14 Şubat Sevgililer Günü Sözleri ve İletileri

Yazar: Admin 2 | 13 Şubat 2014 | Kategori: dizi
Etiketler: , , , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Güncel kategorisinde ki 14 ?ubat Sevgililer Günü Sözleri ve ?letileri hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Sevgililer gününde sevgilinizden uzakta m? olacaks?n?z? Öyleyse ona yazd?klar?n?z, gönderdi?iniz mesajlar ile onun de?erini daha iyi bir ?ekilde anlatman?z gerekecek. Özellikle hediye göndermeyi planl?yorsan?z bunun üzerine yazacaklar?n?z ile de sevgilinize onu ne kadar sevdi?inizi ve önemsedi?inizi hissettirebilirsiniz. Tabii böyle bir durumda belirtmeniz gereken en önemli ?ey o gün için yan?nda olamad???n?z için üzgün oldu?unuz. E?er ben hiç romantik biri de?ilim, ne yazar?m, nas?l yazar?m diyorsan?z internet üzerinden sevgililer günü sözleri ve iletileri üzerine biraz tüyo almak faydal? olabilir.

Sevgililer günü sözlerini tercih ederken sizin için en kurtar?c? olan ?ey ?üphesiz ?airlerden yard?m almak olacakt?r. Özellikle hediyelerinizin üzerine herhangi bir ?ey yazmak istiyor ancak ne yazaca??n?z? bilemiyorsan?z bir ?airin ?iirlerinden birkaç dizeyi al?nt? yapabilirsiniz. Bunun yan?nda e?er hediyenizi verirken ya da o gün birlikte vakit geçirirken iddial? olmak istiyorsan?z bizzat kendiniz ?iir de okuyabilirsiniz. Ancak ezberi iyi yapmakta fayda var. Aksi taktirde gülünç durumlara dü?ebilirsiniz. Bu yüzden ?iir okumak oldukça iddial? karakterleri yapabilece?i bir i?.

?iirleri mesaj atmak ta ho? olabilir. Özellikle durup dururken ona etkileyici, k?sa ve romantik birkaç dize gönderin. ?ster erkek, ister bayan olsun bu herkesin ho?una gidecektir. Can Yücel, Atilla ?lhan ve Naz?m Hikmet’e ait sevgiliye söylenebilecek, sevgililer günü iletileri olarak kullan?labilecek çok say?da ?iir var. Bunlar? bulmak için ?iir kitaplar?n? da kar??t?rman?z gerekmiyor elbette. ?nternette ?airlere ait tüm ?iirler kolayl?kla ula??labilecek durumda.

Hatta sosyal payla??m sitelerinde s?rf böyle payla??mlar?n yap?ld??? sayfalar dahi mevcut. Sevgililer günü sözleri ve iletileri için bu sayfalardan kopya çekebilirsiniz. ?iirlerin en özel k?s?mlar?n?n, birkaç dizesinin al?nt?land???n? da göreceksiniz. Baz? ula?man?n bu kadar kolay oldu?u bir dönemde maalesef baz? yozla?malar da olmaya ba?lad?. Baz? ?iirler o kadar çok yaz?l?yor, payla??l?yor ki art?k etkileyici olmaktan ya da özel hissettirmekten d??ar? ç?km?? oluyor. Size tavsiyemiz daha ayr?nt?, daha farkl? olanlar?n? bulman?z yönünde.

Sevgililer günü için payla?mak istedi?iniz, sevgilinize yazaca??n?z ya da ki?isel ileti olarak yazmak istedi?iniz sözler için en iyi yol kendi cümlelerinizi kullanman?z. Özellikle hissederek ve samimiyet içerisinde yazd?klar?n?z tüm al?nt?lardan ve tüm ?iirlerden daha da özel olabilir. Bu yüzden kendinizi sevgiliniz için biraz zorlaman?zda, sevgililer günü sözleri ve iletilerinizi bizzat kendi cümleleriniz ile yazman?zda fayda var.

http://www.putur.com/14-subat-sevgililer-gunu-sozleri-ve-iletileri/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.