2013-2014 Çalışanların Maaşları Ne Kadar?

Yazar: Admin 2 | 6 Eylül 2013 | Kategori: Ekonomi

Kaynak: 2013-2014 Çal??anlar?n Maa?lar? Ne Kadar?

Ülkemizde birçok sektörde verilen hizmete göre çal??anlar?n ald?klar? maa?lar de?i?iklik göstermektedir. Her meslekte al?nan maa? miktarlar? uzmanl?k seviyesine ve hizmet y?l?n?n çoklu?una göre artmaktad?r.

Ülkemizde sa?l?k bakanl??? taraf?ndan doktorlara verilen maa?lar uzman doktor ve doktor maa?lar? olarak de?i?iklik göstermektedir. Uzman doktor s?fat? alm?? olan doktorlar?n maa?lar? ocak ay?nda 3892 TL iken, Temmuz ay?nda yap?lan zam ile birlikte 4043 TL’ye yükselmi?tir. Pratisyen hekimlerin sa?l?k bakanl???ndan ald?klar? maa? ise Ocak ay?nda 3187 TL iken Temmuz ay?nda yap?lan zam ile 3310 TL’ye yükselmi?tir.

Üniversitelerin mühendislik bölümünden mezun olan mühendisler ise uzmanl?k derecelerine göre minimum 2700 TL maa? almaktad?rlar. Devlet dairelerinde çal??an mühendislerin maa?lar? özel firmalarda çal??an mühendislerin maa?lar?na göre daha dü?ük olmaktad?r. Bu nedenle özellikle üniversiteden yeni mezun olmu? olan mühendisler öncelik olarak özel sektörde i? aramaya ba?lamaktad?rlar. Özel sektörde çok daha yüksek maa?lar alan mühendislerin çal??ma süreleri artt?kça al?nan maa?lar?n miktarlar? da artmaktad?r.

Günümüzün en modern ve en çok tercih edilen mesleklerinden birisi olan bankac?l?k oldukça s?k?nt?l? ve zorlay?c? meslekler aras?nda bulunuyor. Bankalarda personel olarak çal??abilmek için iyi bir hesap bilgisine ve ekonomi bilgisine sahip olmak gerekir, ayr?ca piyasada ya?anan güncel olaylar? da s?k? bir ?ekilde takip etmek gerekir. Banka personeli olarak çal??an ki?ilerin ald?klar? maa?lar çal??ma y?llar?na ve çal??t?klar? mevkilere göre farkl?l?k gösteriyor. Bankalarda servis görevlisi olarak çal??an ki?iler genellikle 1400 TL ile 1750 TL aras?nda maa? al?yorlar. Bölüm sorumlusu ya da uzman ise ayl?k 3500 TL ile 5000 TL aras?nda bir maa? al?yor.

Kurum ya da ki?iler aras?nda meydana gelen anla?mazl?klar? mahkeme yolu ile çözebilmek için kurumlar? ya da ki?ileri temsil eden avukatlar üniversitelerin hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra isterler ise kendi hukuk bürolar?n? açabilirler isterler ise bir hukuk bürosunda çal??maya ba?layabilirler. Pratik zeka ve yarat?c? dü?ünme ile oldukça s?k? bir çal??ma temposuna sahip olan avukatlar genellikle özel olarak çal??t?klar?nda açt?klar? bir davay? kazanmalar? sonucunda kazan?lan paran?n belirli bir yüzdesini al?rlar. Bunun d???nda avukatlar genellikle bir davadan 2000 TL ile 3000 TL aras?nda bir para kazan?rlar. Her meslekte oldu?u gibi avukatl?kta da özel sektörde çal??an avukatlar devlet sektöründe çal??an avukatlara göre daha fazla maa? al?rlar. Devlet sektöründe ise avukat?n sahip oldu?u dereceye ba?l? olarak al?nan maa?lar de?i?iklik göstermektedir. Ancak göreve yeni ba?layan bir avukat ayl?k 2000 TL maa? almaktad?r.

E?itim ö?retim kurumlar?nda görev alan ö?retmenlerin maa?lar? ise özel sektörde ve devlet okullar?nda görev al?nmas? durumuna göre de?i?iklik göstermektedir. Özel e?itim kurumlar?nda görev alan bir ö?retmen devlet okullar?nda e?itim veren bir ö?retmene göre daha fazla maa? almaktad?r. Devlet sektöründe ise ö?retmenlerin ald?klar? maa?lar sahip olduklar? dereceye göre de?i?iklik göstermektedir. Minimum 2123 TL maa? alan ö?retmenler, e?itim dönemlerinde ek ders ücretleri de almaktad?rlar. Bu ek ders ücretleri ayl?k genellikle en dü?ük olarak 600 – 700 TL aras?nda de?i?iklik göstermektedir. Yani devlet okullar?nda görevli bir ö?retmen minimum olarak ayl?k toplam 2800 TL maa? almaktad?r.

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.