14 Şubat Sevgililer Günü Sürpriz Fikirleri

Yazar: Admin 2 | 13 Şubat 2014 | Kategori: dizi

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Güncel kategorisinde ki 14 ?ubat Sevgililer Günü Sürpriz Fikirleri hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

14 ?ubat günü sevgilinizi ?a??rtmak m? istiyorsunuz? Öyleyse onu hiç beklemedi?i bir ?ekilde, beklemedi?i bir saatte ve yerde kutlamal?s?n?z. Bunun için farkl? yöntemler var. Ancak her durum için ayn? sürpriz önerileri geçerli olmayabilir. Bu yüzden verece?imiz önerileri kendinize ve sevgilinize uyarlamak ise tamamen size dü?üyor. Biz sadece sevgililer günü sürpriz fikirleri için birkaç öneride bulabiliriz. Sizin sevgiliniz en çok neye ?a??r?r, bu ise sizin daha iyi bilece?iniz bir ?ey.

Örne?in sevgilinizi 14 ?ubat günü uykudan siz uyand?r?n. Nas?l m? yapacaks?n?z? Mesela sabah?n erken saatlerinde kap?s?na bir çiçek b?rakabilirsiniz. Sevgililer günü sürpriz fikirleri bile olsa çiçek buna dahil edilebilecek kadar önemli bir unsur. Aras?na özel ve tabii ki romantik de bir not yazmay? unutmay?n. Kap?n?n önüne b?rak?n ve zili çalarak uzakla??n. Kendi imkan?n?z yoksa elbette bunu bir çiçekçiden yard?m alarak da yapabilirsiniz. ?nternet üzerinden sipari? de verebilirsiniz. Sevdi?i bir çiçek olmas?na dikkat edin. Güzel kokmas? da önemli.

Asl?nda sevgililer günü sürpriz fikirleri için internet üzerinde yard?m?n?za ko?abilecek çok say?da web sayfas? var. Çiçeklerle yapt???n?z sürprizleri ba?ka hediyeler ile de yapabilirsiniz. Mesela bayanlar? en çok mutlu edecek ?eylerden biri ile. Elbette ki çikolatalardan bahsediyoruz. Sevimli tasar?ml? çikolatalar? hiç gördünüz mü? Sadece bu çikolatalar?n üretimini yap?p internet üzerinden sat?? ve gönderim sa?layan firmalar var. Kredi kart?n?z ile birkaç saniyede sipari? verebilirsiniz. Böyle bir hediye hangi bayan? mutlu etmez ki?

Sevgililer günü sürpriz fikirleri için böyle tatl? yemeliklerin önemi büyük. En az?ndan herhangi bir risk içermiyor. Bunu sadece çikolata ile de?il ba?ka ?eyler ile de yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse bir pasta çok iyi bir fikir olabilir. Üzerine yazd?raca??n?z özel bir not ile minik bir pasta eminiz sevgilinizi çok mutlu edecektir. Asl?nda onu daha da mutlu edecek olan ?ey pastay? sizin yapm?? olman?z olacakt?r. E?er böyle bir imkan?n?z varsa kesinlikle denemeniz gerekiyor.

Verdi?imiz öneriler sevgililer günü sürpriz fikirleri aras?nda hem çok u?ra?t?r?c? olmayacak hem de ayn? zamanda ?a??rt?c? ve sevimli olacak alternatifler. Önemli olan ne yaparsan?z yap?n onun beklemedi?i bir anda beklemedi?i ?ekillerde kar??n?za ç?kman?z gerekiyor. Sahip olman?z gereken de bir samimiyet var. Böyle bir sürpriz ile memnun olmayacak çok az insan vard?r. Tabii biraz da romantik olmak ?art.

http://www.putur.com/14-subat-sevgililer-gunu-surpriz-fikirleri/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.