2013 Yeni kurban bayramı tebrik mesajları

Yazar: Admin 2 | 12 Ekim 2013 | Kategori: dizi
Etiketler: ,

Bu ara herkesin bulmaya çal??t??? enden bulunan ve güzel kurban bayram? mesajlar?n? sizlerle payla??yoruz. Böylelikle sevdiklerinize gönderece?iniz kurban bayram? mesajlar?nda bir tuzumuz bulunsun istiyoruz. Umar?m sizlerinde i?ine yarar. E?er sizlerde bize kurban bayram? mesajlar?n?z? gönderirseniz çok memnun oluruz. Mesaj göndermek için sayfan?n en alt?ndan yorum k?sm?ndan gönderebilirsiniz. Hepinize iyi bayramlar..

Kurban Bayram? Mesajlar?

 1. Kurban Bayram?n?z kutlu, yüre?iniz umutlu, umutlar?n?z atl?, sevdan?z kanatl?, mutlulu?unuz katl?, sofran?z tatl?, mekân?n?z tahtl?, ömrünüz bahtl? olsun.
 2. ?slam?n nurlu güne?i kalbine dolsun, makam?n cennet Hz. Muhammed kom?un olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayram?n mubarek olsun.
 3. Sema kap?lar?n?n aç?k oldu?u bugünde heybenizde tohum tohum dua menek?eleri saçman?z temennisiyle hay?rl? bayramlar. Benim ömrümde ?rmaklar vard?r sular?nda hayallerimi yüzdürdü?üm, benim ömrümde sevdiklerim vard?r bayramlar ayr? geçince üzüldü?üm.Bayram?n mübarek olsun.
 4. Bayramlar o kadar büyülüdür ki, geli?i bütün bir y?l beklenir ve gidi?indekikeder de ancak böyle bir ikinci geli? ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir ne?eye dönü?ür. Kurban Bayram?n?z?n da böyle bir ne?eyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince bo?up evinize bereket getirmesi dile?imizle. ?yi bayramlar!
 5. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj kapat?r mesafeleri, birle?tirir gönülleri, bir s?cak gülümseme, bir ufak hediye daha da yakla?t?r?r bizi birbirimize. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yar?nlar niyettir, kesti?iniz kurban ve dualar?n?z kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayram?n?z bereketli olsun!
 6. Küskünlerin bar??t???, sevenlerin bir araya geldi?i, rahmet ve ?efkat dolu günlerin en de?erlilerinden olan Kurban Bayram?n?z kutlu olsun.
 7. Bayramlar o kadar büyülüdür ki, geli?i bütün bir y?l beklenir ve gidi?indeki keder de ancak böyle bir ikinci geli? ümidiyle hafifler. Kurban Bayram?n?z?n da böyle bir ne?eyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince bo?up evinize bereket getirmesi dile?imizle. ?yi bayramlar!
 8. Zamana ve mekana s??mayan bir bereketle bereketlenmek ve ba???lanm?? olman?n o ?erefli makam?na eri?mi? olmak temennisiyle Bayram?n?z mübarek olsun.
 9. Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel ba?lang?çlar? müjdelemesi gibi, bu bayram?n da sana ve ailene mutluluk ve ne?e getirmesi dile?imle Kurban Bayram?n? kutluyorum…
 10. Bir bayram gülü?ü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. ?yi bayramlar!
 11. Bayramlar berekettir,umuttur,özlemdir.Yar?nlar niyettir ve dualar?n kabül olsun, sevdiklerin hep seninle olsun Bayram?n?z Kutlu Olsun.
 12. Bayramlar, darg?nl?klar?n unutuldu?u, insanlar?n bar??t???, karde?çe kucakla?t??? günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duygular?n, inançlar?n, örf ve adetlerin uyguland??? bir toplumda millet olma ?uurunun ?ekillendi?i, kuvvetlendi?i günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dile?iyle…
 13. Benim ömrümde ?rmaklar vard?r, sular?nda hayallerimi yüzdürdü?üm, benim ömrümde sevdiklerim vard?r, bayramlar ayr? geçince üzüldü?üm. Kurban Bayram?n?z Kutlu Olsun!
 14. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj, kapat?r mesafeleri birle?tirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun,Bayram?n?z mübarek olsun. Kalpler vard?r sevgiyi ya?atmak için, insanlar vard?r dostlu?u payla?mak için ve bayramlar vard?r sevgi ile kucakla?mak için.Bayram?n?z kutlu olsun.
 15. Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,ac?lar unutulsun,dualar?n?z kabul ve bayram?n?z mübarek olsun. Gecenin güzel yüzü yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler ba?ucunda olsun, güne? öyle bir geceye do?sun ki, dualar?n kabul ve Kurban Bayram?n mübarek olsun.
 16. Dostlu?u, sevgiyi ve gelece?i,A??m?z?, ekme?imizi, sofram?z?, Hüznümüzü, ac?m?z?, yaln?zl???m?z? payla?t???m?z; birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder, mutluluklar dilerim.
 17. Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayram? diliyoruz. Allah?n rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allahtand?r, bütün kötülükler nefsindendir. Mekan?n cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu bayram?n mübarek olsun. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dile?iyle, Kurban Bayram?n?z kutlu olsun.
 18. Mübarek Kurban Bayram? tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana b?rak?p mutlu olal?m. Kurban Bayram?n? doya doya ya?ayal?m.
 19. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yar?nlar niyettir. Kesti?iniz kurban ve dualar?n?z kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Bayram?n?z mübarek olsun…
 20. Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel ba?lang?çlar? müjdelemesi gibi, bu bayram?n da sana ve ailene mutluluk ve ne?e getirmesi dile?imle. Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara.
 21. Hay?rl? bayramlar! Her ?eye kadir olan Yüce Allah, bizleri, do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n! Hay?rl? ve bereketli Kurban Bayramlar? dile?iyle.
 22. Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmesine vesile olan Kurban Bayram?n?z mübarek olsun.
 23. Bir avuç dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj, kapat?r mesafeleri birle?tirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun,Bayram?n?z mübarek olsun.
 24. Kalpler vard?r sevgiyi ya?atmak için, insanlar vard?r dostlu?u payla?mak için ve bayramlar vard?r sevgi ile kucakla?mak için.Bayram?n?z kutlu olsun.
 25. Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,ac?lar unutulsun,dualar?n?z kabul ve bayram?n?z mübarek olsun.
 26. Bayramlar berekettir,umuttur,özlemdir.Yar?nlar niyettir ve dualar?n kabül olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayram?n?z Kutlu Olsun.
 27. Yüre?ine damla damla umut, günlerine bin tatl? mutluluk dolsun.Sevdiklerin hep yan?nda olsun, yüzün ve gülün hiç solmas?n Bayram?n Kutlu Olsun
 28. Bu Mübarek Kurban Bayram?’nda, kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi ba???lay?c? ve ac?y?c? yüce Allah tüm dualar?n?z? kabul etsin.
 29. Her ?eye kadir olan Yüce Allah, bizleri, do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n! Hay?rl? ve bereketli Kurban Bayramlar? dile?iyle.
 30. Bizi yataran ALLAH a ?ükürler Olsun, Bütün müslümanlara Hay?rl? Olsun, Kurban Bayram?n?z Mübarek Olsun.
 31. Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ???k Dolsun Kurban Bayram?n?z Kutlu Olsun
 32. Bayramlar?n En güzeli ve Hay?rl?s?n? Diliyorum Size Kurban Bayram?n?z Mübarek Olsun.
 33. Bu Mubarek Bayramda Kalplerinizde Bar?? Gözlerinizde Umut Atraf?n?zda Sevgi olsun Kurban Bayram?n?z Mübarek Olsun.
 34. Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz ?ükürler olsun! Kurban Bayram? bereketiyle, bollu?uyla gelsin, tüm insanl?k için hay?rlara vesile olsun.
 35. Bu Bayramda Kurban Ay?n?n Bereketi ile Geçmesini Diler Nice Bayramlara Birlikte Girmenin Duas? ile Kurban Bayram?n?z Huzur Dolu Olsun..
 36. Mübarek Kurban Bayram?n?z? tebrik eder hay?rlara vesile olmas?n? dileriz. Buhay?rl? günde dualar?n?z kabul olsun. Dualar?n?z? eksik etmeyin…
 37. Güzel Dü?ünceler Nefeslere Dolarsa Güzel Dualar Olur, Dua ise Yüce ALLAH’a Gider Nur Olur, Gökyüzünde Bulu?an Dualar?m?z?n Nurlanmas? ümidiyle Bayram?n?z? Kutlar?m..
 38. Dua Kap?lar?n?n A?z?na Kadar Aç?k, bela Ve Kötülüklerin Ar?nd?r?ld??? Bu Güzel Günde Bayram?n?z? Tüm Sevdiklerinizle Birlikte Hay?rl? ve Mutlu geçirmeniz Dile?iyle Mübarek Kurban Bayram?n?z? Kutlar?m.
 39. Her Bayramda Hat?rlanmak ve Hat?rlatmak için, Kurban Bayram?n?z Mübarek Olsun..
 40. 11 Ay?n Sultan? Ramazan?n Sofram?za Getirdi?i Bolluk Gibi Bu Bayramda Bol bol içinizde Huzur Olsun, Bayram?n?z Mübarek Olsun.
 41. Bayramlar Vard?r Hat?rlanmayan, Dostlar Vard?r Unutulmayan, An?lar Vard?r Hep Ya?anan, Huzur Vard?r Bu Bayramda Olan… Kurban Bayram?n?z? Kutlar?m..
 42. Huzur Kalbimizde Oldu?u Sürece Gözlerimizde parlayacakt?r, T?p ki Bugün içimizdeki Huzur Gözümüzdeki I??k Gibi, Bayram?n?z Mübarek Olsun..
 43. En güzel An?lar? birlikte payla?mak dile?i ile en güzel hat?ralar? bu bayramda tazelemek dile?i ile mübarek Kurban bayram?n?z? kutlar?z.
 44. Ac?ya Bir Nebze Olsada tebessüm Ediyor isek, bu Birbirimize Olan Ba?l?l???m?zdan Gelmektedir, Nice Bayramlarda Nice Mutlu Günlere, Kurban Bayram?n?z Mübarek Olsun..
 45. Dost Ac? Söyler, Hayat Sessizce Biter, Zaman Su Gibi Ak?p geçer, Sadece Hayat De?il Koskoca Dünya Biter… Nice Mutlu Bayramlara..
 46. Dert olmasa Derman gelmezdi ba??m?za, hastal?k olmasa, ?ifay? Bulamazd?k Asla, Sevgi Olmasa A?lamay? Bilmezdi Bu koca Dünya, Sevenler Olmasa Sevilen okuyamazd? bu mesaj? Asla :) Kurban Bayram?n?z Hay?rl? Olsun.
 47. Kurban Bayram?n?z?n da böyle bir ne?eyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince bo?up evinize bereket getirmesi dile?imizle. ?yi bayramlar!
 48. Her Tuttu?unuz Oruç Cennetin Kap?s?na Bir Ad?m aha Yakla?t?rs?z Sevilen Kullar?, Bayram?n?z Mübarek Olsun…
 49. Eyy mübarek insan, Oruç Gibi Huzurla Dolsun Dünyan, Her Günün Bu ?ekilde Bayram olsun Mutlu insan, hay?rl? Bayramlar..
 50. Dualar?m Sizinle Birdahaki Kurban Bayram?nda Güzel An?lara imza Atmak dile?i iLe Kurban Bayram?n?z Hay?rl? Olsun.
 51. Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,ac?lar unutulsun,dualar?n?z kabul ve bayram?n?z mübarek olsun.
 52. Bizi yaratan ALLAH a ?ükürler Olsun, Bütün müslümanlara Hay?rl? Olsun, Kurban Bayram?n?z Mübarek Olsun.
 53. Benim ömrümde ?rmaklar vard?r sular?nda hayallerimi yüzdürdü?üm, benim ömrümde sevdiklerim vard?r bayramlar ayr? geçince üzüldü?üm. Bayram?n?z mübarek olsun!
 54. ?slam?n nurlu güne?i kalbine dolsun, makam?n cennet hz. Muhammed kom?un olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayram?n mubarek olsun.
 55. Kurban Bayram?n?z?n da böyle bir ne?eyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince bo?up evinize bereket getirmesi dile?imizle. ?yi bayramlar!
 56. Evinize Gül Kokusu Essin Kalplerinize ALLAH iyilik versin Bu bayramdada Elerimiz herzamanki gibi Mutlulukla Birle?sin. Kurban bayram?n?z? Kutlar?m
 57. Ç?lg?nca Esen Rüzgar, Kavurucu Güne?li terleten günler, Y?ld?zlarla Dolu Bir Dünyad?r Bayramlar, Kurban Bayram?n?z Mübarek olsun her?ey istedi?iniz Gibi Olsun in?allah.
 58. Mübarek Kurban Bayram? Sana ve Ailene Bol Mutluluk Bol Huzur Ve Refah bir Hayat Getirsin, Bu Bayram?n Güzelli?ini ve Bereketini Evine Getirsin Kalbine ?man Nefesine güç versin. Kurban Bayram?n?z Mübarek Olsun..

2013 Yeni kurban bayram? tebrik mesajlar?

Yorum Yap

 • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.