300 Bir İmparatorluğun Yükselişi Filmi Ne Zaman Çıkıyor?

Yazar: Admin 2 | 20 Ocak 2014 | Kategori: dizi
Etiketler: , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Hava Durumu kategorisinde ki 300 Bir ?mparatorlu?un Yükseli?i Filmi Ne Zaman Ç?k?yor? hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Aksiyon, sava? ve tarih türündeki filmleri sevenler ad?na en uygun filmlerden biri olan 16 Mart 2007  tarihinde vizyona giren 300 Spartal? filminin çok say?da izleyenleri etkisi alt?na almas? ile beraber devam niteli?inde olan  300 Bir ?mparatorlu?un Yükseli?i filminin çekilmesi kaç?n?lmaz olmu?tur. ?lk film olan ve çok say?da izleyiciye sahip olan filmin konusundan k?saca bahsetmek gerekirse; film senaryosu Frank Miller’in grafik adl? roman?ndan uyarlanm??t?r. Konu, milattan önce 480 y?l?nda geçmektedir. M.Ö 480 y?l?nda Spartal?lar ve Persler aras?nda gerçekle?en Thermopylae sava??n?n konu al?nd??? filmde sava? esnas?nda daha güçlü olan Perslere kar?? 300 iyi sava?ç?n?n k?yas?ya sava?mas? anlat?lmaktad?r.

Yunanistan’? ele geçirebilmek ad?na  Spartadan geçmesi gereken Perslerin teslim olun ça?r?s?n? kabullenmeyen Spartal?lar, çok az say?ya sahip olmalar?na ra?men teslim olmak yerine sava?may? tercih etmektedir. Perslilerin farkl? güçlere sahip sava?ç?lar?, güçlü yarat?klar? ile k?yas?ya sava?a giren 300 sava?ç? asker sava??n sonunda ma?lup oluyor ve güçlü Pers ordusunun kar??s?nda yenilgiye dü?üyor. Sparta Kral? Leonidas ve Pers Kral? Xerxes’in aralar?nda geçen sohbetlerinde oldukça dikkat çekti?i film sava? teknikleri, sava? sahneleri, var olan mekânlar ve filmde yer alan karakterler ile dikkat çekmektedir. Mitolojik filmleri sevenler ad?na 300 Spartal? filminin her ne kadar devam niteli?i özelli?i ta??sa da, 300 Bir ?mparatorlu?un Yükseli?i filmi asl?nda ilk filmin öncesinde gerçekle?en olaylar? anlatmaktad?r. Bu filme konu olan Artemis sava??nda, Persler ve Atinal?lar kar?? kar??ya gelmektedir. 3d teknoloji ile vizyona girecek olan filmde yer alan sahneler özellikle 3d teknolojisi kullan?ld???ndan dolay? oldukça etkileyici olacak gibi gözüküyor. ?lk filmden etkilenen ve etkisinden bir türlü kurtulamayanlar?n mutlaka izlemeyi tercih edece?i filmin vizyona giri? tarihi sab?rs?zl?kla beklenmektedir. 300 Bir ?mparatorlu?un Yükseli?i filmi 7 Mart 2014 tarihinde vizyona girecek.  Yeni filmin kadrosunda Atinal? sava?ç? Themistocles karakterini canland?ran Sullivan Stapleton, Tanr?ça Artemisia karakterini canland?ran Eva Green ve Pers Kral? Xerxes karakterini canland?ran Rodrigo Santoro filmin ba? rollerini payla??yor.

Film izlemekten ho?lananlar ve mitolojik filmlerin senaryolar?ndan ho?lananlar ad?na birebir olan filmin vizyona girmesine birkaç ay olmas?na ra?men ?imdiden konu?ulmaya ve ele?tirilmeye ba?lanm??t?r. Özellikle filmin 3d seçenekler ile gösterilmesi filmi daha çekici ve özel k?l?yor. Filmde yer alan sava? sahnelerini 3d görseller ile izleyebilmenin keyfini ya?ayabilmek ad?na 7 Mart 2014 tarihinde vizyona giren filmi kaç?rmay?n.

http://www.putur.com/300-bir-imparatorlugun-yukselisi-filmi-ne-zaman-cikiyor/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.