2016 Özelleştirme ihaleleri

Yazar: Admin 2 | 22 Aralık 2015 | Kategori: Ekonomi
Etiketler: , , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Ekonomi kategorisinde ki 2016 Özelle?tirme ihaleleri hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Ülkemizde özelle?tirme ihaleleri ilk olarak 1985 senesinde ba?lam?? olmakla beraber, günümüze kadar geçen zaman diliminde özelle?tirme kapsam?nda devlet eliyle yürütülen i?letmelerin büyük ço?unlu?u özelle?tirilmi?tir. Bu kapsamda 2013 y?l? özelle?tirme anlam?nda büyük at?l?mlar?n yap?ld??? yo?un çal??ma zamanlar?n?n harcand??? bir y?l olarak kay?tlara geçmi? oldu. Özellikle enerji alan?nda yap?lan özelle?tirmeler ile Devlet Hazinesine 10 milyar dolardan fazla bir gelir kay?t edilmi? oldu.

Özelle?tirme Dairesi Ba?kanl??? 2016 y?l?nda da yo?un mesaisine devam edecek gibi gözüküyor. 2016 Özelle?tirme ?haleleri kapsam?nda ta??nmazlar, otoyollar, limanlar ve tabiki ?ans oyunlar? bulunuyor. Özelle?tirme Dairesi Ba?kanl??? 2016 y?l?nda ilk olarak ?zmit Körfezinde bulunan Derince Liman?n?n ihalesini açmakla i?e ba?layacak. Derince liman? bilindi?i üzere 2007 y?l?nda yap?ld??? ilk ihalesinde Türkerler ihaleyi almas?na ra?men Liman-?? sendikas?n?n itirazlar? üzerine ihale iptal edilerek ihalenin i?letme hakk? yeniden Devlete verilmi?ti. 15 Ocak 2014 tarihinden sonra tekrar ihaleye ç?kmas? beklenen bu önemli liman?n ihalesi kat?l?mc?lar? için zor geçecek gibi görünüyor. 2016 Özelle?tirme ?halelerinin belki de en dikkat çekeni ?ans oyunlar?n?n telif hakk?yla ilgili olan?. Cumhurba?kan?m?z Recep Tayyip Erdo?an’?n Devlet arac?l???yla bahis oynanmas?n? istememesinden sonra ihaleye ç?kar?larak özelle?tirilmesi dü?ünülen Milli Piyango Dairesine ba?l? olan ?ans oyunlar?ndaki telif haklar? için ünlü birçok Holding ve Kurulu?, ihale için son teklif verme tarihi olan 13 ?ubat 2016 tarihini beklenmeye ba?lad?lar. Özelle?tirme Dairesi Ba?kanl??? taraf?ndan 2016 y?l?nda köprü, otoyol, termik santraller, limanlar, ?eker fabrikalar?, ?ans oyunlar? ve ta??nmazlar?n ihaleleri yap?lacak. Tabi ki bu ihalelerin aras?nda en çok ilgi çekmesi beklenen ihaleler olarak iki bo?az köprüsü ihalesi ve otoyollar için yap?lacak olan ihaleler ön plana ç?k?yor. Özelle?tirme Dairesi Ba?kanl??? henüz bu ihaleleri tarihlerini belirlemedi fakat bu y?l içerisinde yap?lmas? planlanan ihalenin epey çeki?meli geçmesi bekleniyor. 2015 y?l?nda yap?lan özelle?tirme ihalelerinin getirileri bu zamana kadar yap?lm?? özelle?tirme ihalelerindeki getiriler ad?na rekor say?labilece?i öngörülüyor öyle ki; 2016 y?l?nda yap?lmas? planlanan ihalelerde kamuya katk?n?n 2015 yap?lan ihalelerin yaln?zca çeyre?i olaca?? olarak ön görülüyor.

2016 y?l? özelle?tirme ad?na bir önceki y?la oranla yava? geçmesi beklense de 2016 Özelle?tirme ?haleleri içinde de Kamu ad?naçok önemli ihaleler bulunuyor. Özelle?tirme Dairesi Ba?kanl??? bu y?lda da yo?un mesai saatleri harcayarak kamu ad?na özelle?mesi gereken kurulu?lar? ihaleler açarak sat??a ç?karak. Önümüzde aylarda özelle?mesi beklenen bu kurulu?lar yeni sahiplerini bulmu? olacak.

http://www.putur.com/2016-ozellestirme-ihaleleri/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.