2016 Elektrik Zammı ve ücretleri

Yazar: Admin 2 | 22 Aralık 2015 | Kategori: Ekonomi
Etiketler: , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Ekonomi kategorisinde ki 2016 Elektrik Zamm? ve ücretleri hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

2016 y?l? itibari ile elektri?e zam yap?lmayaca?? konusunda aç?klamalarda bulunan yetkililer, vatanda?a derin bir nefes ald?rd?. Yeni y?la girerken ya?anan zam ya?murundan elektrik ve do?algaz?n da etkilenece?i vatanda?lar? korkutuyordu. Otomobil fiyatlar?na, benzine, vergilere ve sigaraya yap?lan zamlardan sonra, elektrik konusunda da endi?elenen vatanda?lar, bakan taraf?ndan yap?lan zam olmayacak aç?klamas?n?n ard?ndan derin bir nefes ald?.

Hemen hemen kulland???m?z her türlü e?ya elektrik ile çal???yor. Bütün gün elimiz aya??m?z gibi olan elektrikli e?yalar, hayat?m?za büyük kolayl?klar getiriyor. Ya?anan elektrik kesintilerinde bir anda adeta hayat duruyor. Elektri?e yap?lacak olan zamlar da, vatanda??n cebini durduruyor. Asgari ücretle geçinmeye çal??an ailelerin belini büken faturalar, birçok gelirden k?smalar?na neden oluyor. Rahat ya?ayamayan ve sürekli darl?k içinde kalan dar bütçeli vatanda?lar, yüksek rakamlarda gelen elektrik faturalar?nda ço?u zaman gecikmeler ya??yor.

2016’da elektri?e zam geliyor mu?

Bu konuda elimizde net bilgi olmamas?na ra?men ?unu söyleyebiliriz ki do?algaza zam beklentisinin olmamas? elektri?ede zam yan?stmayacakt?r. Özellikle k?? ay? gibi ?s?nma ihtiyac?n?n oldu?u bir dönemde böyle bir uygulamaya girilmeyecektir.

Kalabal?k ailelerde daha fazla ödenen elektrik faturalar? gelirin azalmas?na bir sonraki aya borçlu girilmesine neden oluyor. Sürekli ya?anan k?s?tlamalar ile borç içinde hayat?n? devam ettirmeye çal??an baz? aileler zam kelimesinden bile nefret ediyor. Ya?am ?artlar?n?n oldukça pahal? oldu?u ülkemizde, arka arkaya yap?lan zamlarla s?k?nt? ya?ayan aileler, zam öncesi vatanda??n da bilgisinden yararlan?lmas? gerekti?ine inan?yor. Kamuoyu yoklamas? yap?lmas?, anketler doldurulmas?, yada uzun süreli fiyat artt?r?lmas? gerekti?ini belirten vatanda?, ülke borcunun bu ?ekilde kar??lanaca??n? dü?ünüyorlar.

Teknoloji devrini ya??yor olmam?zdan dolay? elimizi att???m?z her ürün elektrik gücüne dayan?yor. Ocaklar?m?z, mutfak ürünlerimiz, güzellik ürünlerimiz, telefonlar?m?z, oyuncaklar, beyaz e?yalar ve akl?n?za gelebilecek her türlü ürün elektrikle çal???yor. Bu kadar fazla kullan?lmas? da fiyatlarda art?? ya?anmas?na neden oluyor. Çay makinelerimizden, kahve aletlerimize, saç ma?alar?m?zda, su ?s?t?c?lar?m?za kadar bir çok ?ey yüksek elektrik gücü ile çal??an ve faturalar?m?za yüksek bedeller yans?tan ürünlerden.

Kullan?lmas? neredeyse ?art olmu? bu ürünler, hayat?m?z? büyük ölçüde kolayla?t?rsa da, maddi aç?dan büyük bir yüke sebep oluyor. Sürekli çal??mas? gereken kombiler, buzdolaplar? ve bula??k makineleri gibi ev e?yalar? ise, faturaya bedelli yans?yan di?er ürünlerden. Zamlar bizim iste?imiz d???nda geli?iyor ve bu hep böyle ilerleyecek. Siyasi olaylar?n bir sonucu olarak kar??m?za ç?kan zam ve fiyat art??lar?n?n önüne s?radan bir vatanda??n geçebilmesi mümkün de?il. Ama bizlerin de yapmas? gereken bir tak?m önlemlerin oldu?unu unutmamal?y?z. Örne?in elektrikli ev aletlerinden ve kullan?lmas? mecbur olmayan birçok üründen vazgeçmekle ba?layabiliriz. Tasarruf sa?layarak faturalar?m?za ev içerisinde katk?da bulunabiliriz.

http://www.putur.com/2016-elektrik-zammi-ve-ucretleri/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.