2011 TÜRKİYE İLE AMERİKA SİYASİ İLİŞKİLERİ

Yazar: admin | 11 Ağustos 2011 | Kategori: Resmi İşler
Etiketler: ,

Ülkemize son zamanlarda en çok yak?n bulunan ve siyasi aç?dan en çok görü?me yap?lan ülke olan Amerika ile ili?kilerimiz hakk?nda sizleri k?saca bilgilendirmek istiyoruz. Bu makale kesinlikle siyasi ve manevi haklara hakaret içeren bir makale de?ildir. Sadece bilgi amaçl?d?r.
Son zamanlarda dünya siyaset gündemi oldukça kalabal?k durumda bulunuyor. Arap ülkelerinin birbirleri ile olan çat??malar? ve siyaset kavgalar?, PKK’n?n ülkemize ve di?er birkaç Arap ülkesine yapt?klar? sald?r?lar, can ve mal kayb? gibi konular son zamanlarda siyasi gündemi oldukça me?gul etmekte. Ve Amerika ile Türkiye ba?bakanlar? sürekli olarak bir araya gelerek bu durumlar? görü?me gere?i duyuyorlar.
En son olarak geçti?imiz 2 ay süreçte bir araya gelen ve PKK hususunu görü?en iki ba?bakan, Amerika ve Türkiye aras?ndaki s?cak ili?kileri de sürekli olarak koruma amac?nda bulunuyor. Son yap?lan görü?melerde PKK ve küresel kriz konular?na de?inen iki ba?bakan, askeri konulardan da konu?may? ihmal etmediler.
Son olarak Türkiye’nin Arap ülkelerine destek yollamas? konusu gündeme gelmi?ti. Bu konu Amerika ba?bakan? Obama taraf?ndan da onay ald? m?, almad? m? henüz bilmiyoruz ancak bu durum sürerse yak?nda sava? ç?kabilece?i gerçe?i a?ikâr.
Ancak Amerika ile Türkiye aras?ndaki ili?ki di?er ülkelerin her ne kadar bu duruma kar?? ç?kt??? bir durum olsa da iki ülkenin de birbirlerine kar?? duydu?u ihtiyaç inkâr edilemez. Ancak ba?bakan?m?z son zamanlarda yapt??? görü?meler ile ülkemizin ne kadar büyük ve sözüne güvenilir bir durumda oldu?unu tüm dünyaya kan?tlam?? bulunmakta.

“2011 TÜRKİYE İLE AMERİKA SİYASİ İLİŞKİLERİ” yazısı için 2 Yorum

River

This is the pefrect way to break down this information.

23 Ağustos 2011 saat 07:42 | #633
Kacy

What a neat aritlce. I had no inkling.

24 Ağustos 2011 saat 18:04 | #692

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.