14 Şubat için Değişik Sevgililer Günü Hediyeleri

Yazar: Admin 2 | 13 Şubat 2014 | Kategori: dizi
Etiketler: , , ,

bildigim.com’da makale kopyalamaya devam ediyoruz. Bugün Güncel kategorisinde ki 14 ?ubat için De?i?ik Sevgililer Günü Hediyeleri hakk?nda ki yaz?m?z? payla?aca??z sizinle. Yaz?n?n as?l sahibinin ad? Serkan Yahya .

Sevgililer gününün yakla?mas? ile birlikte bu özel günde sevgilisine ?a??raca?? ve be?enece?i bir hediye almak isteyenlerin tatl? tela?lar? artt?. Peki ne tarz bir hediye almak gerekiyor sevgiliye? De?i?ik Sevgililer günü hediyeleri hakk?nda öyle yanl?? alg?lar var ki do?ru bir tercihte bulunmak oldukça zor. Her ?eyden önce maddi aç?dan kendinizi fazla zorlaman?z gerekmiyor. Pahal? bir hediye almak için aylarca para biriktirmeniz, bütçeyi zorlaman?z da ?art de?il. Sonuçta bu manevi bir ba? üzerine kutlanan bir gün ise alaca??n?z hediye de benzer bir anlam ta??mal?.

Sevgililer günü hediyeleri için birkaç öneride bulunabiliriz. Tabii bunun için farkl? iki de?erlendirme yapmak gerekiyor. Bir bayana al?nabilecek hediyelere öncelikli olarak de?inelim. Klasik hediyeler genel olarak parfüm, k?yafet ya da bir tak?. Bunlar elbette ki kötü hediyeler de?il. Ancak bir bayan?n be?enebilece?i bir ?eyi erkek olarak bulabilmeniz çok zor. Bu yüzden yard?m alman?zda fayda var.

Hediye almak için d??ar? ç?k?p ma?azalar? dola?maya ba?lamadan önce bir analiz yapman?zda fayda var. Dü?ünün, sevgiliniz nas?l biri? Hangi renkleri sever, önemli olanlar? nelerdir? Onun için öncelikler listesini s?ralay?n. Özel bir hediye ancak onun özeli ile olursa etkileyici olacakt?r. Mesela bir kitap, ne kadar klasik bir hediye de?il mi? Onu s?ra d??? hediyeleri aras?na katmak sizin elinizde. ?iir mi seviyor, yoksa resim mi? Kendinize sorular sorun, yan?tlay?n ve yorumlay?n.

S?radan olmay?n. Sevgilinizi ba?tan a?a?? meta olan bir hediye ile ne kadar mutlu edebilirsiniz? Edebiliyorsan?z e?er ili?kinizi gözden geçirin. Di?er bir durum olan erkeklere al?nabilecek 14 ?ubat sevgililer günü hediyelerine birkaç örnekten bahsedelim. Erkek arkada??n?z için en özel ?eylerden biri siz olmal?s?n?z. Öyleyse ikiniz için özel bir ?ey hediye edin ona. Yan?ndan ay?rmayaca?? bir aksesuar? ya da evine koyup her gün görece?i bir ?eyi kendiniz tasarlayabilirsiniz.

Tasar?m yapmak, evet hiç kolay de?il. Ancak bir erke?e hediye almak inan?n ona özel bir tasar?m yapmaktan daha kolay de?il. K?sacas? yapman?z gereken ?ey üretici olmak. Piyasadaki sevgililer günü hediyelerine bir bak?n. K?rm?z? kalpli yast?klar ya da kesenin a?z? aç?larak al?nm?? pahal? hediyeler. Bunlar? herkes alabilir. Hediyenizin bir fark? olmal? ama de?il mi? Tabii unutmaman?z gereken bir nokta da çiçekler. Sevgiliniz hangi çiçe?i görünce mutlu oluyor, dü?ünün. Bayanlar? sadece bir çiçek bile mutlu etmeye yetebilir, unutmay?n.

http://www.putur.com/14-subat-icin-degisik-sevgililer-gunu-hediyeleri/

Yorum Yap

  • Kategoriler

Bildigim.com Sitemap - Tüm Hakları Saklıdır.