2016 SIGARA FIYATLARI

Yazar: Admin 2 | 25 Aralık 2015 | Kategori: Ekonomi
Etiketler: , , , , , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Ekonomi kategorisinde ki 2016 SIGARA FIYATLARI hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Yeni y?l 2016 ile birlikte tütün mamullerine ve alkollü içkilere yap?lan zam oranlar? tiryakilerini üzse de vazgeçecek gibi de?iller. Resmi Gazete’nin dünkü say?s?nda yay?mlanan yeni zam oranlar?na göre sigara fiyatlar?nda hissedilir ölçüde art?k ya?and?. TEKEL 2001 KISA MAROON KUTU 6,50 TL, TEKEL 2001 UZUN MAROON YUMU?AK PAKET 6,50 TL, TEKEL 2000 KIRMIZI UZUN YUMU?AK PAKET 6,50 TL,

TEKEL 2000 KIRMIZI KISA KUTU PAKET 6,50 TL, TEKEL 2000 MAVI KISA KUTU PAKET 6,50 TL, SAMSUN KISA YUMU?AK PAKET 6,00 TL, SAMSUN UZUN YUMU?AK PAKET 6,00 TL, SAMSUN 216 KISA YUMU?AK PAKET 6,00 TL, SAMSUN 216 KISA KUTU PAKET 6,00 TL, MALTEPE KISA 6,00 TL, MALTEPE GOLD UZUN YUMU?AK PAKET 6,25 TL, YEN? HARMAN UZUN YUMU?AK PAKET 6,00 TL, BAHAR KIRMIZI UZUN YUMU?AK PAKET 6,00 TL gibi.

Bu benzeri tüm sigara çe?itlerine yap?lan zamlar tiryakilerin can?n? s?kt?. Fakat ne olursa olsun içmeye ve kullanmaya devam eden ki?ileri, bu fiyat art??lar? da etkilemedi. Sigara fiyatlar?n?n yeni rakamlar?n? bayilerden ve internet sitelerinden ö?renebilmeniz mümkün. Baz? bayiler ve bakkal, sigara sat??lar?n? yeni fiyat üzerinden gerçekle?tirirken, baz?lar? da eski fiyatlardan devam ediyor. Mü?terisine ve mekan?na göre de?i?iklik gösteren sat??lar, veresiye al?mlarda daha da yüksek fiyatlara ç?kabiliyor.

Hem ceplerine hem de sa?l?klar?na zarar veren tiryakiler, kulland?klar? sigara ve alkollü ürünler ile büyük bir kay?p ya?amaktalar. Zamlardan etkilenmeyen, birçok harcamadan k?sarak bu ürünlere para bulan ve darl?ktan söz eden ki?ilerin ya?ad??? dü?ünce karma?as? birçok ki?ide ?a?k?nl?k ya?atmaktad?r. Evine ekmek götüremeyen ama sigaras?z ad?m atmayan ki?ilerin de hem beden sa?l???na hem de ruh sa?l???na verdikleri rahats?zl??a uzman deste?i ?art. Bu kadar yüksek fiyatlarda sat??? yap?lan sigaralar?n kullan?lmas? yerine, daha sa?l?kl? g?dalar tüketmek, bedenimizi de beslemektedir.

Sigara konusunda yap?lan uyar?lar ve bilgilendirme programlar?, küçük oranlarda da olsa i?e yaramaya ba?lad?. Sa?l?k sorunlar?na yol açmas? ve doktorlar taraf?ndan yasak getirilmesine ra?men sigara kullanmaktan vazgeçemeyen ki?ilere zamlar da i?e yaram?yor. Büyük bir ço?unlu?un hala kullanmakta oldu?u bu ürünler hakk?nda b?kmadan usanmadan bilgilendirme programlar? düzenlenmelidir. Farkl? alanlara yönlendirilmeli, ba?ka alternatifler üretilmelidir. Ba??ml?l?k derecesinde olanlara hastaneler taraf?ndan ücretsiz tedavi süreci geli?tirilmelidir. Özellikle genç nesillerin daha okul ça?lar?nda ba?lamas?, ileride büyük tehlikenin olu?aca??na i?arettir. Tüm bunlar?n göz önünde bulundurulmas? haline acilen bir ?eyler yap?lmas?nda yarar var.

http://www.putur.com/2016-sigara-fiyatlari/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.