2011 İŞÇİ ALACAK FİRMALAR VE FİRMA BİLGİLERİ

Yazar: admin | 11 Ağustos 2011 | Kategori: Ekonomi

Ülkemizde son y?llara oranla son 2 y?lda artan i?sizlik oran?n? dü?ünerek bu konu hakk?nda bir makale yaz?s? yazmaya karar vermi? bulunuyoruz. ??sizli?i en aza indirmek için yeni aç?lan yâda aç?lacak olan ?irketler hakk?nda bilgiler ve i?çi say?lar? hakk?nda bir yaz? yaz?yoruz.
Ekonomik krizin yava? yava? ülkemizde etkisini azaltmas?, i? olanaklar?n?n da yava? yava? gün yüzüne ç?kmas?n? sa?lamakta. Yeni i? kurulu?lar?n?n aç?lmas?, aç?kta olan ve ev geçindirme çabas? içinde olan binlerce i?siz nitelikli ve nicelikli i?çi için i? imkân? sunmakta.
Dilerseniz hiç uzatmadan firmalar ve firmalar?n alacaklar? i?çi say?lar?na de?inelim.
1-) TOFA?: Tofa?, uzun y?llard?r süre gelen bir araba üreteci merkezidir. Ve bu ?irket i?çi eksikli?i ile i?çi alaca??n?n ilan?n? k?sa süre önce vermi? bulunuyor. Di?er i?çi alacak firmalara oranla yakla??k 1800 ki?iye istihdam sa?lamak amac?nda olan Tofa? yetkilileri, bu durum için ay?rd??? yat?r?m bütçesini 1 Milyar 869 Milyon TL olarak aç?klad?.
2-) ANADOLU S?GORTA: Türkiye’nin önde gelen sigorta ?irketlerinden olan Anadolu Sigorta, deneyimli ve nitelikli 20 ki?i alaca??n? ve farkl? ?ehirlerde farkl? ?ubelerde çal??t?raca??n? son zamanlarda duyurmu? bulunuyor.
3-) AYAKKABI DÜNYASI: Türkiye’de son y?llarda ç?kan ve üretti?i ayakkab?larla kalitenin be?i?i haline gelen Ayakkab? Dünyas?’da i?sizlere istihdam sa?layaca??n? duyurdu. Ayakkab? Dünyas?,2010 y?l? içerisinde yakla??k 75 ki?iye farkl? ?ehirlerin ma?azalar?nda istihdam sa?lamay? planlad??? ö?renildi.
Finansbank, ?? Bankas? ve Ziraat Bankas? da bankac?l?k okumu? ve nitelikli bankac?lar aray???nda olduklar?n? gazeteler ve medya arac?l??? ile duyurmu? bulunuyor. Bu bankalar?n her biri yakla??k 50 ki?iye istihdam olana?? sa?layacaklar ve i?sizlik oran? bu duruma ba?l? olarak azalacakt?r.
Bu yaz?lar?m?z? sürekli olarak güncel tutmaya ve sizleri bilgi sahibi etmeye çal??aca??z.

A?ustos-Eylül ve Ekim aylar? için geçerlidir.

“2011 İŞÇİ ALACAK FİRMALAR VE FİRMA BİLGİLERİ” yazısı için 2 Yorum

Valinda

Stay with this guys, you’re helpnig a lot of people.

23 Ağustos 2011 saat 13:34 | #649
Jodi

There is a crtiical shortage of informative articles like this.

24 Ağustos 2011 saat 16:40 | #683

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.