2014 En iyi aşk kitabı- Kendi Hayatını Yaşa – Özlem Çelik

Yazar: Admin 2 | 5 Şubat 2014 | Kategori: dizi
Etiketler: , , , , , , , , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Güncel kategorisinde ki 2014 En iyi a?k kitab?- Kendi Hayat?n? Ya?a – Özlem Çelik hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Özlem Karaçay .

Siz sevgili takipçilerimize mutlaka okuman?z? önerdi?imiz bir a?k kitab?n? tan?taca??z.

Kendi Hayat?n? Ya?a ( Vivi La Tua Vita)

Özlem, 25 ya??nda sevmedi?i bir i?te çal??an, hayat?n?n a?k?n? arayan, kilolu bir genç k?zd?r.

Tüm iste?i filmlerde gördü?ü muhte?em geri dönü?ü ya?amakt?r. Muhte?em geri dönü?ü için

zay?flamal?, i?inden ayr?l?p hayalindeki i?i kurmal? ve hayat?n?n a?k?n? bulmal?d?r.

Ba?larda her?ey yolunda gider. Özlem, zay?flamaya ba?lam??t?r. Kendine olan güveni yerine

gelmektedir. Ve bu onun kararl?l???n? artt?rmaktad?r. Ayn? zamanda i?ine devam etmekte ve hayat?n?n

a?k?n? hayal etmektedir.

Olaylar?n ba?lang?c?, Özlem’in ko?u yaparken gördü?ü ve tan??mak için birbirinden komik

durumlara dü?tü?ü Arda’d?r. Arda ile tan??mak, onunla birlikte olma hayali Özlem’in tüm dünyas?n?

ele geçirmi?tir. Arda ile tan??mas? ile zincirleme olaylar meydana gelmeye ba?lar. Ayr?l?klar,

pi?manl?klar, aldat?lmalar, yanl?? anla??lmalar, yolculuklar, yeni aray??lar, de?i?imler, araf…

Bir kad?n?n a?ktan ne bekledi?ini sorguluyor, Özlem. Mutlu olabilmesi için ne olmas?

gerekti?ini. Nas?l bir erkek istedi?i sorular?na yan?t ar?yor kitap boyunca. Bunlar? sorgularken yaln?z

de?il tabi ki. Yan?nda ailesi, kuzeni Seda ve yak?n arkada?? olan Merve’de hikâyede yer yer kendilerini

göstererek ona yard?mc? oluyorlar.

Hayallerinin erke?i ile tan??mak ve kusursuz a?k? ya?amak için ald??? yanl?? kararlar, seçti?i

yanl?? erkekler ve u?rad??? hayal k?r?kl?klar?na ra?men umudunu kaybetmemek için verdi?i mücadele

Tabi her?ey komik bir olaylar dizisi ?eklinde gerçekle?iyor. Özlem’in sakarl??? ve ya?an?lan

olaylar?n trajikomikli?i sizi oldukça e?lendirecek. Her?ey nas?l üst üste gelir? Ya da do?ru adam

kimdir? Siz en çok hangi karakteri ona yak??t?racaks?n?z?

Roman? okurken kendinizden, hayat?n?zdan ya da hayallerinizden kesitler kar??n?za ç?kacakt?r.

Bu yolculu?a haz?r m?s?n?z?

 

Yazar: Özlem Çelik

http://www.putur.com/2014-en-iyi-ask-kitabi-kendi-hayatini-yasa-ozlem-celik/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.