fizyolojik olan bu durum pek çok kez birkaç günlük adet gecikmesine yol açt??? için kad?nlar taraf?ndan fark edilmez. Adet gecikmesinde ilk olarak akla gelmesi gereken ?ey ise gebeliktir. Adet gecikmesi fizyolojik olan bu durumlar d???nda yumurtal?klarda geli?ebilecek endometriozis kistleri, yumurtal?klar?n iyi ve kötü huylu tümörleri gibi patolojik kistik olu?umlarda da görülebilir. Baz? hormonal denge bozukluklar?nda da ilk belirti adet gecikmesi ?eklinde olabilir. Bu grup hastal?klar çok çe?itlidir ve karma??k bir yap? içerisinde olabilirler. Bunlar içerisinde en s?k rastlananlar? ise polikistik over sendromu, tiroid bezi fonksiyon bozukluklar? ve süt hormonu olarak bilinen prolaktin hormonu salg? bozukluklar?d?r. Bu hormon bozukluklar? aras?nda adet düzensizliklerine en s?k yol açan durumu ise polikistik over sendromu olu?turuyor.”

Tan? ve tedavi önemli
Adet düzensizlerinde tan?, kad?n hastal?klar? ve do?um uzman? taraf?ndan muayene ve ultrasonografi yöntemi ile konuyor. Ayr?nt?l? olarak yap?lacak olan hormon profili analizi de tan?n?n en önemli parças?n? olu?turuyor. Baz? hormon metabolizmas? bozukluklar?nda hekim ilave birtak?m tahlillere ve testlere ba?vurabiliyor. Hatta röntgen filmi ve bilgisayar tomografi de tan? için gerekebiliyor.

Op. Dr. I??k, tedavi yöntemleri ve tedavi edilmemesi durumunda ortaya ç?kabilecek riskler konusunda da ?unlar? söyledi:
“Tedavi ?ekli, bulunan patolojiye göre de?i?ir. Tiroid hormonu yetersizli?ine ba?l? durumlarda tiroid hormonu verilir. Prolaktin hormonunun yüksek düzeyde salg?land??? durumlarda, salg?lamay? kesici ilaçlar verilir. Polikistik over sendromunda ise sadece kilo vermeyle bile adetler düzene girebilir. Ayr?ca progesteron hormonu veya do?um kontrol haplar?yla da tedavi mümkün olabiliyor. Sürekli östrojen hormonu etkisi alt?nda kalan rahim içini dö?eyen endometrium tabakas? her ay düzenli dökülüp adet kanamas? ?eklinde at?lmad??? için sürekli kal?nla??r. Uzun y?llar içersinde bu durum rahim kanseri olu?umu riskini art?r?r. Ayr?ca adet gecikmeleri tedavi edilmezse gebelik olu?umu gecikir veya gerçekle?mez. Adet gecikmesine neden olan yumurtal?kta kistik bir durum sözkonusu ise tedavisi gecikmi? olur.”

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.