2011ASANSÖR MODELLERİ VE ASANSÖR FİRMALARI

Yazar: admin | 11 Ağustos 2011 | Kategori: Endüstriyel
Etiketler: ,

Ku?kusuz zaman içerisinde binalarda kullan?m? en çok yayg?nla?an teknolojik geli?melerden birisi de asansördür. Asansör, dikey yâda yatay olarak geni?li?i ayarlanm??, binalarda yâda ?irketlerde kullan?lan, yük ve insan ta??yabilen bir araçt?r.
Zaman geçtikçe ve ülkemizde konutla?ma artt?kça konutlarda en çok tercih edilen araçlardan biri olan asansör, kimileri için el ayak görevi görmektedir. Asansörler, genel olarak 3 ayr? s?n?fa ayr?labilir. Bunlar;
1-) Eski Tip Asansörler
2-) Yeni Tip [Modern] Asansörler
3-) Yük Asansörleri
Asansörler kendi içinde ayr?ld??? gibi ücretleri de bu do?rultuda de?i?mektedir. Eski tip asansörler genellikle di?er tiplere göre daha dü?üktür. Her firma bu asansörler için farkl? fiyat söyleyebilir. Ancak yeni tip asansörler muazzam derecede kaliteli, h?zl? ve son derece modern olarak dizayn edildi?i için fiyatlar? da fazlad?r. Yük asansörleri ise genellikle al??veri? merkezleri, ta??mac?l?k ?irketleri gibi binalarda kullan?lan asansör türüdür ve di?er asansörlere göre çok daha pahal?d?r. Asansör çe?itlerinden baz?lar?n? isimlendirecek olursak; Elektrikli Asansörler, Mon?arj Asansörler, Sedye Asansörleri, Panoramik ve Hidrolik Asansörler vard?r.
Asansörler, s?n?flara ayr?ld??? gibi her s?n?f? farkl? kalite sunmaktad?r ve kullan?ld??? alanlar farkl?d?r. Asansörler bozuldu?unda bak?m ve onar?m için asansör firmalar? bulunmaktad?r. Bu firmalar, asansörde ya?anan her türlü soruna kar?? 7/24 destek sunan firmalard?r ve sizler için en iyi hizmeti verecek olan kurulu?lard?r.

“2011ASANSÖR MODELLERİ VE ASANSÖR FİRMALARI” yazısı için 2 Yorum

Kassie

Right on-this helped me sort tighns right out.

24 Ağustos 2011 saat 04:12 | #662
Tuesday

I think you hit a bluselye there fellas!

24 Ağustos 2011 saat 17:19 | #688

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.